.
Annunci online

IlMondoDiGalamay
--Opinioni in bella vista sui temi scottanti di sempre--
CULTURA
5 giugno 2009
Is Mutigones
 
Fumixeddus
 
Çau piçocus !
Mi nanta Andria.
Seu andendi 
a nde un'amigu.
Benei cun mei !

Çau Juanni,
ita ses fendi ?
A no du bis 
ki seu joghendi 
a computadora ?

E ita jogu 
ses fendi ?
Seu ghiendi un'astronavi e depu sparai a totu is inimigus !


Po ita no benis a jogai cun mei 
a boça ?
No' ! Bollu bociri totu is astronavis allenas !

Passièntzia ! Intzandus bandu
a jogai a solu !
Nooo' ! Is allenus m'anti segau s'astronavi !

Aici imparas a no bolli jogai cun mei ! O balossu !

 
Çau piçocus ! Oi seu a ollieras de soli noas... bollu biri ita mi nanta is amigus mius.

Çau Erricu,
e ita parit ?
Çau Andria, a ollieras noas sesi ?
Tropu togu !

Eya, das apu comporadas ariseru... das apu pagadas duxentus francus.
Mmm... t'anti cullyunau. 
Deu a-i cussas ollieras das apu bias prus a baratu !


Çau Sìrvia,
e ita parit ?
Çau Andria ! 
Oi ses stravanau !
A ollieras noas sesi ?

Eya, das apu comporadas ariseru... das apu pagadas... em... centu francus.
Bravu Andria ! 
As fatu un'afàriu bonu! Ses tropu bravu e bellu !

Forsis m'anti cullyunau, perou mi seu fatu sa pivella !

 
Oi mama m'at nau a castiai a fradixeddu miu...

... est unu pipiu unu pagu arrevesçu...
 spereus in bonu !
Arrevesçu ast 'essi tui, o scimpru.

O bellixeddu, circa de mi d'acabai, asinuncas...
Asinuncas ita mi fais ? La' ki deu du nau a mama! Marranu !


Marranu a mei ?
Imoi ti ndi bogu su çuceddu e ti nci du ghetu a s 'àliga !
buaaa...buaaa...
su çuceddu miu bollu, su çuceddu miu bollu !

Ne' su çuceddu... fais a bonu imoi ?

No' ! E candu tòrrat mama di nau su ki m'as fatu !
O scimpru !

Donnya borta est aici... imoi perou di fatzu su kirighitu e du fatzu arriri, aici si ndi scarescit de totu e no nàrat nudda !

 
Mi bollu fai una passillada... mancai agatu a calincunu de is amigus mius.

Çau Lisandru, toga sa mascannya !
E ita noas ?
Seu cantendi in
 d-una banda Rock... da bolis intendi una cantzoni mia ?

Eya, faimidda intendi !
" Sa banda mia
est unu spantu
ascurta  beni 
custu cantu... "


Mmm...
" ... amigu miu ascurta a bonu 
de sa ghitarra
su bellu sonu ! "

Mmm... bravu meda... it ' ideas tenis po su benidori ?
A mannu bollu essi unu cantadori arricu e famau !

Be', o piçocus ,
deu bandu a domu a mi ndi pigai su peracu... oi de seguru at a proi !

 
Mama m'at nau a comporai su pani.
Imoi andu 
a butega.

Saludi 
Sennora Maria.
Çau Andria, comenti ti potzu serbiri?

Po prexeri, donghimi' unu kilu de pani e un'imboddicu de patateddas fritas. Abàstanta duus francus?
Su pani fait unu francu e mesu e is patateddas funt a 40 arrialis, duncas ti depu 10 arrialis de arrestu.


Beni meda, Sennora Maria, a si torrai a biri 
cun saludi.
Saludi a tui, 
o Andria, 
e saludami' 
a mamai tua.

Çau mama, ne' su pani e 10 arrialis de arrestu.
 Sennora Maria m'at nau puru 
a ti saludai.
Atru ke saludi !
 Su pani a nde cussa fèmina est benendi sempri prus caru !

O piçocus, custu contu fiat sceti po si fai cumprendi ita bolit nai a fai
" su fogheri " ! Bosatrus perou
no depeis fai aici !

  #6
Labai, est arribendi Lisandru....

Çau Lisandru, ma sempri a pilus spramaus sesi? E tui sempri a ollieras mannas de soli sesi? 

Toca, gi d'apu cumprèndiu ki ses imbidiosu... is ollieras mias funti meda prus togas de is tuas!
E citidi'! Ses tui s'imbidiosu... e it'esti? mamai no bolit a ti fai cresci is pilus longus?


Nossi'! Sa kistioni esti ki a mei is pilus longus no mi pràxinti, duncas...
...duncas, duncas, sa gatu cun is farruncas! 
e naraddu ki esti mamai ki ti bolit arrisigai! :-D

Ascu', fai coment''olis... tui ti nd'abarras a conk''e pinzellu e deu a conka arrisigada!
'Ci podis contai! Deu no mi fatzu arrisigai...
Mi fatzu a conk''e pinzellu po essi meda prus bellu...

M'at a tocai a di donai arrexoni,  asinuncas no mi d'acàbat  prus cun is arrimas... custu si creit de essi arrepadori togu!


http://www.sardu.net/dir/fumixeddus/index.asppermalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 5/6/2009 alle 16:12 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (1) | Versione per la stampa
CULTURA
2 marzo 2009
Cursu de derittu de su traballu
  

CURSU DE DERITTU
DE SU TRABALLU

Scièntzias polìticas annu accadèmicu 2008 - 2009.
Docenti prof. Gianni Loy

Su 2 de martzu comìntzat
su Cursu de derittu de su traballu


Su Cursu de derittu de su traballu de sa Facultade de Sièntzias polìticas
cumìntzat su 2 de martzu a sas 4 de merie, in s’àula nùmeru 6 de su palatzu
“surdos e mudos” in Viale Sant’Ignatziu n. 70.

Titulare de su Cursu est su professore Gianni Loy. Fagent letzione,
paris cun su titulare, Piera Loi e Enrico Mastinu, professores de Derittu
de su traballu in sa facultade de lezes.
Ateros espertos ant a leare parte pro s’attividade de sos seminàrios.
Su cursu durat 30 oras. At a èssere de 15 letziones de 2 oras cada
una lunis, martis et mèrcuris cunforme a su calendariu ki b’at a pustis.
Su cursu dat derittu a 5 crèditos didàtticos pro sos iskentes de Sièntzias
polìticas e de sas àteras facultades chi l’amitint.
Su tzertificadu cun sos crèditos, pro sos chi colant s’esàmene finale e non sunt iscrittos a sa Facultade de Sièntzias polìticas, at balore in su sistema de s’istrutzione pùblica. A sos àteros s’at a lassare unu tzertificadu de frecuèntzia.
Sa preparatzione s’at a cumprire cun seminàrios e àteros mèdios informàticos.
In s’ìnteri su cursu, sos professores ki fagent sas letziones, retzint sos istudentes in s’ora istabilida in su calendariu dae cada unu de issos.
Sos istudentes ki sigint su cursu e superant s’esàmene podent pedire de amaniare sa tesi de laurea in sa materia de derittu de su traballu in limba sarda.
Totus sos ki sunt interessados si podent marcare a su cursu imbiande una e-mail a s’indiritzu
Linguasarda@csri.it

Su 2 de martzu cumèntzat
su cursu de Derittu de su traballu

Su Cursu de derittu de su traballu de sa Facultadi de Scièntzias polìticas cumèntzat su 2 de martzu a is 4 de a merì, in s’àula nùmeru 6 de su palatzu “surdus e mudus” in Viale Sant’Ignatziu n. 70.
Titulari de su Cursu est su professori Gianni Loy. Faint letzioni, imparis cun su titulari, Piera Loi e Enrico Mastinu, professoris de Derittu de su traballu in sa facultadi de leis. Atrus espertus ant a partitzipai po s’attividadi de is seminàrius.
Su cursu durat 30 oras. At a èssiri de 15 letzionis de 2 oras dogna lunis, martis et mèrcuris segundu su calendariu ki est a coa.
Su cursu donat derittu a 5 crèditus didàtticus po is scientis de Scièntzias polìticas e de is atras facultadis ki d’amitint.
Su tzertificau cun is crèditus, poi is ki passant s’esamini finali e non funt iscrittus a sa Facultadi de Scièntzias polìticas, tenit valori in su sistema de s’istrutzioni pùblica. A is atrus s’at a lassai unu tzertificau de frecuèntzia.
Sa preparatzioni s’at a cumpriri cun seminàrius e atrus agiudus informàticus..
In s'ìnteri su cursu, is professoris ki tenint is letzionis, arricint is istudentis is s’ora fissada in su calendariu de dognunu de issus.
Is istudentis ki sigint su cursu e superant s’esàmini podint pediri de preparai sa tesi de laurea in sa materia de derittu de su traballu in limba sarda.
Totus is ki funt interessaus si podint assentai a su cursu mandendi una e-mail a s’indiritzu
Linguasarda@csri.it 

http://people.unica.it/cursu/

***************************************
permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 2/3/2009 alle 12:8 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
SOCIETA'
8 agosto 2008
Buffaus sa birra! ( in sardo campidanese, nella grafia corretta)


Buffaus sa birra!
( in sardo campidanese, nella grafia corretta)

Sito con il video:

http://www.youtube.com/watch?v=Vq5_8EoT6vs


Buffaus sa birra!
( in sardo campidanese, nella grafia corretta)
(attenzione: il sardo, se scritto come si deve, non si legge
com'è scritto; ascoltate la canzone per la pronuncia)


oi !
deu no comprendo po ita
donnia tantu ndi bèssit calincunu conca 'e minkia
ki 'si pìgat po culu a totus!! ahhahahah!!! aicci est !!!
non c'est unu catzu de arriri !!! tocca a si buffare scetti in pitzus !!!!
buffaus sa birra birra birra
deu, de pittikeddu mi buffamu unu litru 'e binu
torramu a domu e poi cacciamu in su lavandinu
non appu mai smittiu una di' de m' imbriagare
e jai m'incatzamu pagu ki no ci fìat de buffare

castiendi is atrus parìant totu de is scimprottos
mi domandamu ki in domu insoru bolànt is catzottos
s' urtima borta ki babbai est andau a lettu cun mammai
di dònat una craccad'è minca fìat accant'è d' arrogare...
e fradi miu m'at domandau cantu fìat graiiii
cust' atru est totu accallonau e bai a si dhu sprigare
immoi ki est jai spacciau su binu ma sa birra est bella frida
in domu o in sa ruga fragaaa
buffaus sa birra birra birra birra birra
buffaus buffaus buffaus sa birra
de picciokeddu for''e conca femmu unu casinu
buffamu totus is damixanas de su bixinu
ancora oi portu problemas a sotzializare
ma ki arrìbant burricas di 'ongu sa minca a basare
po sa birra FRISCA m'at pigau a sa brenti raga
mo ci mollu una cagada po su nasu a culu e fraga
non s' agàttat sa ruga de sigìri in custu logu
ma andu bandu a tottu birra
as comporau su cd immoi du impàras a marolla
no ci as cumprendiu unu catzu ca est tottu burrumballa
sona pru unu stamp'è cù candu dònat sa vibra
no buffaus coca cola innoi ...............
IMMOI
CHI SES TOTU INCIUSTU
Ci As BUFFAU UN' ATRU FUSTU
FAIMI S' URTIMU SFORZU
E BUFFADì UNA BECKS
SEMPRI SU SOLITU DISCORSU
M' AGATTAS A SU KIOSKU
SETZIU A PIGARE SU FRISKU
SEMPRI AFFEXIAU Pèèèèèè|

BUFFU SA BIRRA A GIRU
BUFFU SA BIRRA A IS PARTIES
PORTA SU PARTEOLLA N'DI BUFFU CATRU CUARTOS
NO BOLLU TI FAI BUFFAI KI NO DU 'OLLIS
CHI BOLIS BUFFA A BRUNCU
TANTO NDI TENGO IS CALLONES PRENUS ...
NON MI DOMANDIS ITA C'ESTI A INTRU 'E IS BOTTES
PREN''E PASSIONI PO SU SUCCI DE PIRICCOCCOS
CAMBIU S'OLLU CAMBIU BARRI CAMBIA.... ZIRAAA
MI DONGU UN ATTRA SURRA 'E BIRRAAAA


TRADUZIONE

io non capisco perche ogni tanto esce fuori una testa di cazzo
che ci prende per il culo a tutti ! ahahahahaha e cosi !
non c’è un cazzo da ridere…facciamoci una bevuta su sta cosa!
beviamo la birra , birra , birra, birra
io da piccolo mi bevevo un litro di vino
tornavo a casa e poi vomitavo nel lavandino
non ho mai smesso un giorno di ubriacarmi
e mi incazzavo troppo quando non c’era da bere!
Guardando gli altri sembravano tutti degli idioti
E mi chiedevo se in casa loro volavano cazzotti
L’ultima volta che mio padre è andato a letto con mia madre
Gli ha dato un colpo di minchia che quasi la rompeva
E mio fratello mi ha chiesto quanto era pesante ( il colpo di minchia )
Ma quello è tutto deficiente è difficile anche spiegarglielo
Ed ora che è finito il vino ma la birra è bella fresca
In casa, nella strada fraga ( odore di merda )

Rit - beviamo la birra , birra , birra, birra
da piccolo ero fuori di testa è facevo solo casini
bevevo anche dalla damigiana del vicino
ed ancora oggi ho problemi a socializzare
ma se arrivano troie gli do la minchia da baciare
versa birra fresca , mi ha preso alla panza raga
non trovo si trova una strada da seguire in questo posto
ma vado, vado a tutta birra
hai comprato il cd e ora lo impari per forza
non ci hai capito un cazzo perché son tutte cazzate
suona piu un buco del culo quando gli mandi la vibrazione
non beviamo coca cola qui …ma

Rit - beviamo la birra , birra , birra, birra
Adesso che sei tutto bagnato
Ed hai bevuto un’altro fusto di birra
Fammi un ultimo sforzo
E beviti anche una becks
Sempre il solito discorso
Mi trovi nel chiosco
A prendere il fresco
Sempre messo male
Bevo la birra in giro
Bevo la birra ai party
Porta il parteolla ( vino sardo ) ne bevo quattro quarti
Non voglio farti bere , se tu non ne vuoi bere
Se vuoi bevi dalla bottiglia che ne ho le palle piene
Non chiedermi cosa c’è dentro le botti
Pieno di ardore per il succo delle albicocche ( le fighe )
Cambio olio, cambio bar , cambia minchia
Io mi do una randellata di birra


------

Ai sardi come me voglio dire una cosa nella nostra lingua
(chi non capisce si compri un dizionario sardo/toscano ;
toscano/sardo... se lo trova. Se qualche italiano non sa
che cosa sia il toscano è davvero messo male, dato
che lo parla tutti i giorni per via della decisione in suo
favore presa dalle elite al potere dopo l'unificazione
politica della regione geografica italiana-- peraltro
incompleta, dato che mancano ancora la Corsica,
il Nizzardo, il Canton Ticino, l'Istria e Malta).

Il sardo è una lingua, non un dialetto... posto
che comunque "dialetto" è un termine spesso
usato in un senso non corretto. In Italia in pratica
significa "lingua di serie b e di nessuna importanza",
"lingua non ufficiale" ; un dialetto in realtà dal punto
di vista linguistico è la variante di una lingua; quindi
è giusto dire che l'italiano è la variante letteraria
del dialetto fiorentino della lingua toscana, non
è invece giusto dire che il sardo è un dialetto italiano.

Il sardo è una lingua coi suoi dialetti; la canzone
pubblicata sopra è in dialetto campidanese
della lingua sarda. E, a dire la verità, non sono
sicuro che sia corretta: ci sono, purtroppo,
degli italianismi non necessari (come
"non c'est" per dire "no b'at"; "spiegai",
per dire isprigare --- dal latino explicare) .

La Sardegna ha la sua lingua, ancorchè
in via di estinzione. L'Italia non è una nazione,
ma un'unione di nazioni sorelle, aventi lingue
simili (per via dell'origine dalla stessa lingua , il latino).

Oggi ci sembra di essere un'unico popolo e forse è
così, ma ciò è stato ottenuto decretando la condanna
a morte di alcune lingue, che avevano come difetto
il fatto di non essere lingue di cultura, come appunto
il sardo (e vale anche per le altre lingue parlate
in Italia al di fuori della Toscana; per informarvi
meglio guardate questo articolo di Wikipedia
sulle lingue parlate in Italia 
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_parlate_in_Ita-lia ) .


__________________________________
Ecco il messaggio a tutti i sardi:


Pensais mais bosatros ca su sardu est sa limba bera
de sa Sardinnia ei ca sa Sardinnia est una natzione
kene istadu? no diat essere mellus s'independentzia?
esser nosu matessis? Ma oi nosu sardos semus
peus ca terakos de is istranjos!! semus debennidos
istranjos in domo nostra!

Pro accabbare su discorsu, diat esser bellu intendere
cantzones sardas novas, ki non sient sa bortadura
ritmica de is cantzones fattas in atras limbas.


Saludi e trigu

Alessi Juanne Dominigu Mameli

**********************


Ciao a tutti e scusatemi per la lunghezza del commento

Alessio Giandomenico Mameli

 
permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 8/8/2008 alle 13:58 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
SOCIETA'
11 luglio 2008
Lingue in via di estinzione: entro il 2100 ne saranno scomparse 3000
 

Le più diffuse e parlate: cinese, inglese,
spagnolo, russo, francese e hindi


In un secolo andranno perse 3 mila lingue
Oggi nel mondo si parlano circa 6 mila idiomi.
Ma l'Unesco stima che la globalizzazione
ne farà sparire la metà entro il 2100


PARIGI - Delle 6.000 lingue parlate oggi nel mondo ne resteranno,
fra un secolo, la metà, cioè 3.000. Il ritmo della loro scomparsa
si accelera seguendo i tempi sempre più stretti della globalizzazione
economica che porta con sè l'esodo dalle campagne e lo smarrimento
degli indigeni nelle metropoli e negli stati più industrializzati.
Ed è proprio in questi nuovi ambienti che perderanno
progressivamente il loro antico idioma.

AMERICA E AUSTRALIA -
Il 96% delle 6.000 lingue
diffuse oggi è parlato solo dal 3% della popolazione mondiale:
nel 2000 se ne parlavano 1.995 in Africa, 1.780 in Asia,
1.250 nelle Americhe, 1.109 in Nuova Guinea,
234 in Australia, 250 nel Pacifico e 209 in Europa.


La morìa delle lingue

- secondo gli esperti
dell'
Unesco, l'organizzazione delle Nazioni Unite
che tutela la cultura e la scienza
- sarà molto più forte
in Australia e in America.

NAVAJO A RISCHIO -

«Negli Stati Uniti - spiega al quotidiano parigino Le Monde
la linguista Colette Grinevald, docente all'Università di Lione,
specialista del mondo americano e collaboratrice dell'Unesco
- si parlavano, prima dell'arrivo dei bianchi, 300 lingue.
Nel 1992 ne erano rimaste 175 utilizzate almeno da una persona.
Nel 2.100 ne resteranno cinque. Anche il navajo, che
è la lingua indigena più parlata - da 120.000 persone -
rischia di scomparire, perchè sempre meno bambini la imparano».

ALLARME ANOMIA -
Con la cancellazione delle lingue scompariranno anche numerose
conoscenze, perché proprio gli idiomi locali - osserva Grinevald -
«permettono di vedere in modo diverso il mondo e di mostrare
le varie sfaccettature del genio umano. In Guatemala io sto
lavorando su una lingua a rischio, il poptì, che definisce tutti
gli oggetti attraverso la materia della quale sono fatti».
«La scomparsa di una lingua - sottolinea ancora la professoressa -
può creare inoltre dei problemi d'identità, perché permette
di radicarsi in una storia. Nell'America Latina, per esempio,
molti hanno dovuto rinunciare alla propria lingua a vantaggio
dell'inglese o dello spagnolo, con il risultato di creare un'anomia,
una assenza della regola, in cui nessuna delle due lingue
è padroneggiata. 


                                          
E' il cinese la lingua più parlata al mondo (Afp)
Una situazione che può diventare fonte
di violenza o di autodistruzione, come,
fra quelle popolazioni, l'alcolismo o il suicidio».
 
IL MUSEO DELLA PAROLA -
Anche per questi motivi è necessario
correre ai ripari per tentare di salvare
il salvabile. A febbraio dovrebbe essere
presentato all'Unesco
il progetto del nuovo Museo della parola, un estremo tentativo
di salvare le lingue in via di estinzione, lanciato all'ultima
edizione del Festival della scienza di Genova.

LE PIU' PARLATE -
Attualmente le lingue più parlate nel mondo (com lingua madre)
sono il cinese (1.120 milioni di persone), l'inglese (480 milioni),
lo spagnolo (320), il russo (285), il francese (265), l'hindi/urdu (250).
Nel 2100 maggioritarie saranno le lingue asiatiche, come il cinese
e l'hindi, l'inglese, lo spagnolo, l'arabo. Nel continente africano
lo swahili, parlato all'est e al centro, e il wolof, in Senegal,
sono in pieno sviluppo e stanno divorando le lingue della regione.
Secondo l'esperta, l'inglese diventerà una lingua mondiale,
«una seconda lingua come veicolo, relativamente
semplificata ed adattata al commercio e agli scambi».permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 11/7/2008 alle 14:26 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
POLITICA
28 giugno 2008
Perchè il sardo è una lingua ma viene considerato un dialetto?permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 28/6/2008 alle 0:0 | Versione per la stampa
musica
14 aprile 2008
Carrasecare (carnevale)
 CARRASECARE
Piero Marras – Gino Marielli
Eseguita dai Tazenda

 
Deus ses in s’aera?
Deus fattu a bisera
Cras a manzanu bo' lasso sa vida e micc’ando
Cras a manzanu su mundu affanculu ki mando
Deus bessi dae domo
Fachemi mòrrere commo
Ki morza biende
Sos anzoneddos brinkende
Balla ki commo benit carrasecare
A nos iscuttinare sa vida
Tando tue podes fintzas 'irmenticare
Tottu s’affannu mannu ‘e sa kida
E su coro no, no s’ispantat
E sa morte no
No ki no b’intrat
E sa notte
Fragat a bentu
De beranu
Ses cuntentu?
Deu a mala ‘odza
Soe solu che fozza
Kito su 'entu a mandzanu at a benner cantende
Amus a faker muttetos in paris riende
Deus bessi dae domo
Fakemi morrere commo
Chi morza biende
Sos anzoneddos brinkende

  http://it.youtube.com/watch?v=w1_wrR8xIMs

  Dio sei nell'aria?
  Dio fatto a ...
  Domani mattina vi lascio la vita e me ne vado
  Domani mattina il mondo a fanculo che mando
  Dio esci da casa
  Fammi morire adesso
  Che muoira vedendo
  gli agnelletti saltare
  Balla cke adessso arriva carnevale.
  per .... la vita.
  Allora tu puoi pure dimenticare
  Tutto l'affanno della settimana
  E il cuore no, non si spaventa
  E la mortre no,
  non che non entra.
  E la notte
  odora come il vento
  di primavera.
  Sei contento?
  Io a cattiva voglia
  sono solo che ....
  Presto il vento mattutino verrà cantando
  Faremo motteti insieme ridendo.
  Dio esci da casa
  fammi morire adesso
  che muoia vedendo
  gli agnelletti saltare.
permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 14/4/2008 alle 10:21 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
SOCIETA'
28 marzo 2008
Lingua e dialetti in via d'estinzione
 
Lingua e dialetti in via d’estinzione
Gianna Marcato, docente a Padova, illustra i rischi

Il 21 febbraio prossimo si celebrerà in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Lingua Madre, giunta ormai alla sua VIII edizione.
La lingua madre, da sempre, è il solo mezzo per comunicare in modo efficace tutto un mondo di valori culturali e sociali, di tradizioni e di conoscenze specifiche di un territorio, di una comunità, di una generazione che proprio per questo devono essere trasmessi agli uomini e alle donne del futuro.
Più del 50% delle circa 6.800 lingue parlate attualmente nel mondo è, invece, oggi purtroppo in serio pericolo e, insieme a esse, è a rischio di estinzione anche la visione del mondo che rappresentano, proprio per questo unica in sé e per sé. Del resto, la dice lunga il fatto che il 96% delle lingue esistenti al mondo sia parlato soltanto dal 4% della popolazione mondiale, mentre meno di un quarto delle lingue esistenti nel globo terrestre sono utilizzate a scuola o su internet.
La tutela della diversità linguistica rientra, dunque, nella più ampia tutela della diversità culturale, la cui salvaguardia è vitale in un mondo sempre più globalizzato e globalizzante. Lo sviluppo del dialogo tra le culture, la promozione del pluringuismo, la tutela delle lingue minoritarie sono i terreni sui quali l’Unesco ha elaborato diversi programmi di intervento e sui quali il dibattito, le riflessioni e la valorizzazione non devono mai venir meno, a tutti i livelli.
Per offrire un momento di discussione ai lettori abbiamo allora chiesto alla professoressa Gianna Marcato, docente di Dialettologia Italiana alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Padova, di aiutarci a capire quale valore abbia ancor oggi per una comunità la sua lingua madre e come le lingue cambiano nel tempo.
Perché le lingue mutano e non rimangono identiche nel corso del tempo?
Le lingue cambiano perché cambiano le comunità dei parlanti: ogni lingua, in quanto strumento di azione sociale, è fatta ad un tempo per legare al passato, ma anche per consentire i protagonismi delle nuove generazioni. Se cambiano rapidamente i bisogni comunicativi imposti dalla storia, anche le lingue rivelano tratti di accentuato mutamento.
Cosa fa prevalere una lingua rispetto a un’altra, al di là del numero di persone che la parlano?
Ciò che, storicamente, ha fatto prevalere, in termini non di importanza culturale ma di dominio, alcune lingue su altre è sempre stato il loro legame col potere (politico, economico, di mercato,...). Naturalmente, con l’aumento del prestigio sociale, ed imponendo sensi di inadeguatezza e di frustrazione, ogni lingua egemone si è rafforzata, attraendo numeri sempre maggiori di parlanti. Da noi, tutto questo è successo per esempio un tempo con l’italiano, lingua di cultura contrapposta ai dialetti che avevano il sapore della fatica, dell’isolamento e della subalternità, ed avviene oggi con l’inglese. Il valore culturale di una lingua sta tuttavia anche nella sua aderenza alla realtà sperimentata ogni giorno, all’affettività, che risulta però dimensione forte ma non competitiva nei confronti del “prestigio”. Una lingua, anche una piccola lingua, è inscindibilmente trasmissione di modelli, di valori, di filosofia della vita: per questo il fatto di abbandonarla, perché ritenuta troppo debole in termini di potenza ed ampiezza comunicativa, comporta il rischio di rinunciare a trasmettere - e quindi di perdere irrimediabilmente - dei riferimenti importanti. Potremmo vederlo considerando come la crisi dei rapporti sociali si accompagni oggi alla perdita di tutto quel lessico che denotava comprensione, cortesia, attenzione per la persona: chi insegna più, per esempio, ai bimbi le molte formule di ringraziamento, di scusa, di augurio, di riguardo per l’anziano che costellavano la nostra cultura del dialetto?
Quale valore ha avuto nel tempo (e ha oggi soprattutto) la lingua madre, alla quale l’Europa dedicherà il 21 febbraio prossimo una giornata di studi e riflessioni?
Quella che comunemente chiamiamo “lingua madre” - e che negli apparati scientifici della linguistica non ha un nome, se non quello di L1 in quanto lingua appresa per prima - ha tutta la ricchezza della comunicazione interpersonale, faccia a faccia, della condivisione delle situazioni e delle affettività. E’ la vera lingua “naturale” appresa impercettibilmente vivendo la realtà dell’ambiente che accoglie, esclusivamente orale, e quindi inscindibile dai gesti, dall’intonazione della voce, dall’espressione dei volti che delle parole integrano il significato. Il poeta Andrea Zanzotto la chiama “lingua per eccesso”, perché per ognuno di noi è la vera, indimenticabile, esperienza di lingua, con la quale siamo portati a confrontare tutte le altre. Nel suo uso ci sentiamo liberi, creativi, ce ne sentiamo pienamente padroni: in effetti lo siamo, perché la sua grammatica è interna a noi, alla nostra competenza di parlanti, non viene da norme apprese dall’esterno e sancite da volumi ed insegnanti. Un tempo, in Italia, era prevalentemente il dialetto. E del dialetto è questo anche l’attuale valore culturale, anche quando i cambiamenti della storia lo hanno portato a collocarsi all’interno di un repertorio linguistico più complesso e differenziato.
Interessanti sono gli studi sull’immigrazione, che ci mostrano che, se il rapporto con i nuovi protagonisti della nostra storia è solidale ed accogliente, anche i dialetti si fanno elementi di socialità, di accoglienza, e non di esclusione.

Paola Fantin

TREVISO: CULTURA VENETA A SCUOLA

Ha avuto grande rilievo sui quotidiani locali la notizia che alla nuova scuola primaria di “Insieme si può” nei locali ristrutturati del Turazza a Treviso si insegnerà anche il dialetto locale. Notizia, a dire la verità, un po’ gonfiata. Resta il fatto verificato che il Pof (piano di offerta formativa) prevede un laboratorio di cultura e di storia locale, come ci spiega Guido Facchin, coordinatore della scuola primaria. Si legge nel Pof: “La nostra scuola cura, fin dai primi anni, la dimensione storica della conoscenza valorizzando l’incontro tra generazioni. Ciò avviene anche attraverso la riscoperta e il recupero di parole, espressioni e modi di dire dialettali e la riflessione su di essi nel confronto con la lingua italiana. Viene assicurata a tutti gli alunni l’opportunità di rivisitare testimonianze e sopravvivenze delle proprie radici culturali, sia che appartengano alla dimensione locale, o alle diverse aree regionali, o a luoghi un tempo sconosciuti e lontani ed oggi resi presenti nel contesto sociale da nuove famiglie”.
Sarà, prima di tutto, un incontro tra generazioni, tra nonni e nipoti, visto che la generazione di mezzo (i genitori), il dialetto e molti aspetti della nostra cultura veneta li hanno dimenticati. Ma sarà anche un incontro tra le diverse culture, quella locale e quelle portate da altre nazioni. Anche i figli degli immigrati, infatti, rischiano di perdere completamente le loro radici per un’anonima “trevigianità”. (L.G.)

In tutto il mondo solo 600 lingue (su 6.800) sono considerate “al sicuro” dalla scomparsa, intendendo con questo che sono ancora imparate dai bambini. In Australia, circa il 90% delle 250 lingue aborigene sono prossime all’estinzione; negli Stati Uniti e in Canada, l’80% delle lingue native non è più oggetto d’apprendimento per le giovani generazioni. In Alaska, a parlare Eyak nel 1996 c’era solo una persona; nell’Idaho, ancora cinque persone parlano Coeur d’Alene; Catawba e Iowa sono scomparse nel 1996. In Sudamerica sopravvivono 640 lingue derivate da un’ampia gamma di ceppi linguistici, da lingue europee o da ceppi africani. In Africa si ritiene che 54 lingue siano scomparse e altre 116 si trovino a un passo dall’estinzione; in Asia, nonostante i più di tre miliardi di abitanti, più di metà delle lingue è parlata da meno di 10.000 persone. E’ il caso del Brokshat, nel Kashmir, parlato da 3.000 individui; del Burmese, originario di Irian Jaya; dell’Arta, nelle Filippine. In Europa il Manx, un tempo diffuso nell’isola di Man, è scomparso sul finire del XX secolo, così come l’Ubykh, lingua di ceppo caucasico con la particolarità di contenere più consonanti di qualsiasi altra, che un secolo fa era parlata da più di 50.000 persone. Ma ci sono anche lingue che ritornano in vita. Nel 1999, 4 studenti hawaiani hanno conseguito il diploma alle medie superiori avendo studiato esclusivamente in hawaiano (i primi da quando le Hawaii sono state annesse agli Stati Uniti), e anche la lingua celtica o Cornish, la lingua della Cornovaglia, si parla nuovamente (nel 1777 era morta l’ultima persona che la conosceva; oggi ce ne sono 2.000). 


http://www.lavitadelpopolo.it/numeri/310/cultura.htmlpermalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 28/3/2008 alle 20:48 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
SOCIETA'
19 febbraio 2008
Lingua sarda in pericolo
 

Lingua sarda

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Riconoscendo l'arbitrarietà delle definizioni, si è deciso a seguito di discussioni
di usare nella nomenclatura delle pagine il termine lingua per quelle riconosciute
come tali nella codifica
ISO 639-1, ISO 639-2 oppure ISO 639-3, approvata nel 2005.
Per gli altri idiomi viene usato il termine dialetto.

Sardo (Sardu)
Creato da: {{{creatore}}} nel {{{anno}}}
Contesto: {{{contesto}}}
Parlato in: Italia
Regioni:Parlato in: Sardegna
Periodo: {{{periodo}}}
Persone: 1,65 milioni
Classifica: non nelle prime 100
Scrittura: {{{scrittura}}}
Tipologia: SVO sillabica
Filogenesi:

Lingue indoeuropee
Romanze
Romanze insulari
Sardo


Statuto ufficiale
Nazioni: riconosciuta dallo Stato Italiano con Legge n.482/1999 e dalla Regione Sardegna con Legge Regionale n.26/1997
Regolato da: nessuna regolazione ufficiale
Codici di classificazione
ISO 639-1 sc
ISO 639-2 srd
ISO 639-3 srd (EN)
SIL SRD (EN)
SIL {{{sil2}}}
Estratto in lingua
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - Art.1
Totu sos èsseres umanos naschint lìberos e eguales in dinnidade e in deretos. Issos tenent sa resone e sa cussèntzia e depent operare s'unu cun s'àteru cun ispìritu de fraternidade.
Il Padre Nostro
Totu sos èsseres umanos naschint lìberos e eguales in dinnidade e in deretos. Issos tenent sa resone e sa cussèntzia e depent operare s'unu cun s'àteru cun ispìritu de fraternidade.
Traslitterazione
{{{traslitterazione}}}
Lingua - Elenco delle lingue - Linguistica
Il logo di Wikipedia Visita la Wikipedia [[:{{{codice2}}}:|in {{{nome2}}}]]!
Il logo di Wikipedia Visita la Wikipedia [[:{{{codice3}}}:|in {{{nome3}}}]]!
Lingue e dialetti della Sardegna
Distribuzione geografica delle lingue in Sardegna
Questa pagina potrebbe contenere caratteri Unicode.

Il sardo (nome nativo sardu o limba sarda in logudorese, lìngua sarda in campidanese ) è una lingua appartenente al gruppo neolatino (romanzo) delle lingue indoeuropee. È parlata nell'isola e Regione autonoma della Sardegna (Italia) nonché da numerosi lavoratori di origine sarda emigrati nel resto d'Italia, d'Europa e nei diversi continenti. Classificata come lingua romanza occidentale e considerata da molti studiosi la più conservativa delle lingue derivanti dal latino, è costituita da un insieme di dialetti; si possono individuare due varianti principali: campidanese e logudorese-nuorese.

Il sardo può essere considerato un dialetto solo sociologicamente, in quanto non è lingua di cultura; fino al 1999 non era neppure lingua ufficiale della Sardegna; dopo quella data lo è in regime di coufficialità con la lingua ufficiale dello Stato italiano.

Indice

[nascondi]

Pericolo di estinzione [modifica]

 
La lingua sarda si trova in condizione di subalternità alla
lingua italiana e, soprattutto nelle città più grandi, essa non viene più parlata dai giovani, i quali conoscono praticamente solo l'italiano, spesso come lingua materna e non come seconda lingua; ciò è dovuto al processo di colonizzazione culturale di cui è stata fatta oggetto la Sardegna negli ultimi 250 anni, già prima che la regione geografica italiana giungesse alla sua quasi integrale unità politica, che impose, in modo ormai non più rimandabile, la necessità di una lingua comune per l'Italia, lingua che non potè che essere la variante letteraria del dialetto fiorentino della lingua toscana, eletta al rango di lingua italiana, già a partire dal sedicesimo secolo, per via del suo prestigio in quanto lingua di cultura.

Il sardo antico si è evoluto assimilando parole dai popoli che dominavano di volta in volta l'isola; successivamente il sardo resistette all'influsso del castigliano e del catalano, modificando pressocchè soltanto il lessico; ma negli ultimi 250 anni, già per volontà dei Savoia e di Bogino, che volevano unire linguisticamente i territori sotto il loro dominio, la diffusione del toscano letterario ha innescato il processo di estinzione linguistica che potrebbe portare alla definitiva scomparsa la lingua sarda, nel caso in cui i sardi, specie i giovani, non si rendano conto del fatto che il sardo non è affatto un dialetto, dal punto di vista linguistico (esso infatti non è la variante di nessun altra lingua viva, ma un'evoluzione del latino, esattamente come il toscano) e quindi non reagiscano di conseguenza promovendone la rivitalizzazione linguistica, pur senza perdere la conoscenza della lingua italiana.

Il recupero e la valorizzazione del sardo potrà passare solo attraverso un recupero dell'identità sarda, in quanto espressione di una nazione senza stato [1] , altrimenti i giovani non troveranno interessante valorizzare la lingua della loro terra che per essi sarà solo una delle regioni dello stato italiano, senza più alcuna specificità culturale.

Tuttavia è difficile credere che la legge in tutela della lingua sarda, giunta con grande ritardo, possa bastare per scongiurarne l'estinzione, in quanto la diffusione dell'italiano, ormai capillare, (persino le persone anziane lo parlano fluentemente), rende il sardo inutile, ai fini pratici, come lingua veicolare, anche per via della sua frammentazione dialettale e della carenza del suo lessico per quanto riguarda i fenomeni e gli oggetti dell'età contemporanea.

Per esempio: quando si indica la lavatrice in sardo, si usa un adattamento della voce italiana: sa lavatrici; questo accade nonostante il verbo corrispondente, per l'italiano "lavare", in sardo sia "sciacuare"; quindi la lavatrice sarebbe meglio traducibile come "sciacuadora". Avviene così anche per tutte le altre parole indicanti oggetti della tecnologia o termini della scienza; la lingua veicolare è ormai l'italiano e il sardo ancora resistente nella voce delle persone anziane mutua da esso i termini che gli mancano.


Ambito di diffusione
[modifica]

Viene tuttora parlata in quasi tutta l'isola di Sardegna da un numero di locutori variabile tra 1.200.000 e 1.300.000 unità, generalmente bilingue (sardo/italiano) in situazione di diglossia (la lingua locale è utilizzata prevalentemente nell'ambito familiare e locale mentre quella italiana viene usata nelle occasioni pubbliche e per la quasi totalità della scrittura), con le seguenti eccezioni:

 • Il centro di Arborea nel Campidano di Oristano, dove è diffuso il veneto, introdotto negli anni trenta del novecento dagli immigrati veneti venuti a colonizzare il territorio e che oggigiorno è in forte regresso, soppiantato sia dal sardo che dall'italiano
 • L'isola di San Pietro e parte di quella di Sant'Antioco, dove persiste il tabarchino, dialetto arcaizzante che fa parte della grande famiglia ligure

Per quanto riguarda il gallurese e il sassarese per la maggior parte degli studiosi sono invece parlate sarde solo in senso geografico, poiché sotto il profilo linguistico sono considerati il primo come una variante del gruppo còrso, e il sassarese come una varietà di transizione tra il corso e il sardo, per la notevole presenza di prestiti o persistenze lessicali e fonetici originari del logudorese.

L'area sardofona costituisce in ogni caso la più consistente minoranza linguistica in Italia.

Recentemente (2006), La Regione Autonoma della Sardegna ha individuato una varietà scritta mediana del sardo, denominata Limba Sarda Comuna (LSC) da usare nei suoi documenti ufficiali in uscita, con carattere quindi di coufficialità. La LSC si propone come varietà intermedia tra le due varietà di sardo letterario già esistenti (Campidanese e Logudorese).

Comuni riconosciutisi ufficialmente minoritari di lingua sarda ai sensi della legge 482/1999:

Fonetica, morfologia e sintassi [modifica]

Fonetica [modifica]

Vocali: /i/ e /u/ (brevi) latine hanno conservato i loro timbri originali [i] e [u]; ad es. il latino siccus diventa siccu (e non come italiano secco, francese sec). Un'altra caratteristica è l'assenza della dittongazione delle vocali medie (/e/ e (/o/). Ad es. il latino potet diventa podet (pron. ['poðet]), senza dittongo a differenza dell'italiano può, spagnolo puede, francese peut.

Esclusivi — per l'area romanza attuale — dei dialetti centro-settentrionali del sardo sono inoltre il mantenimento della ([k] e della ([g] velari davanti a (/e/ e (/i/. Es.: chentu per l'italiano cento e il francese cent.

Una delle caratteristiche del sardo è l'evoluzione di [ll] nel fonema cacuminale [?]. Es. cuaddu per cavallo, anche se questo non avviene nel caso dei prestiti successivi alla latinizzazione dell'isola (cfr. bellu per bello). Questo fenomeno è presente anche nella Corsica del sud, in Sicilia, nella penisola Salentina e in alcune zone delle Alpi Apuane.

I dialetti meridionali si contraddistinguono fra l'altro per il sistema fonologico estremamente ricco e innovativo che porta in alcuni casi a ben 10 diverse pronunce del fonema /i/ in posizione finale di parola.

Morfologia e sintassi [modifica]

Nel suo insieme la morfosintassi del sardo si discosta dal sistema sintetico del latino classico e mostra un uso maggiore delle costruzioni analitiche rispetto ad altre lingue neolatine[1].

 1. L'articolo determinativo caratteristico della lingua sarda è derivato dal latino ipse/ipsu(m) (mentre nelle altre lingue neolatine l'articolo è originato da ille/illu(m)) e si presenta nella forma su/sa al singolare e sos/sas al plurale (is nel campidanese). Forme di articolo con la medesima etimologia si ritrovano solo nel catalano delle Isole Baleari: es/sa e es/sos/ses.
 2. Il plurale è caratterizzato dal finale in -s, come in tutta la Romània occidentale ((FR, OC, CA, ES, PT)). Es.: sardu/sardos/(camp.)sardus, puddu/puddos-pudda/puddas (gallo, gallina).
 3. Il futuro viene costruito con la forma latina habeo ad. Es: apo a istàre (io resterò). Il condizionale si forma in modo analogo: nei dialetti meridionali usando il passato del verbo "avere" (ai); nei dialetti centro-settentrionali usando il passato del verbo "dovere" (deper)
 4. Il "perché" interrogativo è diverso dal "perché" responsivo: proite? ca..., ma più spesso ca proite, così come avviene nell'inglese: (why? because... o nel francese: pourquoi? parce que...)
 5. Il pronome personale di prima e seconda persona se preceduto dalla preposizione cun (con) assume le forme cunmegus e cuntegus, dallo spagnolo conmigo e contigo (cfr. anche portoghese comigo e contigo), e questi dal latino cun e mecum/tecum.

Gruppi della lingua sarda e varianti [modifica]

Il sardo propriamente detto viene comunemente distinto in due gruppi (diasistemi o varietà): il logudorese-nuorese (dialetti centro-settentrionali) e il campidanese (dialetti meridionali).

Per approfondire, vedi la voce Sardo logudorese.
Per approfondire, vedi la voce Sardo campidanese.

Pur accomunati da una morfologia e una sintassi fondamentalmente omogenee, le due varietà presentano rilevanti differenze di pronuncia e talvolta anche lessicali. All'interno di ciascun gruppo il sardo è comunque mutuamente comprensibile (le differenze sono fondamentalmente di tipo fonetico) e relativamente omogeneo.

Esistono inoltre numerosi dialetti che presentano delle caratteristiche appartenenti ora all'una, ora all'altra macro-varietà e risulta impossibile tracciare un confine netto tra logudorese-nuorese e campidanese.

Un discorso a parte va fatto per le seguenti varianti còrse, in quanto spesso vengono "geograficamente" considerati dialetti sardi ma hanno caratteristiche linguistiche sintattiche, grammaticali e in buona parte lessicali di tipo còrso/toscano e quindi nettamente differenti:

 • il gallurese, parlato nella parte nord-orientale dell'isola (Gallura), è di fatto una variante Còrso meridionale, conosciuto dai linguisti col nome di Còrso-Gallurese e nato verosimilmente a cavallo tra il XV e il XVII a seguito di notevoli flussi migratori nella regione di genti Còrse.
 • il sassarese, parlato a Sassari, a Porto Torres, Sorso, Stintino e nei loro dintorni, possiede caratteristiche di idioma intermedio tra il gallurese (di cui conserva la grammatica e la struttura) e il logudorese (da cui deriva parte del lessico e della fonetica), caratteristica della sua origine comunale e mercantile, oltre all'influenza dei contatti con pisani, genovesi e catalani, spagnoli, sardi, corsi e italiani.

Nella città di Sassari, comunque, il sardo logudorese è abbastanza diffuso per via di un'ampia immigrazione da centri sardofoni ed è anche insegnato come lingua minoritaria in alcune scuole.[citazione necessaria]

Riconoscimento istituzionale [modifica]

Per approfondire, vedi la voce Limba Sarda Comuna.
Segnaletica locale bilingue italiano/sardo
Segnaletica locale bilingue italiano/sardo
Segnale di inizio centro abitato in sardo a Siniscola/Thiniscole
Segnale di inizio centro abitato in sardo a Siniscola/Thiniscole

La lingua sarda è stata riconosciuta con Legge Regionale n. 26 del 15 ottobre 1997 "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna" come seconda lingua ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, a fianco dell'italiano (la Legge regionale prevede la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura, pari dignità rispetto alla lingua italiana con riferimento anche al catalano di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al sassarese e gallurese, la conservazione del patrimonio culturale/bibliotecario/museale, la creazione di Consulte Locali sulla lingua e la cultura, la catalogazione e il censimento del patrimonio culturale, concessione di contributi regionali ad attività culturali, programmazioni radiotelevisive e testate giornalistiche in lingua, uso della lingua sarda in fase di discussione negli organi degli enti locali e regionali con verbalizzazione degli interventi accompagnata dalla traduzione in italiano, uso nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali, ripristino dei toponimi in lingua sarda e installazione di cartelli segnaletici stradali e urbani con la denominazione bilingue). La legge regionale applica e regolamenta alcune norme dello Stato a tutela delle minoranze linguistiche.

Nessun riconoscimento è invece attribuito alla lingua sarda dallo Statuto della Regione Autonoma (a differenza degli Statuti della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige), che è legge costituzionale e che pure all'art. 15 definisce quello sardo un "popolo".

Si applicano invece al sardo (come al catalano di Alghero) l'art. 6 della Costituzione (La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche) e la Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" che prevede misure di tutela e valorizzazione (uso della lingua minoritaria nelle scuole materne, primarie e secondarie accanto alla lingua italiana, uso da parte degli organi di Comuni, Comunità Montane, Province e Regione, pubblicazione di atti nella lingua minoritaria fermo restando l'esclusivo valore legale della versione italiana, uso orale e scritto nelle pubbliche amministrazioni escluse forze armate e di polizia, adozione di toponimi aggiuntivi nella lingua minoritaria, ripristino su richiesta di nomi e cognomi nella forma originaria, convenzioni per il servizio pubblico radiotelevisivo) in ambiti definiti dai Consigli Provinciali su richiesta del 15% dei cittadini dei comuni interessati o di 1/3 dei consiglieri comunali. Ai fini applicativi tale riconoscimento, che si applica alle "...popolazioni...parlanti...sardo", il che escluderebbe a rigore gallurese e sassarese in quanto geograficamente sardi ma linguisticamente di tipo còrso, e sicuramente il ligure-tabarchino delle isole del Sulcis.

Il relativo Regolamento attuativo DPR n. 345 del 2 maggio 2001 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) detta regole sulla delimitazione degli ambiti territoriali delle minoranze linguistiche, sull'uso nelle scuole e nelle università, sull'uso nella pubblica amministrazione (da parte della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e dei membri dei Consigli Comunali, sulla pubblicazione di atti ufficiali dello Stato, sull'uso orale e scritto delle lingue minoritarie negli uffici delle pubbliche amministrazioni con istituzione di uno sportello apposito e sull'utilizzo di indicazioni scritte bilingue ...con pari dignità grafica, e sulla facoltà di pubblicazione bilingue degli atti previsti dalle leggi, ferma restando l'efficacia giuridica del solo testo in lingua italiana), sul ripristino dei nomi e dei cognomi originari, sulla toponomastica (...disciplinata dagli statuti e dai regolamenti degli enti locali interessati) e la segnaletica stradale (nel caso siano previsti segnali indicatori di località anche nella lingua ammessa a tutela, si applicano le normative del Codice della Strada, con pari dignità grafica delle due lingue), nonché sul servizio radiotelevisivo.

Ai fini di consentire una effettiva applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 26/1997 e dalla Legge n. 482/1999, nel quadro dell'attuale situazione in cui nella lingua persistono due gruppi dialettali distinti (logudorese-nuorese e campidanese), la Regione Sardegna ha incaricato una commissione di esperti di elaborare una ipotesi di Norma di unificazione linguistica sovradialettale (la LSU: Limba sarda unificada, pubblicata nel 2001), che identificasse una lingua-modello di riferimento (basata sulla analisi delle varianti locali del sardo e sulla selezione dei modelli più rappresentativi e compatibili) al fine di garantire all'uso ufficiale del sardo le necessarie caratteristiche di certezza, coerenza, univocità, e diffusione sovralocale. Questo studio pur scientificamente valido non è mai stato adottato a livello istituzionale per vari contrasti locali (accusata di essere una lingua "imposta" e "artificiale" e di non aver risolto il problema del rapporto tra le varianti trattandosi una mediazione tra le varianti sritte logudoresi comuni, pertanto privilegiate, e non avendo proposto una valida grafia per la variante campidanese) ma ha comunque a distanza di anni costituito la base di partenza per la redazione della proposta della LSC: Limba Sarda Comuna, pubblicata nel 2006, che pur mantenendo un impianto di base logudorese, accoglie elementi propri delle parlate (e quindi "naturali" e non "artificiali") di mediazione, nell'area grigia di transizione tra il Logudorese e il Campidanese della Sardegna centrale al fine di assicurare alla lingua "comune" il carattere di sovradialettalità e sovramunicipalità, pur lasciando la possibilità di rappresentare le particolarità di pronuncia delle varianti locali.

La Regione Sardegna, con Delibera di Giunta Regionale n. 16/14 del 18 aprile 2006 Limba Sarda Comuna. Adozione delle norme di riferimento a carattere sperimentale per la lingua scritta in uscita dell'Amministrazione regionale ha adottato sperimentalmente la LSC come lingua ufficiale per gli atti e i documenti emessi dalla Regione Sardegna (fermo restando che ai sensi dell'art. 8 della Legge 482/99 ha valore legale il solo testo redatto il lingua italiana), dando facoltà ai cittadini di scrivere all'Ente nella propria varietà e istituendo lo sportello linguistico regionale Ufitziu de sa limba sarda.

La bozza di atto di ratifica della Carta Europea delle Lingue Regionali e Minoritarie del Consiglio d'Europa del 5 novembre 1992 (già sottoscritta dalla Repubblica Italiana il 27 giugno 2000) attualmente all'esame del Senato prevede, senza escludere l'uso della lingua italiana, misure aggiuntive per la tutela della lingua sarda e per il catalano (istruzione prescolare in sardo, educazione primaria e secondaria agli allievi che lo richiedano, insegnamento della storia e della cultura, formazione degli insegnanti, diritto di esprimersi in lingua nelle procedure penali e civili senza spese aggiuntive, consentire l'esibizione di documenti e prove in lingua nelle procedure civili, uso da negli uffici statali parte dei funzionari in contatto con il pubblico e possibilità di presentare domande in lingua, uso nell'amministrazione locale e regionale con possibilità di presentare domande orali e scritte in lingua, pubblicazione di documenti ufficiali in lingua, formazione dei funzionari pubblici, uso congiunto della toponomastica nella lingua minoritaria e adozione dei cognomi in lingua, programmazioni radiotelevisive regolari nella lingua minoritaria, segnalazioni di sicurezza anche in lingua, promozione della cooperazione transfrontaliera tra amministrazioni in cui si parli la stessa lingua). Le forme di tutela previste per la lingua sarda sono uguali a quelle applicabili al friulano e comunque in generale a tutte le minoranze minori d'Italia (albanesi, catalani, greci, croati, franco-provenzali e occitani), ma notevolmente inferiori a quelle assicurate per la lingua tedesca in Alto Adige, al Francese in Valle d'Aosta e alle minoranze slovene e ladine.

Il sardo è riconosciuto come lingua dalla norma ISO 639 che le attribuisce i codici sc (ISO 639-1: Alpha-2 code) e srd (ISO 639-2: Alpha-3 code). I codici proposti per la norma ISO 639-3 ricalcano quelli utilizzati dal SIL per il progetto Ethnologue e sono:

 • sardo campidanese: "sro"
 • sardo logudorese: "src"
 • gallurese: "sdn"
 • sassarese: "sdc"

Grammatica [modifica]

La grammatica della lingua sarda si differenzia notevolmente da quella italiana e delle altre lingue neolatine, particolarmente nelle forme verbali.

Articoli determinativi (sing./plur.): su/sos, sa/sas (in camp. su/is, sa/is) presentano la forma "salata" derivata dal latino IPSE/IPSU/IPSA attraverso la fase intermedia issu/issa, issos/issas (per il log./nuor.) e issu/issa, issus/issas (per il camp.); viene usato col pronome relativo chi (che) nelle espressioni sos chi... (quelli che...), su chi... (quello che...) similmente alle lingue romanze occidentali (cfr. lo spagnolo "los que...", "las que..." etc.)

Articoli indeterminativi: unu, una

Plurale: ll plurale viene ottenuto come nelle lingue romanze occidentali aggiungendo -s alla forma singolare [ad es.: omine/omines, camp.omini/ominis (uomo/uomini)]; nel caso di parole terminanti in -u il plurale viene formato in -os e nel camp. in -us [caddu/caddos, camp.caddu/caddus (cavallo/cavalli)].

Pronomi personali: deo/eo/jeo/camp.deu, tue/camp.tui, isse/issu/issa-bosté/camp.fostei (di rispetto), nois/nos/camp.nosu, bois/bosàteros/camp.bosàterus-bos (log.; di rispetto), issos/issas/camp.issus/issas-bostedes/camp.fosteis (di rispetto); nel complemento diretto riferito a persona esiste il cosiddetto accusativo personale con l'uso della preposizione "a": ad es. apo bidu a Zuanne (ho visto Giovanni) analogamente allo spagnolo (he visto a Juan); i pronomi personali atoni sono: mi, ti, li/lu/la/camp.ddi/ddu/dda, nos/camp.si, bos/camp.si, lis/los/las/camp.dis/dos/das;

Pronomi e aggettivi possessivi: meu/mea/mia/camp.miu/mia, tuo/tou/camp.tuu, suo/sou/camp.suu, nostru/camp.nostu, bostru/camp.bostu, issoro/camp.insoru

Pronomi e aggettivi dimostrativi: custu-custos/camp.custus (questo-questi), cussu-cussos/camp.cussus (codesto-codesti), cuddu-cuddos/camp.cuddus (quello-quelli)

Pronomi relativi: chi (che), chie/camp.chini (chi, colui che);

Pronomi interrogativi: cale?/camp.cali (quale?), cantu? (quanto?), ite?/camp.ita (che?, che cosa?), chie?/camp.chini? (chi? riferito a persone);

Avverbi interrogativi: cando/camp.candu? (quando?), comente/camp.comenti? (come?), ue?/ube?/in ue?/in ube?/camp.innui? (dove?);

Preposizioni semplici: a (a), cun/nuor.chin (con), dae/camp.de (da), de (di, il fatto di), in (in), pro/camp.po (per), tra (tra);

Preposizioni articolate: a su/ant.assu (al), a sos/camp.a is/ant.assos (ai), cun su/nuor.chin su (con il), cun sos/nuor.chin sos/camp.cun is (con i), de su/ant.dessu (del), de sos/camp.de is/ant.dessos (dei), in su (nel), in sos/camp.in is (nei), pro su (per il), pro sos/camp.pro is (per i), cun d'unu/nuor.chin d'unu (con uno), in d'unu (in uno);

Verbi: I verbi hanno tre coniugazioni in logudorese (-are, -ere, -ire) e due in campidanese (-ai, -iri). La morfologia verbale differisce notevolmente da quella italiana e conserva caratteristiche del tardo latino o delle lingue neolatine occidentali.

L'interrogativa si forma 1. con l'inversione dell'ausiliare: ad es. partidu est Zuanne? (è partito Giovanni?), mandigadu às? (hai mangiato?) o 2. con la particella interrogativa a: ad es. a lu cheres un aranzu? (un arancio, lo vuoi?) o 3. con strutture dette affermative, che sono pronunciate seguendo un'intonazione generalmente ascendente; La forma progressiva si forma con l'ausilare essere più il gerundio: ad es. so andende (sto andando). Il passato remoto è sostanzialmente scomparso dall'uso comune (come nelle lingue romanze settentrionali della Gallia e del Nord Italia) sostituito dal passato prossimo, ma risulta attestato nei documenti medioevali e ancor'oggi nelle forme colte e letterarie in alternanza con l'imperfetto; la sua evolòuzione storica nel tempo dal medioevo alle forme colte attuali è stata rispettivamente per la terza persona singolare e plurale: ipsu cant-avit>-ait/-ayt>-isit/-esit>issu cant-esi/-eit; ipsos cant-arunt/-erunt>-aynt>-isin/-esin>issos cant-esi/-ein. L'indicativo futuro semplice si forma mediante l'ausiliare avere più la preposizione "a" e l'infinito: es. deo apo a narrere (io dirò), tue às a narrere (tu dirai) (cfr col tardo latino Habere ad + infinito); Il condizionale presente si forma utilizzando una forma modificata del verbo dovere più l'infinito: ad es. deo dia nàrrere (io direi), tue dias nàrrere (tu diresti), etc.; in alcune zone di transizione con il campidanese si usa invece una forma modificata del verbo "àere" (avere) più la preposizione a e l'infinito: deo/jeo appìa a nàrrere, tue appìas a nàrrere, etc. L'imperativo negativo si forma usando la negazione "no" e il congiuntivo: ad es. no andes (non andare) analogamente alle lingue romanze iberiche.

Verbo èssere/camp.èssi(ri) (essere):

 • Indicativo presente: deo so/soe, tue ses, isse est, nois semus, bois sezis/seis, issos sunt;
 • Indicativo imperfetto: deo fìa/fippo, tue fìas/fis, isse fìat/fit, nois fìamus/fimus, bois fiàzis/fizis/fiàis, issos fìant/fint;
 • Indicativo passato prossimo: deo so/soe istadu, tue ses istadu, isse est istadu, nois semus istados, bois sezis/seis istados, issos sunt istados;
 • Indicativo trapassato prossimo imperfetto: deo fìa/fippo istadu, tue fìas/fis istadu, isse fìat/fit istadu, nois fìamus/fimus istados, bois fiàzis/fizis/fiàis istados, issos fìant/fint istados;
 • Indicativo passato remoto (in disuso nella lingua parlata, presente solo nelle forme arcaiche e colte): deo fui, tue fusti/fis, isse fuit/fit, nois fimus/fimis, bois fizis/fustis, issos fuint/ant.furunt;
 • Indicativo futuro: deo apo a essere, tue as a essere, isse at a essere, nois amus a essere, bois azis/ais a essere, issos ant a essere;
 • Indicativo futuro anteriore: deo apo a esser istadu, tue as a essere istadu, isse at a essere istadu, nois amus a essere istados, bois azis/ais a essere istados, issos ant a essere istados;
 • Congiuntivo presente: chi deo sia, chi tue sias, chi isse siat, chi nois sìamus, chi bois siazis/siais, chi issos sìant;
 • Congiuntivo passato: chi deo sia istadu, chi tue sias istadu, chi isse siat istadu, chi nois siamus istados, chi bois siazis/siais istados, chi issos siant istados;
 • Condizionale presente: deo dia essere, tue dias essere, isse diat essere, nois diamus essere, bois diazis/diais essere, issos diant essere;
 • Condizionale passato: deo dia essere istadu, tue dias essere istadu, isse diat essere istadu, nois diamus essere istados, bois diazis/diais essere istados, issos diant essere istados;
 • Gerundio presente: essende/sende;
 • Gerundio passato: essende/sende istadu;

Verbo aère/camp.ài(ri) (avere):

 • Indicativo presente: deo apo, tue às, isse àt, nois amus, bois azis/ais, issos ant;
 • Indicativo imperfetto: deo aìa, tue aìas, isse aìat, nois aìamus/abamus, bois aìazis/abazes/aiais, issos aìant;
 • Indicativo passato prossimo: deo apo appidu, tue às appidu, isse àt appidu, nois amus appidu, bois azis/ais appidu, issos ant appidu;
 • Indicativo trapassato prossimo imperfetto: deo aìa appidu, tue aìas appidu, isse aìat appidu, nois aìamus appidu, bois aìazis/aiais appidu, issos aìant appidu;
 • Indicativo passato remoto (in disuso nella lingua parlata, presente solo nelle forme arcaiche e colte): deo apèsi, tue apèsti, isse apèsit, nois apèmus, bois apèzis, issos apèsint;
 • Indicativo futuro: deo apo a aere, tue as a aere, isse at a aere, nois amus a aere, bois azis/ais a aere, issos ant a aere;
 • Indicativo futuro anteriore: deo apo a aere appidu, tue as a aere appidu, isse at a aere appidu, nois amus a aere appidu, bois azis/ais a aere appidu, issos ant a aere appidu;
 • Congiuntivo presente: chi deo apa, chi tue apas, chi isse apat, chi nois apamus, chi bois apazis/apais, chi issos apant;
 • Congiuntivo passato: chi deo apa appidu, chi tue apas appidu, chi isse apat appidu, chi nois apamus appidu, chi bois apazis/apais appidu, chi issos apant appidu;
 • Condizionale presente: deo dia aère, tue dias aère, isse diat aère, nois diamus aère, bois diazis/diais aère, issos diant aère;
 • Condizionale passato: deo dia aère appidu, tue dias aère appidu, isse diat aère appidu, nois diamus aère appidu, bois diazis/diais aère appidu, issos diant aère appidu;
 • Gerundio presente: aènde;
 • Gerundio passato: aènde appidu;

Coniugazione in -are - Verbo cantare/camp.cantai (cantare):

 • Indicativo presente: deo canto, tue cantas, isse cantat, nois cantamus, bois cantazis/cantais, issos cantant;
 • Indicativo imperfetto: deo cantaìa, tue cantaìas, isse cantaìat, nois cantaìamus, bois cantaìazis/cantaìais, issos cantaìant;
 • Indicativo passato prossimo: deo apo cantadu, tue às cantadu, isse àt cantadu, nois amus cantadu, bois azis/ais cantadu, issos ant cantadu;
 • Indicativo trapassato prossimo imperfetto: deo aìa cantadu, tue aìas cantadu, isse aìat cantadu, nois aìamus cantadu, bois aìazis/aiais cantadu, issos aìant cantadu;
 • Indicativo passato remoto (in disuso nella lingua parlata, presente solo nelle forme arcaiche e colte): deo cantèsi/ant.cantèi, tue cantèsti, isse cantèsit/ant.cantèit, nois cantèsimus/cantèmus, bois cantèzis, issos cantèsint/ant.cantèrunt;
 • Indicativo futuro: deo apo a cantare, tue as a cantare, isse at a cantare, nois amus a cantare, bois azis/ais a cantare, issos ant a cantare;
 • Indicativo futuro anteriore: deo apo a aere cantadu, tue as a aere cantadu, isse at a aere cantadu, nois amus a aere cantadu, bois azis/ais a aere cantadu, issos ant a aere cantadu;
 • Congiuntivo presente: chi deo cante, chi tue cantes, chi isse cantet, chi nois cantemus, chi bois cantezis/canteis, chi issos cantent;
 • Congiuntivo passato: chi deo apa cantadu, chi tue apas cantadu, chi isse apat cantadu, chi nois apamus cantadu, chi bois apazis/apais cantadu, chi issos apant cantadu;
 • Condizionale presente: deo dia cantare, tue dias cantare, isse diat cantare, nois diamus cantare, bois diazis/diais cantare, issos diant cantare;
 • Condizionale passato: deo dia aere cantadu, tue dias aere cantadu, isse diat aere cantadu, nois diamus aere cantadu, bois diazis/diais aere cantadu, issos diant aere cantadu;
 • Gerundio presente: cantende;
 • Gerundio passato: aende cantadu;

Coniugazione in -ere - Verbo tìmere/camp.tìmi(ri) (temere):

 • Indicativo presente: deo tìmo, tue times, isse timet, nois timimus, bois timides, issos timent;
 • Indicativo imperfetto: deo timìa, tue timìas, isse timìat, nois timìamus, bois timìazis/timìais, issos timant;
 • Indicativo passato prossimo: deo apo tìmidu, tue às tìmidu, isse àt tìmidu, nois amus tìmidu, bois azis/ais tìmidu, issos ant tìmidu;
 • Indicativo trapassato prossimo imperfetto: deo aìa timidu, tue aìas timidu, isse aìat timidu, nois aìamus timidu, bois aìazis/aiais timidu, issos aìant timidu;
 • Indicativo passato remoto (in disuso nella lingua parlata, presente solo nelle forme arcaiche e colte): deo timèsi/ant.timèi, tue timèsti, isse timèsit/ant.timèit, nois timèsimus/timèmus, bois timèzis, issos timèsint/ant.timèrunt;
 • Indicativo futuro: deo apo a timere, tue as a timere, isse at a timere, nois amus a timere, bois azis/ais a timere, issos ant a timere;
 • Indicativo futuro anteriore: deo apo a aere timidu, tue as a aere timidu, isse at a aere timidu, nois amus a aere timidu, bois azis/ais a aere timidu, issos ant a aere timidu;
 • Congiuntivo presente: chi deo tima, chi tue timas, chi isse timat, chi nois timamus, chi bois timazis/timais, chi issos timant;
 • Congiuntivo passato: chi deo apa timidu, chi tue apas timidu, chi isse apat timidu, chi nois apamus timidu, chi bois apazis/apais timidu, chi issos apant timidu;
 • Condizionale presente: deo dia timere, tue dias timere, isse diat timere, nois diamus timere, bois diazis/diais timere, issos diant timere;
 • Condizionale passato: deo dia aere timidu, tue dias aere timidu, isse diat aere timidu, nois diamus aere timidu, bois diazis/diais aere timidu, issos diant aere timidu;
 • Gerundio presente: timende;
 • Gerundio passato: aende tìmidu;

Coniugazione in -ire - Verbo finìre/camp.finìri (finire):

 • Indicativo presente: deo fino, tue finis, isse finit, nois finimus, bois finides, issos finint;
 • Indicativo imperfetto: deo finìa, tue finìas, isse finìat, nois finìamus, bois finìazis/finìais, issos finant;
 • Indicativo passato prossimo: deo apo finidu, tue às finidu, isse àt finidu, nois amus finidu, bois azis/ais finidu, issos ant finidu;
 • Indicativo trapassato prossimo imperfetto: deo aìa finidu, tue aìas finidu, isse aìat finidu, nois aìamus finidu, bois aìazis/aiais finidu, issos aìant finidu;
 • Indicativo passato remoto (in disuso nella lingua parlata, presente solo nelle forme arcaiche e colte): deo finèsi/ant.finèi, tue finèsti, isse finèsit/ant.finèit, nois finèsimus/finèmus, bois finèzis, issos finèsint/ant.finèrunt;
 • Indicativo futuro: deo apo a finire, tue as a finire, isse at a finire, nois amus a finire, bois azis/ais a finire, issos ant a finire;
 • Indicativo futuro anteriore: deo apo a aere finidu, tue as a aere finidu, isse at a aere finidu, nois amus a aere finidu, bois azis/ais a aere finidu, issos ant a aere finidu;
 • Congiuntivo presente: chi deo fina, chi tue finas, chi isse finat, chi nois finamus, chi bois finazis/finais, chi issos finant;
 • Congiuntivo passato: chi deo apa finidu, chi tue apas finidu, chi isse apat finidu, chi nois apamus finidu, chi bois apazis/apais finidu, chi issos apant finidu;
 • Condizionale presente: deo dia finire, tue dias finire, isse diat finire, nois diamus finire, bois diazis/diais finire, issos diant finire;
 • Condizionale passato: deo dia aere finidu, tue dias aere finidu, isse diat aere finidu, nois diamus aere finidu, bois diazis/diais aere finidu, issos diant aere finidu;
 • Gerundio presente: finende;
 • Gerundio passato: aende finidu;

Verbi irregolari - Verbo faghere/camp.faxi(ri) (fare):

 • Indicativo presente: deo fago/fatzo, tue faghes, isse faghet, nois faghìmus, bois faghìdes, issos faghent;
 • Indicativo imperfetto: deo faghìa, tue faghìas, isse faghìat, nois faghìamus, bois faghìazis/faghìais, issos faghant;
 • Indicativo passato prossimo: deo apo fattu, tue às fattu, isse àt fattu, nois amus fattu, bois azis/ais fattu, issos ant fattu;
 • Indicativo trapassato prossimo imperfetto: deo aìa fattu, tue aìas fattu, isse aìat fattu, nois aìamus fattu, bois aìazis/aiais fattu, issos aìant fattu;
 • Indicativo passato remoto (in disuso nella lingua parlata, presente solo nelle forme arcaiche e colte): deo faghèsi/ant.faghèi, tue faghèsti, isse faghèsit/ant.faghèit, nois faghèsimus/faghèmus, bois faghèzis, issos faghèsint/ant.faghèrunt;
 • Indicativo futuro: deo apo a faghere, tue as a faghere, isse at a faghere, nois amus a faghere, bois azis/ais a faghere, issos ant a faghere;
 • Indicativo futuro anteriore: deo apo a aere fattu, tue as a aere fattu, isse at a aere fattu, nois amus a aere fattu, bois azis/ais a aere fattu, issos ant a aere fattu;
 • Congiuntivo presente: chi deo faga/fatza, chi tue fagas/fatzas, chi isse fagat/fatzat, chi nois fagamus/fatzamus, chi bois fagazis/fatzais, chi issos fagant/fatzant;
 • Congiuntivo passato: chi deo apa fattu, chi tue apas fattu, chi isse apat fattu, chi nois apamus fattu, chi bois apazis/apais fattu, chi issos apant fattu;
 • Condizionale presente: deo dia faghere, tue dias faghere, isse diat faghere, nois diamus faghere, bois diazis/diais faghere, issos diant faghere;
 • Condizionale passato: deo dia aere fattu, tue dias aere fattu, isse diat aere fattu, nois diamus aere fattu, bois diazis/diais aere fattu, issos diant aere fattu;
 • Gerundio presente: faghende;
 • Gerundio passato: aende fattu;

Numeri: unu, duos/camp.duus, tres/camp.tresi, battor/bàttoro/camp.cuatru, chimbe/camp.cincu, ses/camp.sesi, sette/camp.setti, otto/camp.ottu, noe/camp.noi, deghe/camp.dexi, ùndighi/camp.ùndixi, dòighi/camp.dòixi, trèighi/camp.trèixi, battòrdighi/camp.cattòrdixi, bìndighi/camp.cuìndixi, sèighi/camp.sèixi, deghessette/camp.dexessetti, degheotto/camp.dexeottu, deghennoe/camp.dexennoi, binti/vinti, ..., trinta, baranta/camp.coranta, chimbanta/camp.cincuanta, sessanta; settanta; ottanta; noranta/nobanta, chentu/camp.centu, dughentos/camp.duxentus, ..., milli, duamiza/camp.duamilla, ...; il numero "2" e le centinaia posseggono una forma maschile e una femminile (duos omines (due uomini), duas feminas (due donne), dughentos caddos (duecento cavalli), dughentas ebbas (duecento cavalle).

Giorni: lunes/camp.lunis, martes/camp.martis, mercuris, jobia, chenàpura/chenàbara/camp.cenàbura/cenàbara, sàbbadu/sàbadu/camp.sàbudu, dumìniga/domìniga/camp.dominigu;

Mesi: bennarzu/jennarju/ghennarzu/ghennargiu, frearzu/frearju/freargiu/camp.friaxu, marthu/martzu, abrile/camp.abrili, maju, làmpadas, trìulas/camp.argiolas, aùstu, cabidanni, Santu Aìne/Santu Gaìni/camp.ladàmini, Sant'Andrìa/camp.donniasantu, Nadale/mes'e idas;

Stagioni: beranu, istìu/istadiale/camp.istadi, atunzu/atongiu, iferru/ierru;

Colori: biancu/ant.arbu [bianco], nieddu [nero], ruju/arrubiu [rosso], grogu [giallo], biaittu [blu], birde/birdi [verde], aranzu/arangiu [arancione].

Vocabolario [modifica]

Tabella di comparazione delle lingue neolatine:

Latino Francese Italiano Spagnolo Occitano Catalano Portoghese Romeno Sardo Còrso
clave(m) clef chiave llave clau clau chave cheie crae/crai chjave/chjavi
nocte(m) nuit notte noche nuèit/nuèch nit noite noapte notte/notti notte/notti
cantare chanter cantare cantar cantar cantar cantar cânta cantare/cantai cantà
capra(m) chèvre capra cabra cabra cabra cabra capra cabra/craba capra
lingua(m) langue lingua lengua lenga' llengua língua limba limba/lingua lingua
platea(m) place piazza plaza plaça plaça praça piata pratha/pratza piazza
ponte(m) pont ponte puente pònt pont ponte pod' ponte/ponti ponte/ponti
ecclesia(m) église chiesa iglesia glèisa església igreja biserica creia/cresia ghjesgia
hospitale(m) hôpital ospedale hospital espital hospital hospital spital ispidale/spidali spedale/uspidali
caseu(m)
lat.volg.formaticu(m)
fromage formaggio queso formatge formatge queijo brânza casu casgiu

Lessico [modifica]

 • Dal substrato paleosardo o nuragico:
GON- ? Gonone, Gologone, Goni, Gonnesa, Gonnosnò (altura, collina, montagna)
NUR-/'UR- ? ant. nurake ? nuraghe /camp. nuraxi, Nurra, Nora (mucchio cavo, ammasso), Noragugume
ASU-, BON-, GAL ? Gallura ant. Gallula, Garteddì (Galtellì), Galilenses, Galile
GEN-, GES- ? Gesturi
GOL-/'OL ? Gollei, Ollollai, Parti Olla (Parteolla), golósti/'olosti (agrifoglio, si confronti il basco "gorosti")
EKA-, KI-, KUR-, KAL/KAR- ? Karalis ? ant. Calaris (Cagliari), Carale, Calallai
ENI ? ogl. eni (tasso);
MAS-, TUR-, MERRE (luogo sacro) ? Macumere (Macomer);
GUS ? Gusana, giara (altopiano), muvara/muvrone (muflone), camp. toneri (tacco, torrione), garroppu (canyon), mintza (sorgente), chessa (lentischio)
THA-/THE-/THI-/TZI (articolo) ? thilipirche (cavalletta), thinthula/thithula (zanzara), thilicugu (gecko), thiligherta (art.+ lucertola), tzinibiri (art.+ ginepro), thinniga/tzinniga (stipa tenacissima), thirulia (civetta);
 • Di origine punica:
ZIBBIR ? camp. tzippiri (rosmarino)
SIKKIRIÁ ? camp. tzicchirìa (aneto)
MS' ? camp. mitza/'itza (scaturigine, fonte)
MAQOM-HADAS ? Magomadas (luogo alto)
MAQOM-EL?/MERRE? ? Macumere (Macomer)
TAM-EL ? Tumoele, Tamuli (luogo sacro);
 • Di origine latina:
ACETU(M) ? ant. aketu>aghedu/achetu/camp.axedu (aceto)
ACIARIU(M) ? atharzu/atzarzu/atzargiu/camp.aciargiu (acciaio)
ACINA ? ant. akina/aghina/camp.axina (chicco d'uva, acino)
ACRU(M) ? agru (aspro, acido)
AERA ? aèra/camp.airi
ALBU(M) ? ant. albu>arbu (bianco)
ALGA ? arga/aliga (alga)
ALTU(M) ? artu (alto)
AMICU(M) ? ant.amicu ? amigu (amico)
AQUA(M) ? abba/camp.acua (acqua)
AQUILA(M) ? àbile/camp.achili (aquila)
ARBORE(M) ? arbore/arvore/camp.arburi (albero)
ASINUS ? àinu (asino)
AUGUSTUS ? austu (agosto)
AVIA ? jaja
BASIUM ? basu (bacio)
BERBECE ? ant. berbeke ? berbeghe/camp.brebei (pecora)
BONUS ? bonu
BOVE(M) ? boe/camp.boi (bue)
CABALLUS ? ant. cavallu/caballu ? caddu/cabaddu/camp.cuaddu (cavallo)
CANE(M) ? cane/camp.cani (cane)
CIPULLA ? chibudda/camp.cibudda (cipolla)
COELUM ? chelu/camp.celu (cielo)
CASEUS ? casu (formaggio)
CASTANEA ? ant.castanja ? castanza/camp.castangia (castagna)
CARNE ? carre/camp.carri (carne)
CENA PURA ? chenapura/camp.cenabara (venerdì)
CENTUM ? chentu/camp.centu (cento)
CINQUE ? chimbe/camp.cincu (cinque)
CIRCARE ? chircare/circai (cercare)
ACCITUS ? ant.kita ? chida/cida (settimana, derivata dai turni settimanali delle guardie giudicali)
CLARU(M) ? craru (chiaro)
COCINA ? ant.cokina ? coghina/camp.coxina (cucina)
COELU(M) ? chelu/camp.celu (cielo)
CONIUGARE ? cojuare/camp.cojai (sposare)
CONSILIU(M) ? ant.consiliu ? cunsizzu/camp.consillu (consiglio)
COOPERCULU(M) ? cobercu (coperchio)
CORIU(M) ? corzu/corju/corgiu (cuoio)
CORTEX ? ant. gortike/borticlu ? ortighe/ortiju/ortigu (scorza del sughero)
COXA(M) ? cossa/camp.coscia (coscia)
CRAS ? cras (domani)
CREATIONE(M) ? criatura/criathone/camp.criadura (creatura)
CRUCE(M) ? ant. cruke/ruke ? rughe/camp.cruxi (croce)
CULPA(M) ? curpa (colpa)
DECE ? ant.deke ? deghe/camp.dexi (dieci)
DEORSUM ? josso (giù)
DIANA ? jana (fata)
DIE ? die/camp.dì (giorno)
DOMO ? domo/camp.domu (casa)
ECCLESIA ? ant. clesia ? cresia/creia (chiesa)
ECCU MODO/QUOMO(DO) ? còmo (adesso)
ECCU MENTE/QUOMO(DO) MENTE ? còmente/comenti (come)
EGO ? ant.ego ? deo/eo/jeo/camp.deu (io)
EPISCOPUS ? ant. piscopu ? piscamu (vescovo)
EQUA(M) ? ebba/camp.egua (giumenta)
ERICIUS ? erithu
FACERE ? ant. fakere ? faghere/camp. fairi (fare)
FALCE(M) ? ant.falke ? farche/camp.farci (falce)
FEBRUARIU(M) ? ant. frearju ? frearzu/frearju/camp.freargiu (febbraio)
FEMINA ? femina (donna)
FILIU(M) ? ant. filiu/fiju/figiu ? fizu/figiu/camp.fillu (figlio)
FLORE(M) ? frore/camp.frori (fiore)
FLUMEN ? ant.flume ? frumen/camp.frumini (fiume)
FOCU(M) ? ant. focu ? fogu (fuoco)
FOENICULU(M) ? ant.fenuclu ? fenugru/camp.fenugu (finocchio)
FOLIA ? fozza/camp.folla (foglia)
FUNE(M) ? fune/camp.funi
GATTU(M) ? gattu
GENERU(M)? gheneru/camp.generu
GUADU ? ant.badu/vadu ? badu/camp.bau (guado)
HABERE ? àere/camp.airi (avere)
HOC ANNO ? ocànnu (quest'anno)
HODIE ? oe/oje/camp.oi (oggi)
HOMINE(M) ? òmine/camp.òmini (uomo)
HORTU(M) ? ortu (orto)
IANUARIUS ? ant. jannarju>bennarzu/ghennarzu/camp. gennargiu (gennaio)
IANUA ? janna/genna (porta)
ILEX ? ant.elike ? elighe/camp.ilixi (leccio)
IN HOC ? ant. inòke ? inòghe/camp.innoi (quì)
INFERNU(M) ? inferru (inferno)
I(N)SULA ? isula/iscra (isola)
IENARIU(M) ? ant. jennariu ? bennarzu/jennarju/ghennarzu/ghennargiu/camp.gennargiu (gennaio)
INIBI ? inìe ()
IOHANNES ? Juanne/Zuanne/camp.giuanni (Giovanni)
IOVIA ? jobia (giovedì)
IUDICE ? ant. iudike ? juighe/zuighe
IUNCU(M) ? ant. juncu ? zuncu/juncu/giuncu (giunco)
IUNIPERUS ? ghiniperu/camp.tzinnibiri (ginepro)
IUSTITIA ? ant. justithia/justizia ? justitzia/zustissia (giustizia)
LABRA ? lavra/lara (labbra)
LACERTA ? thiligherta/camp.calixerta (lucertola)
LARGU(M) ? largu (largo)
LATER ? camp. ladiri (mattone crudo)
LIGNA ? linna (legna)
LINGUA(M) ? limba/camp.lingua (lingua)
LOCU(M) ? ant. locu ? logu (luogo)
LUX ? lughe/camp.luxi (luce)
MACCUS ? maccu (scemo)
NIX ? nie/camp.nii (neve)
NUBE(M) ? nue/camp.nui (nuvola)
NUCE ? ant. nuke ? nughe/camp. nuxi (noce)
OC(U)LU(M) ? ogru/oju/ocru/camp.ogu (occhio)
OLEA ? ozzastru/camp.ollastu (olivastro)
ORIC(U)LA(M) ? ant.oricla ? origra/orija/oricra/camp.origa (orecchio)
OVU(M) ? òu (uovo)
PACE ? ant.pake ?paghe/camp.paxi (pace)
PALATIUM ? palathu/camp.palatziu (palazzo)
PALEA ? paza/camp.palla (paglia)
PANE(M) ? pane/camp.pani
PARABOLA ? paraula (parola)
PEIUS ? pejus/camp.peus (peggio)
PELLE(M) ? pedde/camp.peddi (pelle)
PETRA(M) ? pedra/preda/camp.perda (pietra)
PETTIA(M) ? petha/petza (carne)
PISCARE ? piscare/camp.piscai (pescare)
PISCE(M) ? pische/camp.pisci (pesce)
PLATEA ? pratha/pratza (piazza)
PLACERE ? piaghere/camp.praxiri (piacere)
PLANGERE ? pranghere/camp.prangiri (piangere)
PLENU(M) ? prenu
PLUS ? prus (più)
PORCU(M) ? porcu (maiale)
PUTEUS ? puthu/putzu (pozzo)
QUANDO ? cando/camp.candu (quando)
QUATTUOR ? battor/camp. cuatturu (quattro)
QUERCUS ? chercu (quercia)
QUID DEUS? ? ite/ita? (che?, che cosa?)
RADIUS ? raju (raggio)
RAMU(M) ? ramu/camp.arramu (ramo)
REGNU ? rennu/camp.arrenniu (regno)
RIVUS ? ant. ribu ? riu (fiume)
ROSMARINUS ? romasinu (rosmarino)
RUBEU(M) ? ant. rubiu ? ruju/camp.arrubiu (rosso)
SALIX ? salighe (salice)
SANGUEN ? samben/camp.sanguni (sangue)
SAPA(M) ? saba (sapa, vino cotto)
SCALA ? iscala/camp.scala (scala)
SCHOLA(M) ? iscola/camp.scola (scuola)
SCIRE ? ischire/camp.sciri (sapere)
SCRIBERE ? iscrier/camp.scriri (scrivere)
SECUS ? dae segus (dopo)
SERO ? sero (sera)
SINE CUM ? chene (senza)
SOLE(M) ? sole/camp.soli (sole)
SOROR ? sorre/camp.sorri (sorella)
SPICA(M) ? ispiga/camp.spiga (spiga)
STARE ? istare/camp.stai (stare)
SUBERU ? suerzu/camp.suergiu (quercia da sughero)
SURDU(M) ? surdu (sordo)
TEGULA ? tèula (tegola)
TEMPUS ? tèmpus (tempo)
THIUS ? thiu/tziu (zio)
TRITICUM ? nuor.trìdicu (grano)
UNG(U)LA(M) ? ungra/camp.unga (unghia)
VACCA ? bacca (vacca)
VALLIS ? badde/baddi (valle)
VENTU(M) ? bentu (vento)
VERBU(M) ? berbu (verbo, parola)
VESPA(M) ? bespe/camp.bespi (vespa)
VECLUS(S) ? ant. veclu ? begru (legno vecchio)
VIA ? bia (via)
VICINUS ? ant. vikinu ? bighinu/camp.bixinu (vicino)
VIDERE ? bidere/camp.biri (vedere)
VILLA ? ant. villa ? billa ? bidda (paese)
VINEA(M) ? binza/camp.bingia (vigna)
VINU(M) ? binu (vino)
VOCE ? ant. voke/boke ? boghe/camp.boxi (voce)
ZINZALA ? thinthula/tzintzula (zanzara);

Di origine bizantina kontakion>ant. condake>condaghe/camp. condaxi (raccolta di atti), ?????α>ant. Lukìa>Lughìa (Lucia), nake>annaccare (cullare), sα?α?????>theraccu (servo), St?fα?e>Istevane (Stefano);

Di origine toscana/italiana: arancio>arantzu/camp.arangiu, autunno>attonzu/camp.attongiu, bello>bellu, bianco>biancu, certo>tzertu, cinta>tzinta, cittade>ant. kittade>tzittade/camp.cittadi/tzittadi (città), Sardigna>Sardigna/Sardinna/(Sardegna), gente>zente/camp.genti, invece>imbètzes/camp.imbecis, Melchiorre>Mertziòro, mille>milli, occhiale>otzale, paraula>paraula (parola), sbaglio>isballiu, veccio>betzu/camp.becciu (vecchio), zucchero>thuccaru/tzuccaru;

Di origine spagnola: acabar>log.acabare/camp.acabai (smettere), adios>adiosu (addio), albaricoque>log.barracoccu/camp.piricoccu (albicocca), aposento>aposentu (camera da letto), asustar>log.assustare/nuor.assustrare (spaventare), azul>camp.asulu (azzurro), barato>baratu (agg.), barrachel>log.barratzellu/camp.barracellu (guardia campestre), belleza>bellesa, buscar>buscare (prendere), caliente>log.caènte/camp.callenti (caldo), calentura>calentura (febbre), cara>cara (testa), cerrar>serrare (chiudere), che>cé (esclamazione di sorpresa usata in Argentina e nella zona di Valencia), cuchara>còcciari (cucchiaio), de balde>de badas (inutilmente), escarmentar>log.iscalmentare/iscrammentare, espantar>log.ispantare/camp.spantai (spaventare), estío>istiu (estate), feo>feu (brutto), gana>gana (voglia), gozos>log.gosos(composizioni poetiche sacre), grifo>grifone (rubinetto), luego>luegu (subito, fra poco), manta>manta (coperta), ojo>oju (occhio), plata>pratta (argento), posada>posada (luogo di ristoro), puntera>puntera (colpo dato con la punta del piede), señor>log.sennore/camp.sennori (signore), tomate(s.m.)>tamata(s.f.)/camp.tumata(s.f.) (pomodoro), trigo>trigu (grano); ventana>log.bentana/camp.fentana (finestra); basco mokor>mogoro (collina)

Di origine catalana: aixì>camp.aici (così), arreu>arreu (di continuo), bandoler>banduleri, barber>barberi (barbiere), barrar>abbarrare, bisbe>obispu (ma spagn. obispo) (vescovo), blau>camp.brau (blu), butxaca>busciacca/camp.bucciacca (tasca, borsa), cadira>camp.cadira (sedia), calaix>camp.callasciu (cassetto), carrer>carrera/carrela (via), celler>camp. tzilleri, cullera>nuor.cullera/camp.cugliera (cucchiaio), desclavament>iscravamentu (deposizione di Cristo dalla croce), ferrer>ferreri (fabbro), goigs>camp.goccius (composizioni poetiche sacre), groc>grogu (giallo), iaio, iaia>jaju, jaja (nonno, nonna), enhorabona!>inorobòna! (in buon'orà), enhoramala!>inoromàla! (in mal'ora!), estimar>istimare (amare, stimare), jutge>camp.giuggi/log.zuzze (giudice), lleig>camp.leggiu/log.lezzu (brutto), mateix>matessi (stesso), mocador>mucadore/camp.mucadori (fazzoletto), mentres>mentres, orelleta>orillettas (dolci fritti), punxa>camp.puncia/log.puntza (chiodo), ratapinyada>camp.ratapignata (pipistrello), retaule>retaulu (retablo, tavola dipinta), sabata>camp.sabata (scarpa), sabater>sabateri (calzolaio), seu>camp.seu (cattedrale, sede), sindria>sindria (anguria), tancar>tancare/camp.tancai (chiudere), tinter>tinteri, ulleres>camp.ulleras (occhiali), vostè>log.bostè/camp.fostei(voi);

Ortografia e pronuncia [modifica]

Fino al 2001 non esisteva una ortografia unificata. Il 28 di febbraio del 2001, una apposita Commissione di studiosi incaricati dalla Regione autonoma della Sardegna elaborò e pubblicò una proposta, la Limba Sarda Unificada, fino ad ora l'unico progetto complessivo e coerente di unificazione della lingua scritta. Essa, evidentemente, non riguarda la lingua orale, ricca di notevoli differenze fonetiche ma riconducibile ad un sistema unico ed unitario, ma si limita a proporre una norma scritta di riferimento. La LSU, perciò non si vuole sostituire alle varietà orali ma ne è un utile complemento, per usi ufficiali ed estesi a tutto il territorio della Sardegna. Sulla base della LSU la Regione Sardegna ha fatto elaborare una successiva proposta, denominata "Limba Sarda Comuna" (LSC) che è divenuta ufficiale per gli atti e i documenti della Regione. Si indicano di seguito alcune delle differenze più rilevanti per la lingua scritta rispetto all'italiano:

 • [a], [?/e], [i], [?/o], [u], come -a-, -e-, -i-, -o-, -u-, come in italiano e spagnolo, senza segnare la differenza tra vocali aperte e chiuse; le vocali paragogiche o epitetica (che in pausa chiudono un vocabolo terminante in consonante e corrispondono alla vocale che precede la consonante finale) non si scrivono mai (feminasa>feminas, animasa>animas, bolede>bolet, cantana>cantant, vrorese>frores).
 • [j] semiconsonante come -j- all'interno di parola (maju, raju, ruju) o di un nome geografico (Jugoslavia); nella sola variante nuorese come -j- (corju, frearju) corrispondente al logudorese/LSU -z- (corzu, frearzu) e all'LSC -gi- (corgiu, freargiu); nelle varianti logudorese e nuorese in posizione iniziale (jughere, jana, janna) che nella LSC viene sostituita dal gruppo [?] (giughere, giana, gianna);
 • [p], come -p- (apo, troppu, pane, petza);
 • [β], come -b- in posizione iniziale (bentu, binu, boe) e intervocalica (abile); quando p>b si trascrive come p- a inizio parola (pane, petza) e -b- all'interno (abe, cabu, saba);
 • [b], come -bb- in posizione intevocalica (abba, ebba);
 • [t], come -t- (gattu, fattu, narat, tempus); quando th>t nella sola variante logudorese come -t- o -tt- (tiu, petta, puttu); Nella LSC e nella LSU viene sostituita dal gruppo [?] (tziu, petza, putzu);
 • [d], come -d- in posizione iniziale (dente, die, domo) e intervocalica (ladu, meda, seda); quando t>d si trascrive come t- a inizio parola (tempus) e -d- all'interno (roda, bidru, pedra, pradu); la finale t della flessione del verbo può, a seconda della varietà, essere pronunciata d ma si trascrive t (narada>narat).
 • [??] cacuminale, come -dd- (sedda); La d può avere suono cacuminale anche nel gruppo [n?] (cando).
 • [f], come -f- (femina, unfrare);
 • [v], come -f- in posizione iniziale (femina) e come -v- intervocalica (avvisu) e nei cultismi (violentzia, violinu);
 • [k] velare, come -ca- (cane), -co- (coa), -cu- (coddu, cuadru), -che- (chessa), -chi- (chida), -c- (cresia); non si usa mai la -q-, sostituita dalla -c- (cuadru, camp.acua)
 • [g] velare, come -ga- (gana), -go- (gosu), -gu- (agu, largu, longu, angulu, argumentu), -ghe- (lughe, aghedu, arghentu, pranghende), -ghi- (àghina, inghiriare), -g- (gloria, ingresu);
 • [?], nella sola varietà campidanese come -ce- (celu, centu), -ci- (becciu);
 • [?], come -gia-, -gio-, -giu-; Nella LSC sostituisce il gruppo logudorese-nuorese [?] della LSU e il [?] del nuorese (fizu>figiu, azu>agiu, zogu/jogu>giogu, zaganu/jaganu>giaganu, binza>bingia, anzone>angione, còrzu/còrju>còrgiu, frearzu/frearju>freargiu)
 • [?] sorda o aspra (ital. pezzo), come -tz- (tziu, petza, putzu); Nella LSC e nella LSU sostituisce il gruppo nuorese [?] e il corrispondente logudorese [t] (thiu/tiu>tziu, petha/petta>petza, puthu/puttu>putzu); nella scrittura tradizionale il digramma tz- non compariva mai a inizio parola. Compare inoltre nei termini di influenza e derivazione italiana (ad es. tzitade da cittade) di cui sostituisce la c /?/ sonora (suono non presente nel sardo originario) al posto del suono velare nativo /k/ (ant.kitade).
 • [?], come -z- (zeru, organizare); Nella variante locale logudorese/nuorese e nella LSU come -z- (fizu, azu, zogu, binza, frearzu); Nella LSC viene sostituita dal gruppo [?] (figiu, agiu, giogu, bingia, freargiu);
 • [s] e [ss], come -s- e -ss- (essire);
 • [z], come -s- (rosa, pesare);
 • [?], nella sola variante nuorese come -th- (thiu, petha, puthu); Nella LSC e nella LSU viene sostituita dal gruppo [?] (tziu, petza, putzu);
 • [?] (franc. jour), nella sola variante campidanese, sempre come c- a inizio parola (celu, centu, cidru) e come -x- all'interno (luxi, nuraxi, Biddexidru);
 • [r], come -r- (caru, carru);

Documenti in sardo medioevale e antico [modifica]

Il sardo (nelle due varianti logudorese e campidanese) nel periodo medioevale ha costituito la lingua ufficiale dei Giudicati dell'isola, anticipando l'emancipazione le altre lingue neolatine. Presentava ovviamente un maggior numero di arcaismi e latinismi rispetto alla lingua attuale, l'utilizzo di caratteri oggi entrati in disuso nonché in diversi documenti una grafia della lingua scritta che risentiva degli influssi degli scrivani, spesso toscani, genovesi o catalani. Dante Alighieri nel suo De vulgari eloquentia (1303-1305) ne riferisce (Lib. I, XI, 7) e espelle criticamente i sardi, a rigore non italici, in quanto non hanno volgare e imitano scimmiottando il latino (dicono "domus nova" e "dominus meus"):

Collabora a Wikiquote « Sardos etiam, qui non Latii sunt sed Latiis associandi videntur, eiciamus, quoniam soli sine proprio vulgari esse videntur, gramaticam tanquam simie homines imitantes: nam domus nova et dominus meus locuntur »

Il primo documento scritto in lingua sarda è la Carta Volgare (1070/1080) in antico campidanese.

Del periodo 1080-1085 è invece il Privilegio logudorese conservato presso l'Archivio di Stato di Pisa:

Collabora a Wikiquote « In nomine Domini amen. Ego iudice Mariano de Lacon fazo ista carta ad onore de omnes homines de Pisas pro xu toloneu ci mi pecterunt: e ego donolislu pro ca lis so ego amicu caru e itsos a mimi; ci nullu imperatore ci lu aet potestare istu locu de non (n)apat comiatu de leuarelis toloneu in placitu: de non occidere pisanu ingratis: e ccausa ipsoro ci lis aem leuare ingratis, de facerlis iustitia inperatore ci nce aet exere intu locu... »

Agli anni compresi tra il 1089 e il 1103 risale la Donazione di Torchitorio, ancora in antico campidanese, proveniente dalla chiesa di San Saturnino nella diocesi di Cagliari e conservata negli Archivi Dipartimentali delle Bouches-du Rhone a Marsiglia:

Collabora a Wikiquote « E inper(a)tor(e) ki l ati kastikari ista delegantzia e fagere kantu narat ista carta siat benedittu... »

Atto tra il Vescovo di Civita Bernardo e Benedetto, amministratore della Primaziale di Pisa, in logudorese (1173):

Collabora a Wikiquote « Ego Benedictus operaius de Santa Maria de Pisas Ki la fatho custa carta cum voluntate di Domino e de Santa Maria e de Santa Simplichi e de indice Barusone de Gallul e de sa muliere donna Elene de Laccu Reina appit kertu piscupu Bernardu de Kivita, cum Iovanne operariu e mecum e cum Previtero Monte Magno Kercate nocus pro Santa Maria de vignolas... et pro sa doma de VillaAlba e de Gisalle cum omnia pertinentia is soro.... essende facta custa campania cun sii Piscupu a boluntate de pare torraremus su Piscupu sa domo de Gisalle pro omnia sua e de sos clericos suos, e issa domo de Villa Alba, pro precu Kindoli mandarun sos consolos, e nois demus illi duas ankillas, ki farmi cojuvatas, suna cun servo suo in loco de rnola, e sattera in templo cun servii de malu sennu: a suna naran Maria Trivillo, a sattera jorgia Furchille, suna fuit de sa domo de Villa Alba, e sattera fuit de Santu Petru de Surake ....... Testes Judike Barusone, Episcopu Jovanni de Galtellì, e Prite Petru I upu e Gosantine Troppis e prite Marchu e prite Natale e prite Gosantino Gulpio e prite Gomita Gatta e prite Comita Prias e Gerardu de Conettu ........ e atteros rneta testes. Anno dom.milles.centes.septuag.tertio »

La seconda Carta Marsigliese in campidanese (1190-1206) conservata negli Archivi del Dipartimento delle Bouches-du-Rhône:

Collabora a Wikiquote « In nomine de Pater et Filiu et Sanctu Ispiritu. Ego iudigi Salusi de Lacunu cun muiere mea donna (Ad)elasia, uoluntate de Donnu Deu potestando parte de KKaralis, assolbu llu Arresmundu, priori de sanctu Saturru, a fagiri si carta in co bolit. Et ego Arresmundu, l(eba)nd(u) ass(o)ltura daba (su) donnu miu iudegi Salusi de Lacunu, ki mi illu castigit Donnu Deu balaus (a)nnus rt bonus et a issi et a (muiere) sua, fazzu mi carta pro kertu ki fegi cun isus de Maara pro su saltu ubi si (.... ....)ari zizimi (..) Maara, ki est de sanctu Saturru. Intrei in kertu cun isus de Maara ca mi machelaa(nt) in issu saltu miu (et canpa)niarunt si megu, c'auea cun istimonius bonus ki furunt armadus a iurari, pro cantu kertàà cun, ca fuit totu de sanctu Sat(ur)ru su saltu. Et derunt mi in issu canpaniu daa petra de mama et filia derectu a ssu runcu terra de Gosantini de Baniu et derectu a bruncu d'argillas e derectu a piskina d'arenas e leuat cabizali derectu a sa bia de carru de su mudeglu et clonpit a su cabizali de uentu dextru de ssa doméstia de donnigellu Cumitayet leuet tuduy su cabizali et essit a ssas zinnigas de moori de silba, lassandu a manca serriu et clonpit deretu a ssu pizariu de sellas, ubi posirus sa dìì su tremini et leuat sa bia maiori de genna (de sa) terra al(ba et) lebat su moori (...) a sa terra de sanctu Saturru, lassandu lla issa a manca et lebat su moori lassandu a (manca) sas cortis d'oriinas de(....)si. Et apirus cummentu in su campaniu, ki fegir(us), d'arari issus sas terras ipsoru ki sunt in su saltu miu et (ll)u castiari s(u) saltu et issus hominis mius de Sinnay arari sas terras mias et issas terras issoru ki sunt in saltu de ssus et issus castiari su saltu(u i)ssoru. Custu fegirus plagendu mi a mimi et a issus homi(nis) mius de Sinnay et de totu billa de Maara. Istimonius ki furunt a ssegari su saltu de pari (et) a poniri sus treminis, donnu Cumita de Lacun, ki fut curatori de Canpitanu, Cumita d'Orrù (.......)du, A. Sufreri et Iohanni de Serra, filiu de su curatori, Petru Soriga et Gosantini Toccu Mullina, M(........)gi Calcaniu de Pirri, C. de Solanas, C. Pullu de Dergei, Iorgi Cabra de Kerarius, Iorgi Sartoris, Laurenz(.....)ius, G. Toccu de Kerarius et P. Marzu de Quartu iossu et prebiteru Albuki de Kibullas et P. de zZippari et M. Gregu, M. de Sogus de Palma et G. Corsu de sancta Ilia et A. Carena, G. Artea de Palma et Oliueri de Kkarda (....) pisanu et issu gonpanioni. Et sunt istimonius de logu Arzzoccu de Maroniu et Gonnari de Laco(n) mancosu et Trogotori Dezzori de Dolia. Et est facta custa carta abendu si lla iudegi a manu sua sa curatoria de Canpitanu pro logu salbadori (et) ki ll'(aet) deuertere, apat anathema (daba) Pater et Filiu et Sanctu Ispiritu, daba XII Appostolos et IIII Euangelistas, XVI Prophetas, XXIV Seniores, CCC(XVIII) Sanctus Patris et sorti apat cun Iuda in ifernum inferiori. Siat et F. I. A. T. »

Statuti Sassaresi in logudorese (1316):

Collabora a Wikiquote « Vois messer N. electu potestate assu regimentu dessa terra de Sassari daue su altu Cumone de Janna azes jurare a sancta dei evangelia, qui fina assu termen a bois ordinatu bene et lejalmente azes facher su offitiu potestaria in sa dicta terra de Sassari... »

Carta de Logu del Regno di Arborea (1355-1376):

Collabora a Wikiquote « Item ordinamus et constituimus qui ssos officiales dessu Regnu nostru, over curadores qui anti essiri in sas contradas, siant te-nudos de pregontari sos iurados de caschaduna villa tres boltas de s'annu, et non plus, prossas furas et largas qui si anti faguiri in billa over in aidaçoni dessa dita villa, et prossos corgios qui anti esser accatados in sas domos, (sí) qui ssos officiales dessu Regnu over curadores qui anti esser in sas contradas poçant bature per iscriptu su pregontu et issu qui anti avir naradu sos iurados et issu qui anti avir fatu secundu re-xoni dessas furas et dessas largas, et prossas maquicias; (sí) qui sos dittos officiales o curado(re)s qui anti esser in sas contradas (poçant) fagiri rexoni assa camara nostra tres boltas in s'annu, ço est pro corona de logu de Santu Marchu et pro corona de Santu Nicola, et pro corona de Palma.
Constituimus et ordinamus qui sos officialis de Regnu over curadores c'ant esser in sas contradas siant tenu-dos de pregontare sos iurados de ciaschuna villa tres voltas s'annu, et non plus, pro sas furas et pro sas largas qui s'ant faghere in sa villa, o in sa aidationi de sa villa, et pro sos corgios qui ant esser acatados in sas domos, sí (qui) cussos officia-lis de Rennu o curadores c'ant essere in sas contradas pozant ba- tire per iscritu su pregontu, et issu c'ant avire naradu sos iura-dos, et ipsu c'ant avire factu secundo ragione de sas furas et de sas largas et de sas maquicias, sí qui sus dictos officiales <o> cu-radores c'ant essere in sas contradas indi pozant faghere ragio-ne a sa camera tres voltas s'annu, zo est pro corona de loghu de Sancto Marcho, et pro corona de Sancto Nichola, et pro corona de Plama.
Item ordinamus qui alcuno mercanti de Aristanis ne alcuna atera persone non depiat comporare alcuno corju de boe o de vaca o de cavallu o de ebba o d(e) molenti, si non est sig-nadu cun su signu qui est ordinadu; ed (e)cusu ad qui at (e)sere provadu qui l'at comporare, qui non eseret sinnadu secundu qu'est or-dinadu, et est illi acatadu su corju, si nd'est binquidu, pagit su dampnu ade cui at esere, et sollos .C. a sa Corti nostra per cascuno corju, secundu qui in sus ditus capitullus si contenet »

Antonio Cano (1400-1470) - Sa vita et sa morte et passione de Sanctu Gavinu, Prothu et Januariu (XV sec., pubbl. 1557):

Collabora a Wikiquote « Tando su rey barbaru su cane renegadu / de custa resposta multu restayt iradu / & issu martiriu fetit apparigiare / itu su quale fesit fortemente ligare / sos sanctos martires cum bonas catenas / qui li segaant sos ossos cum sas veinas / & totu sas carnes cum petenes de linu »

Nel corso del '500 e del '600 acquisisce un gran numero di vocaboli dal catalano e dallo spagnolo.

Curiosità [modifica]

S'Hymnu Sardu Nationali, composto da Vittorio Angius e musicato da Giovanni Gonella nel 1843 in sardo in variante campidanese (ma ne esiste anche una versione logudorese) fortemente latinizzata nella grafia, è stato il primo inno nazionale italiano (del Regno d'Italia, e prima di allora del Regno di Sardegna, unitamente alla Marcia Reale), in vigore fino al 12 ottobre 1946. I primi versi sono:

Collabora a Wikiquote « Conservet Deus su Re
Salvet su Regnu Sardu
Et gloria à s'istendardu
Concedat de su Re.
De fides et fort'homines
Se figios nos vantamus,
Bene provaramus
Figios ipsoro, o Re.
Su fizzu pîu sagrìfficat
Tottu a su babbu sou
Et tottu donzi sardu
Dispressiat po' su Re . (...)
. »

Bibliografia [modifica]

 • Cardia, Amos. S'italianu in Sardìnnia Edizione Iskra 2006.
 • Cardia, Amos. Apedala dimòniu Edizioni I Sardi. Casteddu 2002.
 • Porru, Vincenzo. Nou Dizionariu Universali Sardu-Italianu. Casteddu: 1832
 • Spano, Giovanni. Vocabolario Sardo-Italiano e Italiano-Sardo. Cagliari: 1851-1852.
 • Wagner, Max Leopold. Dizionario Etimologico Sardo (DES)
 • Farina, Luigi. Vocabolario Nuorese-Italiano e Bocabolariu Sardu Nugoresu-Italianu
 • Puddu, Mario. Ditzionàriu de sa limba e de sa cultura sarda. Cagliari: Condaghes, 2000.
 • Pittau, Massimo. Grammatica del sardo-nuorese. Bologna: Patron Editore, 1972.
 • Lepori, Antonio. Vocabolario moderno sardo-italiano: 8400 vocaboli. Cagliari: 1980.
 • Pira, Michelangelo. Sardegna tra due lingue. Cagliari: Edizioni Della Torre, 1984.
 • Lepori, Antonio. Dizionario Italiano-Sardo Campidanese. Cagliari: Edizioni Castello, 1988.
 • Pittau, Massimo. Grammatica della Lingua Sarda. Sassari: Delfino Editore, 1991.
 • Blasco Ferrer, Eduardo. Pro domo. La cultura e la lingua sarda verso l'Europa (2 voll. e CD-Rom). Cagliari: Condaghes, 1998.
 • Blasco Ferrer, Eduardo. Linguistica sarda. Storia, metodi, problemi. Cagliari: Condaghes, 2003.
 • Colomo, Salvatore (a cura di). Vocabularieddu Sardu-Italianu / Italianu-Sardu.
 • Mameli, Francesco. Il logudorese e il gallurese. Villanova Monteleone (SS): Soter, 1998.
 • Pittau, Massimo. Dizionario della lingua sarda: fraseologico ed etimologico. Cagliari: Gasperini Editore, 2000/2003.
 • Jones, Michael Allan. Sintassi della lingua sarda (Sardinian Syntax), Cagliari: Condaghes, 2003.
 • Rubattu, Antonino. Dizionario universale della lingua di Sardegna, Sassari: EDES, 2003
 • Rubattu, Antonino. Sardo, italiano, sassarese, gallurese, Sassari: EDES, 2003.
 • Bolognesi, Roberto. Heeringa, Wilbert. Sardegna tra tante lingue: il contatto linguistico in Sardegna dal Medioevo a oggi. Cagliari: Condaghes, 2005
 • Pili, Marcello. Novelle lanuseine : poesie, storia, lingua, economia della Sardegna. Ariccia: La sfinge 2004

Voci correlate [modifica]

Altre lingue e dialetti sardi [modifica]

Bilinguismo [modifica]

Altri progetti [modifica]

Note [modifica]

 1. ^ Jones, Sardinian Syntax, Routledge, 1993

Collegamenti esterni [modifica]
Dalla discussione:

Per favore [modifica]

...evitate di cancellare qualsiasi parti del paragrafo sul pericolo di estinzione della lingua sarda, dato che ciò che vi è scritto è la verità; la Sardegna è una nazione senza stato, esattamente come altre regioni di Italia; i dialetti sono le lingue nazionali di queste nazioni, le quali, all'atto dell'unità di Italia si sono trovato a dovere convivere in uno stato comune. Lingua ufficiale di questo stato venne proclamato il toscano, nella sua variante letteraria fiorentina, per via del suo prestigio. La lingua venne accettatta da tutti (in vario modo e non senza recriminazioni); perchè, per via della somiglianza tra le lingue neolatine nate in Italia, le loro lingue materne potevano davvero sembrare imbarbarimenti della lingua di Dante, oppure perchè pur pensano che la loro parlata fosse una lingua a tutti gli effetti, si rendevano conto della relativa inferiorità culturale nei confronti della lingua ufficiale e accettarano che i propri figli non la imparassero. Cosi stanno le cose: l'Italia è uno Stato multinazionale, che ha avuto la fortuna di avere al suo interno una grande lingua di cultura che ha potuto sostituire, sia pure gradualmente, le lingue delle decine di nazioni presenti in Italia. Basta guardare la cartina delle lingue parlate in Italia per capire che cosa è l'italia stessa: non una nazione, ma un'unione di nazioni, le cui lingue hanno in comune solo la derivazione dal latino.

Wikipedia non riconosce la mia password e quindi non posso fare il login...

Galaemyam 19:48 21 Feb 2008

Che l'italia non sia una nazione è una tua opinione. Comunque non sto cancellando tutto quello che hai scritto, ma solo le parti non consone. Wikipedia non è il posto per fare propaganda. Che il sardo non è un dialetto lo diciamo già chiaramente, ma che "i giovani se ne rendano conto" e "potrà passare solo attraverso un recupero dell'identità sarda" è propaganda. Adesso per favore smettila tu o dovrò far bloccare la pagina. Lascio quella storia della "sciacuadora" anche se sa molto di ricerca originale --Bultro 20:32, 21 feb 2008 (CET)
Che l'Italia sia un insieme di tante nazioni può essere vero ed è a mio avviso una cosa bellissima: ma in questa voce non c'entra niente, quindi pienamente d'accordo con Bultro. --felisopus (pensaci bene) posta 20:53, 21 feb 2008 (CET)


Non è propaganda, ma solo la verità. In quanto al fatto che l'Italia sia una bella unione di nazioni diverse, sono daccordo: hanno imposto a tutti la lingua del Rinascimento per farci fare un volo nella modernità; il problema è che nei libri di storia hanno descritto lo stato italiano come "nazione italiana". In verità gli italiani in quanto popolo non esistono. Quando a Firenze nasceva il Rinascimento, la Sardegna, e tutto il Sud, erano sotto il dominio della Spagna, e restavano isolati culturalmente.

In Italia, esistono i toscani (la cui lingua è quella ufficiale di tutto lo stato) e tutti gli altri: sardi, piemontesi, liguri, lombardi, emiliani, romagnoli, veneti, friulani, laziali, campani, siculi. La lingua dell'unione è, come si sa, il fiorentino e se non fosse stata cosi prestigiosa e importante come lingua di cultura, non sarebbe stata accettata tanto di buon grado. Se lo si confronta con le altre lingue, ad esempio con il sardo, ma anche con il friulano e con tutte le lingue galloitaliche, si evincono differenze notevoli, pur essendo tutte di matrice latina. Queste lingue si sarebbe dovuto preservarle, invece sono state combattute affinchè si estinguessero.

Ci hanno omogeneizzati

Pensate se il mondo venisse unificato e si imponesse come ufficiale una sola lingua: l'inglese. Che fine farebbe il toscano, cioè la lingua italiana? diventerebbe un dialetto anche esso sotto la scure dell'inglese? e poi morirebbe? cosi è il destino del sardo, ma non per causa dell'inglese (che pure minaccia la nostra lingua comune, specie nel lessico), ma dell'italiano.

In realtà, i cosidetti "stati nazionali" sono tutte delle invenzioni politiche: non c'è nulla di intrinsecamente naturale (se non la volontà delle elites al potere in un certo stato) nel fatto che a Ventimiglia si parli italiano mentre, superato il confine con la Francia, a Mentone si parli francese... e che dire della Corsica? avrebbe ragione di essere italiana più della Sardegna, visto che il corso è molto simile a toscano, eppure è sotto la Francia da ben 3 secoli...

Cordiali saluti a tutti.

Sei sordo? Alla prossima chiedo il blocco--Bultro 01:17, 22 feb 2008 (CET)


Wikipedia non è un forum di discussione!
Consulta la pagina Esplorare Wikipedia o fai una ricerca direttamente sull'enciclopedia. Se hai una domanda da porre non riguardante il funzionamento di Wikipedia, chiedi all'Oracolo. Se non troverai una voce che appaghi la tua curiosità, prima o poi potresti contribuire scrivendola tu! Grazie.

Oltretutto è un discorso che può essere fatto pari pari per tutte le grandi nazioni del mondo: non esistono nemmeno francesi, tedeschi, spagnoli, inglesi, e li è stato ancora peggio perché hanno fatto praticamente estinguere tutte le altre lingue minoritarie (da noi assolutamente vive e vitali), e con in più una dose di terrorismo da ambo le parti. Torniamo a parlare di lingua sarda, e basta, ma solo per migliorare la voce. --felisopus (pensaci bene) posta 11:37, 22 feb 2008 (CET)


Non sono sordo, sono sardo....  :) e la verità sulla mia isola non può essere insabbiata da un' enciclopedia che nonostante tutto sostiene ancora di essere obiettiva (figuriamoci se non lo fosse affatto... magari il sardo tornerebbe ad essere definito un dialetto). NON si può parlare di lingua sarda senza parlare anche di nazione sarda.


Da noi le lingue non ufficiali sono ancora vive soltanto perchè l'unità d'Italia è avvenuta 146 anni fa, a fronte dei 500 e passa anni dell'unità della Francia e della Gran Bretagna. Il sardo non è affatto una lingua vitale! tra meno di 50 anni non lo parlerà più nessuno! a Cagliari in particolare, non lo parla quasi nessuno, se non i vecchi e le persone ignoranti!!! e questo perchè il toscano (diamo alle lingue il loro vero nome, e basta con la propaganda fascista) ha maggior prestigio e bellezza e i bambini in Italia, sin da piccoli sono indotti a credete di essere "italiani", a imparare la lingua dei toscani, quando in realtà sono sardi, pugliesi, siciliani, ecc, ecc.

Quindi reinserirò, in qualche modo, il cenno al fatto che la Sardegna è una nazione senza stato, anche se pochi hanno voglia di ammetterlo, e tra di questi ci sono molti sardi che preferiscono far finita di essere italiani, quando invece sono sardi, perchè si vergognano di se stessi e della loro storia, fatta di sudditanza ai popoli stranieri;

Nos sardos hoy no semus prus tzerakos de is istranjos,
ma semus peus!!! semus istranjos a nois matessis!!

(noi sardi oggi non siamo più schiavi degli stranieri, ma siamo peggio!
siamo stranieri a noi stessi).

Ma chi siete voi??? come vi permettete di insabbiare la verità?
di che avete paura??? che qualcuno da Roma faccia chiudere Wikipedia??

Il fatto di parlare toscano mi rende italiano quanto parlare castigliano mi renderebbe spagnolo. Cioè: non mi rende affatto italiano.


Galaemyam. Sardu giovunu de Casteddu, mestu e desoladu, no scio prus ki seu...  :( .


Galaemyam


Pericolo di estinzione [modifica]

La lingua sarda si trova in condizione di subalternità alla lingua italiana e, soprattutto nelle città più grandi, essa non viene più parlata dai giovani, i quali conoscono praticamente solo l'italiano, spesso come lingua materna e non come seconda lingua; ciò è dovuto al processo di colonizzazione culturale di cui è stata fatta oggetto la Sardegna negli ultimi 250 anni, già prima che la regione geografica italiana giungesse alla sua quasi integrale unità politica, che impose, in modo ormai non più rimandabile, la necessità di una lingua comune per l'Italia, lingua che non potè che essere la variante letteraria del dialetto fiorentino della lingua toscana, eletta al rango di lingua italiana, già a partire dal sedicesimo secolo, per via del suo prestigio in quanto lingua di cultura.

Il sardo antico si è evoluto assimilando parole dai popoli che dominavano di volta in volta l'isola; successivamente il sardo resistette all'influsso del castigliano e del catalano, modificando pressocchè soltanto il lessico; ma negli ultimi 250 anni, già per volontà dei Savoia (e, per loro procura, di Giovanni Battista Lorenzo Bogino), poichè volevano unire linguisticamente i territori sotto il loro dominio, la diffusione del toscano letterario ha innescato il processo di estinzione linguistica che potrebbe portare alla definitiva scomparsa la lingua sarda.

Per la particolarità della sua lingua, tanto diversa da quella ufficiale dello stato italiano, la Sardegna è da considerare una nazione senza stato (si veda alla voce Sardegna per approfondimenti). Tuttavia è difficile credere che la legge in tutela della lingua sarda, giunta troppo tardi, cioè quando ormai il sardo sta per essere sostituito definitivamente dall'italiano, possa scongiurarne l'estinzione, in quanto l'italiano, ormai diffuso in modo capillare (persino le persone anziane lo parlano fluentemente), rende il sardo inutile, ai fini pratici, come lingua veicolare.

Questo fatto è aggravato anche della frammentazione dialettale del sardo (tipica di ogni lingua rimasta allo stato naturale, al contrario dell'italiano che deriva da un dialetto di una lingua, quella toscana, e ne rappresenta la variante letteraria).

Un altro fenomeno che colpisce la lingua sarda è la carenza del suo lessico per quanto riguarda i fenomeni e gli oggetti dell'età contemporanea. Per esempio: quando si indica la lavatrice in sardo (nella varientà campidanese), si usa un adattamento della voce italiana: sa lavatrici; questo accade nonostante il verbo corrispondente per l'italiano "lavare", in sardo campidanese sia "sciacuai"; quindi la lavatrice sarebbe meglio traducibile come "sciacuadora".

Per tutte le parole indicanti oggetti della tecnologia o termini della scienza il fenomeno è lo stesso: la lingua veicolare è ormai l'italiano e il sardo, ancora resistente nella voce delle persone anziane, mutua da esso i termini che gli mancano.


Ultima versione che i controllori di Wikipedia non hanno voluto accettare... fascisti!!!!


Voglio l'ultima versione!!!! [modifica]

Non c'e ragione per non accettarla dato che quello che vi è scritto è la sacrosanta verità!!! che vi costa accettarla??? perchè continuat a cancellare riferimeni al fatto naturale che la Sardegna è una nazione senza stato??? come si fa a dire, in buona fede, che non c'entra nulla con il discorso della lingua sarda? ma una lingua che cosa è se non espressione di un popolo???

Ecco il testo senza censure (ammesso che non venga censurato anche qua).


La lingua sarda si trova in condizione di subalternità alla lingua italiana e, soprattutto nelle città più grandi, essa non viene più parlata dai giovani, i quali conoscono praticamente solo l'italiano, spesso come lingua materna e non come seconda lingua; ciò è dovuto al processo di colonizzazione culturale di cui è stata fatta oggetto la Sardegna negli ultimi 250 anni, già prima che la regione geografica italiana giungesse alla sua quasi integrale unità politica, che impose, in modo ormai non più rimandabile, la necessità di una lingua comune per l'Italia, lingua che non potè che essere la variante letteraria del dialetto fiorentino della lingua toscana, eletta al rango di lingua italiana, già a partire dal sedicesimo secolo, per via del suo prestigio in quanto lingua di cultura.

Il sardo antico si è evoluto assimilando parole dai popoli che dominavano di volta in volta l'isola; successivamente il sardo resistette all'influsso del castigliano e del catalano, modificando pressocchè soltanto il lessico; ma negli ultimi 250 anni, già per volontà dei Savoia (e, per loro procura, di Giovanni Battista Lorenzo Bogino), poichè volevano unire linguisticamente i territori sotto il loro dominio, la diffusione del toscano letterario ha innescato il processo di estinzione linguistica che potrebbe portare alla definitiva scomparsa la lingua sarda.

Tuttavia è difficile credere che la legge in tutela della lingua sarda, giunta troppo tardi, cioè quando ormai il sardo sta per essere sostituito definitivamente dall'italiano, possa scongiurarne l'estinzione, in quanto l'italiano, ormai diffuso in modo capillare (persino le persone anziane lo parlano fluentemente), rende il sardo inutile, ai fini pratici, come lingua veicolare. Inoltre l'italiano è indubbiamente più prestigioso del sardo e si pone, mutatis mutandis, nello stesso rapporto delle inglese con l'irlandese.

Oltretutto, va aggiunto che i giovani sardi, nella maggior parte dei casi, non trovano interessante valorizzare la lingua della Sardegna, per diue ragioni:

 • 1)Il suo retaggio culturale molto povero
 • 2)Per molti di loro, a causa dell'istruzione e dell' educazione ricevuta, e per via del fatto che la loro lingua materna è, nella maggior parte dei casi, solo l'italiano, e non il dialetto della loro città, la Sardegna è soltanto una delle regioni dello stato italiano, senza più alcuna specificità culturale.

Il recupero e la valorizzazione del sardo è intimamente legato anche al recupero dell'identità nazionale sarda, ed è per questo che la legge che la rende coufficiale all'italiano, è stata dibattuta a lungo in parlamento e osteggiata dai partiti più conservatori.

La difficoltà dell'uso del sardo come lingua veicolare è aggravato anche della frammentazione dialettale tipica di ogni lingua rimasta allo stato naturale, al contrario delle lingue ufficiali degli stati; per il caso dell'italiano si può dire che esso deriva dal dialetto fiorentino della lingua toscana, e ne rappresenta la variante letteraria. Ma è così per tutte le lingue ufficiali: ad esempio il francese in origine era nientaltro che il dialetto di Parigi.

In Sardegna nessuno dei dialetti della lingua sarda verrebbe accettato come lingua ufficiale. Una proposta di lingua sarda comune (in sardo: limba sarda communa), che la regione sta già utilizzando per il suoi documenti in uscita (mentre accetterà in entrata il sardo i tutte le sue varianti), non è stata apprezzata dai locutori della variante campidanese perchè è troppo simile alla variante logudorese; ma i locutori del logudorese considerano la LSC differente dalla loro variante. In effetti la L.S.C. è stata tratta da una variante intermedia tra le due principali: il Sardu de Mesanìa.

Questo campanilismo pone il sardo in difficoltà verso la lingua italiana, che si presenta uguale e standardizzata in tutto il territorio dello stato italiano, quindi anche in Sardegna.

Un altro fenomeno che colpisce la lingua sarda è la carenza del suo lessico per quanto riguarda i fenomeni e gli oggetti dell'età contemporanea. Per esempio: quando si indica la lavatrice in sardo (nella varientà campidanese), si usa un adattamento della voce italiana: sa lavatrici; questo accade nonostante il verbo corrispondente per l'italiano "lavare", in sardo campidanese sia "sciacuai"; quindi la lavatrice sarebbe meglio traducibile come "sciacuadora".

Per tutte le parole indicanti oggetti della tecnologia o termini della scienza il fenomeno è lo stesso: la lingua veicolare è ormai l'italiano e il sardo, ancora resistente nella voce delle persone anziane, mutua da esso i termini che gli mancano.

Galaemyam

Io invece voglio la pace nel mondo. Eh sì, la vita è dura... --Maquesta Belin 16:47, 22 feb 2008 (CET)

Ma quali sarebbero le conseguenze di tenere il testo integralmente??? chi farebbe storie??? ROMA??? e tu che sei genovese non ti rendi conto che l'Italia è tutta un invenzione.... diciamo che abbiamo avuto fortuna che a Firenze qualcuno non ha pensato solo a navigare per i mari ma ha anche pensato e scritto qualcosa, altrimenti non ci sarebbe stata una lingua abbastanza prestigiosa da poter essere accettata in una penisola tanto divisa. Comunque la Sardegna non è italiana, è solo italianizzata. Ma nell'obiettivissima Wikipedia questo non riesco a dirlo nè nella voce sulla lingua sarda, nè in quella sulla Sardegna. Complimenti per la vostra malafede.

{{WNF}}
Okay, finora abbiamo scherzato, molto divertente. Adesso basta, per cortesia. Cercati un bel forum sull'indipendenza sarda e sfogati lì, ma smettila di intasarci le pagine di discussione.
--
Utente:Maquesta|<span style="font-family:Kristen ITC, serif; color:#b470e2">Maquesta</span>]] <sup>'''[[Discussioni utente:Maquesta|<span style="font-family:Kristen ITC, serif; font-size:90%; color:#7077e2">Belin</span>]]'''</sup> 16:53, 22 feb 2008 (CET)


Wikipedia deve forse tenere conto degli interessi dello stato italiano?? o deve raccontare la verità cosi com'è??  La Sardegna è una COLONIA dello stato italiano, piena di servitù militari e la sua lingua è ai ferri corti.  Ma dirlo no.. aiuto, chissà che ci farebbe il ministero dell'interno...  po caridade de deus...  questo è il frutto del conformismo. Pensate che persino i miei parenti credono che il sardo sia una lingua inferiore al toscano e un mio zio credeva che fosse una sua derivazione...  Gli avevo chiesto da dove derivassero i dialetti italiani (e per dialetti intendo le lingue non ufficiali) e mi ha risposto: "dall'italiano!".   Chissà quanta gente in Italia lo crede.  L'Italia è stata fatta da un elite e sulla pellaccia degli ignoranti... intanto culture millenarie muoiono.  E purtroppo un giorno morirà anche L'italia tutta, quando ci saranno solo immigrati... o quando verrà proclamato uno stato mondiale con lingua ufficiale unica: L'INGLESE.

Mi arrendo, tanto persino in Sardegna parlare del sardo fa venire i nervi a un sacco di gente.  La gente pensa solo a se stessa e al proprio successo e purtroppo il sardo non serve a trovare successo... dalla Sardegna tutti vogliono scappare perchè non c'è nulla e quel poco che c'è non è più sardo...  non saremmo mai indipendenti, non abbiamo le risorse, si dice in giro; intanto la nostra risorsa principale, l'identità nazionale, è andata a perdersi.  Io amo la mia lingua materna, l'Italiano, ma non posso riconoscermi in uno stato nato dalla violenza e dal sopruso e spacciato per nazione. La mia vera nazione, la Sardegna, sta morendo e a voi non ve ne frega niente.


permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 19/2/2008 alle 23:18 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
CULTURA
2 febbraio 2008
Progetto sul sardo e la sua valorizzazione.
 

Prof. Dr. G u i d o M e n s c h i n g

deutsch |  english |  italiano

Il sardo: storia, struttura e presentazione multimediale. 

Collaboratrici: Lucia Grimaldi, Eva Remberger

L'obiettivo di questo progetto, collocato presso il Dipartimento di Filologia Romanza della Freie Universität Berlin dal 15 Aprile del 2000, è l'esplorazione di diversi rami di ricerca relativi alla lingua sarda, p.es. sintassi, morfologia, lessico, fraseologia, grammatica storica e ortografia/standardizzazione. Oltre a metodi e strumenti di ricerca tradizionali si ricorre a moderne tecnologie dell'informazione. A tale proposito negli anni 1994-1999 venne instaurato un sito web dedicato alla lingua e cultura sarda (Limba e Curtura de sa Sardigna) presso il Dipartimento di Elaborazione Linguistica di Informazioni dell'Università di Colonia, curato da Guido Mensching, allora assistente scientifico. Nell'ambito del suddetto progetto il sito è stato trasferito alla Freie Universität Berlin, dove è stato soggetto ad un continuo ampliamento orientato ai seguenti princìpi:
 

 1. Comunicazione: Secondo l'UNESCO il sardo è da considerarsi lingua in pericolo di estinzione (cf. Unesco Red Book on Endangered Languages). Tale situazione è dovuta al fatto che esso viene impiegato specialmente in situazioni comunicative di tipo familiare, mentre in contesti più ufficiali si fa spesso ricorso all'italiano. Dal gennaio del 1999 la lista di distribuzione sa-Limba offre l’opportunità di discutere in sardo di questioni linguistiche, politiche, storiche e culturali relative alla Sardegna. Utilizzando il sardo nella comunicazione scritta e al di là di barriere dialettali se ne può ampliare la funzionalità. In tal modo l’efficacia di sa-limba va ben oltre alla sfera di internet. Inoltre un chat in sardo (Tzarra) rende possibile una comunicazione ancora più rapida ed immediata.
 2. Documentazione: Oltre alla raccolta di testi sardi di diversi tipi testuali (Sardinian Text Database) che ci vengono inoltrati da parlanti di madrelingua sarda tramite sistemi di informazione interattivi, le lettere elettroniche inviate a sa-limba e archiviate fin dall'inizio e l’archivio del chat costituiscono un corpus del sardo attuale di un valore linguistico inestimabile, soprattutto dato il carattere concettuale più orale che scritto di questo tipo testuale. Per mettere a disposizione tale corpus all’analisi linguistica è in preparazione una codificazione automatica in XML secondo le norme della Text Encoding Initiative (TEI).
 3. Informazione: La concentrazione di tutte le informazioni relative al sardo accessibili in rete tramite hyperlinks e l’esposizione sistematica di informazioni linguistiche rendono il nostro portale un punto di riferimento cruciale per la ricerca di dati intorno al sardo. In questo settore è in preparazione un’attualizzazione del materiale ed una rappresentazione più adatta alle esigenze dei visitatori. Parti del sito finora disponibili solo in tedesco o in inglese verranno tradotte in sardo. L’integrazione di programmi linguistici (bibliografia online - in preparazione - , dizionario interattivo, motore di ricerca di parole sarde) offre l’opportunità di una ricerca mirata ad esigenze individuali. Inoltre, i contatti stabiliti via internet con istituzioni interessate alla lingua sarda saranno intensificati per creare una rete di cooperazione per la promozione della lingua sarda.  
 4. Evaluazione linguistica: Alcuni risultati preliminari sono stati presentati in occasione di vari congressi dai collaboratori del progetto (v. punto “Conferenze”) e sono accessibili sul nostro portale. Non appena la codificazione del corpus a nostra disposizione avrà raggiunto un livello sufficientemente avanzato, si intensificheranno gli studi riguardanti aspetti sintattici, morfologici e lessicali del sardo. Incorporando tecnologie interattive sarà inoltre possibile condurre inchieste sistematiche con parlanti di madrelingua sarda per il chiarimento di questioni linguistiche particolari. 

 
Pagine del sito
 

Picture: The Arms of Sardinia

Limba e curtura de sa Sardigna

 

Sardinian Text Database

Sardinian Text Database

Sa-Limba

Mailingliste 

Archiv

 
Pubblicazioni Online- e multimediali

 

Pubblicazioni

  • Grimaldi, Lucia (2004): "Internet: una prospettiva per la promozione e lo studio delle lingue ‘minoritarie’", in: Grimaldi, L./Mensching, G. (Hgg.): Su sardu: Limba de Sardigna e limba de Europa. Atti del congresso di Berlino 30 novembre - 2 dicembre 2001. Cagliari: Cuec, 169-191.
  • Grimaldi, L./Mensching, G. (Hgg.) (2004): Su sardu: Limba de Sardigna e limba de Europa. Atti del congresso di Berlino 30 novembre - 2 dicembre 2001. Cagliari: Cuec.
  • Mensching, G. (21994) Einführung in die sardische Sprache, 2. Aufl., Bonn: Romanistischer Verlag (= Bibliothek romanischer Sprachlehrwerke 2).
  • Mensching, G. (1995) "Die Sardische Sprache / Sa limba sarda" in Eccetera 3, 15-16.
  • Mensching, G. (1997) "Campidanesisch mitza 'Quelle' – punisch oder lateinisch?" in Bollée, A. u. Kramer, J. (Hrsg.): Latinitas et Romanitas. Festschrift für Hans Dieter Bork zum 65. Geburtstag, Bonn: Romanistischer Verlag.
  • Mensching, G. (1999) "Lingue in pericolo e comunicazione globale: il sardo su Internet" in Bolognesi, R. u. Helsloot, K. (Hrsg.): La lingua sarda. L'identità socioculturale della Sardegna nel prossimo millennio. Atti del Convegno di Quartu Sant'Elena 9-10 Maggio 1997, Cagliari: Condaghes, 171-191.
  • Mensching, G. (2004): "Su sardu – limba arcàica o limba moderna?", in: Grimaldi, L./Mensching, G. (Hgg.): Su sardu: Limba de Sardigna e limba de Europa. Atti del congresso di Berlino 30 novembre - 2 dicembre 2001. Cagliari: Cuec, 27-53.
  • Mensching, G. (im Druck) "La sintaxis del infinitivo sardo a la luz de teorías generativistas recientes" in Lingua Sarda 1.
  • Mensching, G./Grimaldi, L. (im Druck): "Limba Sarda Unificada. Zu den jüngsten Bestrebungen der Standardisierung des Sardischen“.  

Conferenze

   
  April 1989 Mensching, G. "Presentazione del libro Einführung in die Sardische Sprache", Köln, Istituto Italiano di Cultura, Convegno sul tema "Sardegna: lingua, cultura e società".
  Juni 1994 Mensching, G. "Problemi di sintassi sarda", Köln, Istituto Italiano di Cultura, Secondo convegno sul tema "Sardegna: lingua, cultura e società".
  April 1996 Mensching, G. "How to write a Sardinian Grammar?", Universität Amsterdam, First Meeting of the Sardinian Language Group.
  Mai 1997 Mensching, G. "Il sardo su Internet: stato attuale e prospettive", Cagliari, Congresso "La Lingua Sarda: l'identità socioculturale della Sardegna nel prossimo milennio".
  Okt. 1998 Mensching, G. "Estructuras interrogativas en sardo: análisis minimalista", Universität Innsbruck, Tagung "Fragen über Fragen".
  Nov. 2000 Mensching, G. "The internet as a rescue tool of endangered languages: Sardinian". San Sebastian, "Multimedia and Minority Languages International Congress". 
  Juni 2001 Grimaldi, L./Remberger, E. (2001) "The Promotion of the Sardinian Language and Culture via the Internet: Fields of Activity and Perspectives ". University of Bath, Workshop: "Minority Languages in Europe: Frameworks – Status – Prospects. A Pan-European, Comparative, Multidisciplinary Approach".
  November-Dezember 2001    
  "Su Sardu: Limba de Sardinna e Limba de Europa". Internationaler Kongress in sardischer und italienischer Sprache anlässlich des Europäischen Jahres der Sprachen 2001. Berlin, Freie Universität Berlin und Circolo Sardo di Berlino e.V. 
  Mai 2002
  Grimaldi, L.: "Il sardo su internet. L’esperienza con il sito ‘Limba e cultura de sa Sardigna’". Centmilfueis, Incuintris spetacui events di culture furlane, Comune di Udine, Italien.
  Juni 2002
  Mensching, G./Remberger, E.: "Diachronie und Synchronie europäischer Regionalsprachigkeit im Vergleich: Sardisch". Symposium "Diachronie und Synchronie europäischer Regionalsprachlichkeit im Vergleich" im Internationalen Wissenschaftsforum der Universität Heidelberg.
  August 2002
  Grimaldi, L./Mensching, G.: "Multilingualism in Sardinian toponymy" und "The development of toponyms in Sardinia". Eighth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, Berlin. Topical exhibition


  Reazioni Stampa


Ultima modifica: Lucia Grimaldi, 2 dicembre 2004permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 2/2/2008 alle 11:20 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
POLITICA
2 febbraio 2008
Su "Vietnam" de sa limba
 
01/02/2008 
Su "Vietnam" de sa limba (isetende su napalm)
[de Teresa Curreli]

Domo

No est fàtzile sa bida de chie cheret traballare pro sa limba sarda. Est comente a si guastare su naturale pro semper e pònnere in discussione beneistare e traballu. Est comente a si fàghere unu muntone de innimigos, finas sos chi unu tempus fiant amigos


Giungla n°1

Finas a pagos annos a como totus sos chi bi traballaiant, in sa limba, pro neghe o meressimentu chi siat, fiant dopolavoristas. Sa lege 482 at cambiadu carchi cosa e como bi tenimus unas chentu pessones impitzadas in sos ufìtzios linguìsticos de ogni livellu. Sunt totus precàrias, pagadas male ca su dinari est pagu e semper in contierra cun totu su mundu (nessi cussu ignorante in linguìstica). 

Su fatu chi sa parte prus ignorante (in linguìstica) e in malafide de sa classe dirigente sarda siat contras a sa limba, difatis, faghet a modu chi non bi siat unu reconnoschimentu sotziale pro sos espertos de sa polìtica linguìstica. Custos poberos disgratziados depent acumprire unu traballu difìtzile e peleosu semper contras a bentu. Crèsia, sindacados e aziendas ant àteru de pensare. Sas universidades los grisant, cando non los cumbatet, sos giornales non nde faeddant, radio e televisione "oiamomiascura (?!)". 

A bias costat chi calicunu polìticu-"lumera" si pighet a coro sa chistione e los amparet custos mischineddos in calicunu nitzu abrigu, cunsentende·li de traballare trancuillos pro "magnificare" sa limba nostra, comente naraiat su biadu de Araolla. Ma, comente ischint sos titulares de ufìtzios de totu sa Sardigna, sa paghe puru est traballosa e podet tènnere paga dura. Chie prus est in artu, prus in bassu podet rùere. Chie at unu traballu lu podet pèrdere. Chie oe est a caddu, cras est in sa prùghere. Finas proite universitàrios e giornalistas (chi timent su bilinguismu ca issos non bi lu faeddant su sardu) non perdent ocasione pro bombitare fàulas contras a sos de sa limba sarda. Pro non faeddare de sos imbiddiosos morrungiadores a s'ascuse chi isperant semper chi sos àteros nde ruant.
 


Giungla n°2

Custu est su Vietnam, su Vietnam de sa limba. In ue no ischis mai chie t'at a mòrrere dae segus: a totue ti giras agatas trampas e latzos parados. Pagu dinari, semper problemas e mai solutziones. Mescamente dae chie las diat dèpere agatare. E ingiùrgios e disfamidades. Semper e a baratu. 

Mescamente sos chi traballant in sos vietnameddos minores de sas biddas sunt lassados a leare cada bentu sulet contras de issos: in Sardigna ogni sardu est, non petzi unu allenadore de botza, ma finas unu linguista. Ello non s'ischiat? E in sos ufìtzios linguìsticos totus cherent pònnere buca: dae sos impiegados, a chie colat pro cumbinatzione, a su pensionadu chi iscriet poesias, a sos bufadores de sos tzilleris chi depent criticare sos manifestos iscritos in sardu. Pro non mentovare sos polìticos de mirada curtza: mescamente sos sìndigos chi cherent una limba "comunale" pro non si nche pònnere contras a sa gente. Gasi nessi pensant ca leghent sos giornales iscritos dae sos giornalistas cussìgiados dae sos catedràticos e iscritores contras a sa limba. E s'Unione de sas comunas cheret sa limba de sa cussòrgia. E su presidente de sa provìntzia sa limba de Campidanu o Logudoro. E gosi e gosi comente caddos domados male...
Giungla n°3

Pro non faeddare finas de sos "istudiados" de sa bidda: sos peus innimigos sunt cussos chi s'ant leadu unu diploma, o una laurea, e si nche sunt ampulados subra sa "gentixedda" chi faeddat galu "in dialetto". Como ca bi l'ant fata a si fàghere una positzione faeddende s'italianu, cherimus bortulare totu e nàrrere ca chie faeddat in sardu balet calicuna cosa? Ma ite semus narende? Ite est custu machìmine? 

S'isprigu de custos sunt sos espertos locales. Cuddos chi iscrient grammàticas e ditzionàrios de sa bidda, comente chi su sardu non siat unu domìniu linguìsticu ùnicu e non unu "puzzle" de identidades. B'est chie cunsiderat su sardu galu una limba tribale, chi non barigat mai sas làcanas de pratza de crèsia e de su sartu de bidda. Forsis ca est minimende sa cussèntzia de èssere sardos... Forsis ca su chi cherent sos innimigos de su sardu est pròpiu custu: afirmare ca b'at limbàgios medas in Sardigna e non unu sistema ùnicu (prus sas variedades alloglotas) sugetu a sas mudas normales de sa limba chi mancat petzi de una limba ufitziale iscrita. 

Ma chie faeddat su sardu ite nd'ischit de bariedades e variatziones de sa limba? Lassare sa gente in s'ignoràntzia est unu programma pretzisu....Giungla n°4

Ma sa cundenna peus chi li ghetant a subra a custos cundennados de sa polìtica linguìstica est su minusprètziu e su disfàmiu. Ca nant chi ant imbentadu (ma petzi pro s'arrichire e fàghere dinari, mi!) una limba "esperanto", artifitziale e de plàstica, cando chi no est "logudoresa" o puru ca est "de mesania" e duncas no est "campidanesa" o de aterunu logu. In prus ca la cherent impònnere a mala bògia iscrita e faeddada a totus bochende gasi totu sas variedades faeddadas. 

In ue si bortat sa polìtica linguìstica paret chi bi siat unu fosile paradu prontu a nche los brusiare custos mortores malos de sa diversidade linguìstica. Unu Vietnam, pròpiu mi. Una giungla chi mancu cun sa gràtzia de Deus si nche essit a fora.

Ma custos istrategas controit a issos etotu. Ma si est de plàstica e est artifitziale custa limba non podet èssere "logudoresa" e mancu "de mesania" ca sunt variedades naturales, o mègius "istòricotraditzionales. E si totus ischint chi sa limba ufitziale est petzi iscrita proite nant chi est impostu a la faeddare cando no est beru? E proite si, a s'imbesse, sos espertos de sos ufìtzios acrarant custu si nde pesat unu de sos giullares criticones e narat <chi tantu mancu chie l'at fata bi resessit a la faeddare...>. 

Comente diat nàrrere su poeta: <...si no est a pùnghere est a isparare, ma semper mortu bi depes abarrare>. Domo de Mesu. Amparu? 

Sos ispagnolos naraiant ca fiamus tontos. E a bortas timo chi siat a beru. Intro de sos operadores de sos ufìtzios ant assuntu gente chi no ischit mancu dae cale banda naschet su sole. E si podet dare chi no iscant mancu comente si narat "tramonto" in sardu. Ca in medas los ant assuntos ca fiant parentes o amigos de su sìndigu o ca no agataiant a nemos pro cussos postigheddos. No ischint nudda de istandards, linguìstica o terminologia. No ischint mancu ite est sa Lsc: s'adeguant a sa mentalidade de sa bidda e de su tzilleri. O a sa de s'universidade. O sas tontesas chi publicat sa pagina culturale de sos giornales. Non faghent promotzione. Lassant chi sos innimigos de sa limba lis fatzant a bellu·a bellu burrare su postu. Ca si sa limba standard no andat a in antis issos no ant prus a traballare... E ite cherent in fundu sos chi atacant sa Lsc? 

A bortas timo chi sos ispagnolos aiant resone de nos cramare tontos
Giungla n°5

Forsis si diant dèpere pònnere de acordu tra issos: sos criticones. Mescamente sos chi narant ca una vìrgula de sa norma no est comente su sardu chi ischint issos. O ca no est cumpletamente logudoresa. Ite coràgiu!!!! Mancu Araolla, Madau, Mannu e Ispanu iscriiant cumpletamente in logudoresu, ca pensaiant a una limba non a unu dialetu. E mancu Porqueddu fiat unu "purista" de su meridione. E ite est "su campidanesu" si nono un'astratzione giai chi nd'esistent chentu de "campidanesos"?

In tames sos chi narant chi sa limba ufitziale est "logudoresa" faghent alleàntzias istranas e disnaturales cun sos acadèmicos chi ant semper "frenadu" su bilinguismu. Sos unos narant ca est su campidanesu de Casteddu su sardu prus faeddadu, mentres sos àteros narant ca in Casteddu su sardu est petzi unu còdighe "confidenziale" intreveradu a s'italianu e ca su sardu ufitziale diat èssere discriminatòriu cun chie non faeddat su sardu, est a nàrrere totu sos castedajos nativos. E tando? Slang o limba? Cale est sa beridade? Cale est sa punna? Chie est su tontu e chie su margiane? Bo? Est mègius chi si faeddent tra issos. 

Ma sos integralistas de su presumidu "campidanesu" si andant peri sas biddas a cuntrastare sa limba ufitziale narende chi est un'impositzione artifitziale diant dèpere èssere onestos e ispiegare ca intèsiga de sa limba regionale, b'at a andare unu "campidanesu" limbicadu e isterilizadu (dae chie?) a manera parìvile impostu e artifitziale. In Cabuterra, Biddaxidru e Masullas no b'ant a èssere mai sos dialetos de custas biddas, ma unu "campidanesu unificadu" a tavolinu. Nde balet sa pena giai chi s'ant pesare finas sos nugoresos, sos de su corpu de ogroena, sos baroniesos, e totu sos àteros chi pensant de àere particularidades de defensare? E si permitides est su "campidanesu de montagna" (bellu custu ossimoru)! chi at leadu dignidade cun Benvenuto Lobina, non mancu cussu de Casteddu o Cuartu. Semper chi calicunu, in sas biddas meridionales e setentrionales, los imparet galu a sos pitzinnos custos dialetos pretziosos chi sa polìtica linguìstica de sa Lsc cheret istrumare... Proite a mie mi paret chi in logos medas pipios chi faeddant in sardu non si nd'agatant....Giungla n°6

Emmo, proite sa tragicommèdia sarda est chi sos chi prus parent in pedinu pro sa limba, prus pagu la faeddant. Ma si est beru chi su campidanesu est in perìgulu, istimadu iscritore, antropòlogu, poeta, operadore, catedràticu, giornalista ma proite no lu faeddas e no l'iscries? Proite faeddas totu in italianu e a su sardu remonis calicunu cantigheddu folclorìsticu ebbia? O est chi non l'ischis mancu tue e times custos chi la faeddant e l'iscrient? <Ite cherent fàghere? Creare una budda de poderiu sena pònnere in contu a nois ca amus semper cumandadu? Ca semus sos de primore, sos egèmones?>. 

...Non li lassedas dinari a cuddos, petzi napalm mi! Giungla n°7

Su mudìmene de sos mèdios de massa subra su mundu de sa limba, e de chie bi traballat a sa sèria, no est de badas e serbit cussu puru a frenare su cambiamentu. Sende chi non s'ischit nudda de capia, sos polìticos no si sapint a in ue punnare e sa gente abarrat in s'ignoràntzia de sos logos comunes. Cando in sos entes lompent amministradores noos, finas cun bonu ghetu pro sa limba, fàtzile chi chirchent un'innimigu cuadu de sa limba catedràticu (o mancari unu dirigente, o unu cale chi siat) prus de un'espertu de su movimentu linguìsticu chi però no est bantadu dae sos giornalistas compares de sos catedràticos. Gosi si sighit a pèrdere tempus sena ischire chi su 95 pro chentu de sos catedràticos sardos no ischit su sardu e sunt contras a unu bilinguismu ufitziale. Defensant però sas "variedades linguìsticas" istandardizadas dae issos matessi pro bèndere libros. E sa befe est chi colant pro iscientziados. Imbetzes sunt faghende polìtica: E contras a sa limba. 

Pro non faeddare de sos giornalistas mescamente cuddos culturales... Dant un'esempru de provintzialismu culturale sena ambìtzione peruna. Pro issos balet sa pena de faeddare de mùsica jazz, de giallos iscritos in italianu e de ...canes. Eja, de canes. Unu giornale sardu dat prus ispàtziu a sos canes e gatos chi no àteru. Cussu puru est esertzìtziu de libertade, ma semper a sensu ùnicu. Nois e sa limba nostra, a urtimera, balimus prus pagu de sos canes. Finas si mancari nos piaghent, sos canes...Giungla n°8

Ma sos prus galaneddos sunt sos chi cherent su bilinguismu, ma a duas caras. E chi tenent galu su coràgiu de cuntrastare s'astratzione (pretzisa, netzessària, fata in totu sas limbas) de sa lsu, ldm e lsc proponende su "logudoresu" e su "campidanesu" chi sunt su matessi astratziones de una realidade cumplicada e naturale (o istoricotraditzionale)? Nois faghimus sa batalla pro totus contras a custos innimigos malos e issos ite faghent? S'alleant cun sos innimigos e gherrant contras a nois!!!! Cumplimentos a sas mamas chi los ant fatos. Bella resessida ant a fàghere in sa bida.

E chie podet faeddare galu de OGM pro una grafia unitària, comente est sa Limba sarda comuna, chi est òviu chi siat frutu de cunventziones, comente totu sas limba iscritas? Giungla n°9

O comente cuddu ca <...sa limba ufitziale in essida est pretzisa solu si est cussa chi chèrgio deo? Sena mediare e mi pònnere de acordu ca mi nd'ant burradu su "dh" chi impreaiat finas Babbai Casu?...>. Ite importat si a Atzara-Ortueri-Samugheo nde li pesamus sa metatesi e sa "d" intevocàlica (ca lu cheret sa traditzione literària cussu) e nche semus in Abbasanta deretos? E si mi chircant sos innimigos pro fàghere burdellu contras a sa Regione, mègius. Gasi bi los fatzo bìdere chie so deo....Si Deus m'agiudat, ca deo so unu cristianu bonu. Giungla n°10

O sa mira, in finitia, est semper cussa de frenare e blocare? Fàghere sa finta de defensare su sardu pro lu bochire mègius? Cun duas, tres, bator o treghentos variedades ufitziales tantu non si resurtat a nudda. Su chi contat est a firmare s'ufitzialidade. Ite est custa presse de fàghere s'unidade de su sardu? Non podiamus isetare galu comente amus isetadu baranta annos sena fàghere nudda? Ma sighimus a iscrìere libros in italianu (finas nois ca semus pro sa limba) proite custu est coerente e intelligente...Sighimus a non formare sos insegnantes ca tantu a ite serbit sa limba in iscola? A nudda. Cando mai s'imparat una limba in iscola? Deo in iscola apo imparadu a giogare a botza e a fàghere vela. Limbas non nd'apo imparadu. Francu s'italianu...cussu si...Giungla n°11

E gasi sighit custu ballu tundu macu in ue totus faghent finta de istimare sa limba sarda, ma in realidade nche la sunt interrende. Sa Finantziària puru la furriant contras a issos. E sa limba? A paràulas totus pro issa, ma in beridade...Un'amigu meu maleducadu diat nàrrere chi est sa polìtica de su codda-codda: un'acollada ogni tantu e duos passos in segus semper. Tantis pro pèrdere tempus. Custa est sa novidade de su Vietnam. Mancu su Presidente de sa Regione ant ascurtadu ca s'est postu a faeddare in sardu paritzas bortas. Mancu a issu....Comente si podet? Domo de pausu

Amigos, non bos assuconedas!!! Pro como su Vietnam est custu isperende chi non nos ghetent a conca su napalm comente ant idea de fàghere. Ca si resessimus a nos fàghere rinnovare su cuntratu (dimòniu de Finantziària!)... Ma a sa fine amus a bìnchere nois ca sa populatzione est in favore, nois semus in su giustu e sa limba no est prenetada a si mòrrere......nessi non in Vietnam......allumade candelas a sos santos soberanos e a Nostra Sennora....


http://www.sotziulimbasarda.net/febbraio2008/vietnam.htmpermalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 2/2/2008 alle 11:1 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
SOCIETA'
27 gennaio 2008
Lingue e dialetti
 

Monday, May 16, 2005

Lingue e dialetti

Su collecitazione di the gardener (http://www.flickr.com/photos/mandarinokid)
miss brodie spende qui due parole su un tema a lei molto caro, ispirata
anche dalla lettura di A Dalby, Language in Danger che ha divorato
nelle ultime 24 ore (unputdownable).

Sarà un'ovvietà, ma vale la pena di ripeterlo, da un punto di vista
scientifico qualsiasi dialetto è un sistema linguistico avente la stessa
dignità di qualunque altra lingua che si vanta di un pedigree letterario,
storico, temporale, politico per non dire addirittura filosofico
(opinione
ascientifica che vorrebbe alcune lingue capaci di esprimere pensieri
o idee che sfuggirebbero invece a altre e che quindi porterebbe
a una certa supremazia intellettuale dei popoli che le parlano:
ad esempio, è stato detto che solo il greco e il tedesco in quanto
tali hanno potuto elaborare un pensiero filosofico che altre civiltà
non hanno conosciuto proprio in base alla "natura" della lingua stessa.
Baggianate talmente screditate che non vale la pena di discuterle.).

Tuttavia, the gardener si trova nella situazione di chi è andato all'estero
e non conosce la lingua del posto, pur essendo lui spostatosi di soli 30 km
da Milano. Miss Brodie ha vissuto un'identica situazione di spaesamento
linguistico, in quanto il liceo in cui è titolare si trova in terra bergamasca.


the gardener è sbigottito che a pochi kilometri dalla metropoli
lombardo-veneta il dialetto non abbia affatto perso terreno e anzi
resti strumento vivo di comunicazione predominante rispetto
alla lingua nazionale. Ciò lo ha anche irritato non poco quando
ha percepito l'uso del dialetto per lui incomprensibile come
mezzo per isolarlo rispetto ai suoi colleghi.

Che dire allora degli scrutinij cui ha assistito miss brodie -
anche in occasione di esami di maturità - in cui la lingua
usata dalla maggioranza dei docenti era il dialetto ?

Da non linguista the gardener non sa che in realtà il dialetto
che a lui sembra così impenetrabile, sotto l'assalto dei mezzi
di comunicazione che veicolano la lingua "nazionale"
(si fa per dire, vista la lingua che viene perpetrata più
che parlata dai personaggi radiotelevisivi
) non è che un'ombra
sbiadita di ciò che era un tempo e si sta, impercettibilmente
ma ineluttabilmente, sgretolando fino a perdere sostanzialmente
la propria identità singolare e distintiva e ben presto non sarà,
come già è avvenuto a Milano, ad esempio, che poco più
di un insieme di termini usati per colorire il discorso
("terùn !"; 'gnorànt !" e simili, innocue amenità).

Ciò di cui soffre the gardener non è tanto l'uso del dialetto
quanto l'utilizzo di tale codice linguistico come mezzo per
escludere dal corpo sociale qualcuno che è percepito come
estraneo al gruppo e come modo - conscio o inconscio -
per farlo stare al suo posto, ribadendo la natura chiusa
del gruppo autoctono. In altre società si fa ricorso a cosiddette
"lingue segrete", ma l'intenzione non cambia,
è sempre quella di escludere.

Ciò ha poco o nulla a che vedere con il dialetto in sé
e per sé e dice di più sulle persone che lo parlano
che sul mezzo linguistico che esse adoperano.
Quanto poi al fatto se la morte dei dialetti (in Inghilterra
è ormai un fatto acquisito) sia cosa positiva o negativa,
si possono esprimere varie posizioni. tutte di natura sociale
politica o ideologica e nessuna squisitamente linguistica.
Certo, parlare dialetto e non conoscere la lingua nazionale
è uno svantaggio, ma miss brodie, da linguista quale è,
crede che conoscere e utilizzare con arte un dialetto
sia lo stesso che usare una qualsiasi altra lingua
straniera, significa avere uno strumento in più
per leggere il mondo: se non è un vantaggio
questo, ditele voi che cos'è...

Per chi volesse iniziare a farsi una cultura,
il testo da cui partire è

S PINKER, The Language Instinct
(disponibile anche in traduzione italiana)

8 Comments:

At May 16, 2005 5:31 PM, Anonymous Stefano said...

Ho cercato su Amazon i due libri che consigli e mi attirano molto
ma, no no no, non li comprerò e non li leggerò... Accidenti,
ho già tanti libri da leggere che non mi basterebbero due vite.

 
At May 16, 2005 6:51 PM, Blogger liseuse© said...

bel post. io che sono cresciuta in via eccezionale a italiano,
in un ambiente in cui il dialetto è l'aria che si respira, ne
ho tratto molti vantaggi sulla qualità della mia ortografia
(se non della scrittura in toto). crescendo però ho sentito
questa esclusione, anzi, ho sentito che usare l'italiano veniva
percepito come snobberia, diversità, quindi con i parenti et al. cerco
di usare il dialetto. salvo essere così poco convincente e avere tali
dubbi con i verbi (i condizionali del dialetto di qui sono un mistero
per me!) che non credo di essere comunque molto convincente :-(

 
At May 16, 2005 6:58 PM, Blogger miss brodie said...

beh, ancora una volta steff, join the club !!!

 
At May 16, 2005 10:13 PM, Anonymous stefano said...

No, miro al distacco del Bibliotecario e alla sua emancipazione
progressiva dalla lettura :)

 
At May 18, 2005 4:52 PM, Blogger miss brodie said...

è vero Librarian ormai non legge più, fa foto a manetta, ma
a me sembra che tu sia - come la soprascritta - malata
cronica terminale di libridine e quindi ogni speranza è vana.

 
At May 18, 2005 5:59 PM, Anonymous stefano said...

Mi farò prescrivere qualche "nucleoside analog" che ammazzi
la replicazione del virus della libridine, ah ah ah...
(Ma non adesso, aspettiamo ancora un po', va' là)

 
At June 09, 2005 4:20 PM, Anonymous fjo said...

a me invece fa girare non poco i coglioni questa cosa del dialetto
che esattamete come dici tu viene usato come mezzo di esclusione
sociale. sara' che a scuola al paesello mio si parlava italiano
e mai si sarebbero sognati di insegnare in dialetto (uno dei tanti dialetti
non codificati scritti). e invece nella ridente svizzera tedesca,
a scuola come nella piu' parte degli uffici pubblici, si fa sfoggio
con orgoglio del loro meraviglioso idioma gutturale.
e, per loro, lingua madre e' il dialetto e i risultati si vedono
quando provano a scrivere.
(I'm on the losing side of course..)

 
At June 09, 2005 4:23 PM, Anonymous fjo said...

fan sfoggio con orgoglio del loro ecc. ecc.
Da:
 
http://missbrodiegoestotown.blogspot.com/2005/05/lingue-e-dialetti.html


Ci sono dialetti inglesi?
Come l'italiano ha
il friulano,
il milanese il romano......?


L'Avatar di Cosimo by Cosimo
Un Answeriano DOC è un utente che ha dimostrato di saperla lunga su un determinato argomento.
Iscritto dal:
11 gennaio 2007
Punti totali:
25942 (Livello 7)
Immagine del badge:
Un Answeriano DOC è un utente che ha dimostrato di saperla lunga su un determinato argomento.
Scrive in:
Lingue
Yahoo! Answers
 • Miglior risposta 35%
 • 3490 risposte
Immagine del badge:
Un Answeriano DOC è un utente che ha dimostrato di saperla lunga su un determinato argomento.
Scrive in:
Lingue
Yahoo! Answers
Iscritto dal:
11 gennaio 2007
Punti totali:
25942 (Livello 7)
Punti questa settimana:
653

Miglior risposta - Scelta dai votanti

Si', di dialetti ce ne sono ancora in Gran Bretagna, ma sono tutti in via d'estinzione, tranne Scots, il dialetto inglese parlato in alcune zone di Scozia (da non confondere con il gallico scozzese, una lingua celtica imparentata con l'irlandese).

Gli altri dialetti, come Lake Country, Broads, Black Country, ormai hanno pochi parlanti - tutti anziani - e non c'e' trasmissione intergenerazionale da due generazioni. Fra poco saranno estinti, tranne qualche decina di vocaboli dialettali che sono stati imprestati alle relativi varieta' regionali d'inglese vero e proprio.

La varieta' linguistica nell'inglese britannico oggi e' sostanzialmente una varieta' di accenti e gerghi sottoculturali, la maggior parte dei quali hanno un'alto grado di intercomprensibilita' con l'inglese "standard" (per un inglese, intendo).

I dialetti inglesi non sono mai stati come i dialetti d'Italia: i dialetti inglesi erano (e sono) dialetti veri e propri della lingua inglese - appartenevano ad un continuo linguistico inglese e non si poteva dire che fossero delle lingue diverse dall'inglese.

In contrasto alla situazione inglese, la stragrande maggioranza dei dialetti d'Italia non appartiene allo stesso continuo linguistico della lingua italiana. Da un punto di vista *linguistico* (non geografico e politico), soltanto i dialetti toscani sono contigui con la lingua italiana. I dialetti al Nord di una linea che collega La Spezia con Rimini sono dialetti di altre lingue - sono dialetti d'Italia, ma non dialetti d'italiano. Il milanese e' un dialetto della lingua lombarda occidentale: il bolognese e' un dialetto della lingua emiliana-romagnola. La maggior parte delle lingue del Nord Italia appartiene al gruppo gallo-romanzo (con il francese e l'occitano). Anche le lingue del Meridione sono lingue diverse dal toscano e dalla lingua italiana. Le altre lingue romanze d'Italia, e i dialetti che le costituiscono, si sono evolute autonomamente da diverse varieta' del latino volgare. Mentre i dialetti d'inglese si sono evolute da una lingua che e' sostanzialmente una sola da sempre fino alle emigrazioni di massa nell'epoca moderna.

C'e' una categoria "Lingue" che fa appositamente per domande come questa ... ma ti accendo la stella nella speranza che qualche mio collega venga a partecipare all'ennesima polemica dialettale.
 • 1 mesi fa

http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071205112718AAvx5cjpermalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 27/1/2008 alle 0:0 | Versione per la stampa
SOCIETA'
14 gennaio 2008
Come e perchè muoiono le lingue.
 
"La nostra sopravvivenza nel futuro dipenderà dalla nostra capacità di cogliere il legame tra noi e il nostro ecosistema locale..."
Alcuni passi dal libro "VOCI DEL SILENZIO -sulle tracce delle lingue in via di estinzione" di Daniel Nettle e Suzanne Romaine - Roma, Carocci, 2001
Come muoiono le lingue e perchè?
Abbiamo impiegato termini come "morte" ed "estinzione" in relazione alle lingue, così come farebbe un biologo parlando di specie animali. Questo può suonare strano o inappropriato. Che giustificazione abbiamo per farlo? Dopo tutto, le lingue non sono organismi viventi che possono nascere e morire, come le farfalle e i dinosauri, non sono vittime di vecchiaia o di malattie e non hanno alcuna esistenza tangibile alla stregua di alberio o persone. Nella misura in cui si può dire che una lingua esista, il luogo in cui questo accade deve trovarsi nella mente delle persone che la usano. In un altro senso, tuttavia, la lingua può essere considerata come un'attività, un sistema di comunicazione tra esseri umani. Una lingua non è un'entità che si mantiene da sola, ma è qualcosa che esiste solo laddove esiste una comunità che la parla e la trasmette. Una comunità di persone può esistere solo in un ambiente che le permette di vivere e nel quale è possibile reperire i mezzi per la sopravvivenza. Laddove le comunità non possono prosperare, la loro lingua è in pericolo, e quando perdono i loro parlanti, le lingue muoiono....
......... La diversità linguistica è dunque un banco di prova della diversità culturale. La morte di una lingua è il sintomo di una morte culturale: con la morte di una lingua scompare un modo di vivere. I destini delle lingue sono legati a quelli dei loro parlanti: la decadenza e la morte di una lingua si verificano come reazione alle diverse pressioni - di ordine sociale, culturale, economico e persino militare - esercitate su una comunità. Ogni qualvolta una lingua cessa di esercitare una particolare funzione, essa è destinata a perdere terreno a favore di un'altra lingua che prende il suo posto. La morte sopraggiunge quando una lingua ne sostituisce un'altra nella totalità della sua sfera funzionale, e i genitori non la trasmettono più ai figli......
L'ecologia della lingua
"La lotta tra gruppi dominanti e gruppi dominati per il diritto a sopravvivere comprende quella che chiamo “l’ecologia della lingua”. Con questa espressione intendo dire che il mantenimento della lingua fa parte dell’ecologia umana."
Einar Haugen

Nei tre capitoli precedenti abbiamo visto come il mondo contenga una diversità di lingue e di popoli di gran lunga maggiore di quanto pensi la maggior parte di noi. Questa diversità risulta oggi gravemente minacciata. Nei prossimi tre capitoli, spiegheremo come si sia determinata questa situazione. Non è possibile comprendere la ragione per la quale le lingue muoiono senza comprendere anche qual'è l’altra faccia della medaglia; senza comprendere cioè la ragione per cui un così grande numero di lingue diverse si sono sviluppate e mantenute in vita nel corso della storia umana. In questo capitolo vedremo dunque in che modo si determina la diversità linguistica, quali sono le forze che la mantengono e quali i fattori che possono distruggerla
Le lingue non vivono nel vuoto. In realtà il termine ecologia si rivela particolarmente adatto nel caso delle lingue, e da vari punti di vista. La parola deriva dal greco oikos, che significa “casa”. Una lingua può prosperare soltanto nella misura in cui vi sia una comunità vivente che la parla e che in famigila la trasmette dai genitori ai figli. Una comunità può funzionare soltanto laddove esistano un ambiente dignitoso dove vivere e un sistema economico sostenibile. Comprendere perché nascono e perché muoiono le lingue, allora, comporta un’analisi non soltanto delle lingue in se stesse ma anche di tutti gli aspetti della vita delle persone che le parlano. Questo è ciò che intendiamo quando parliamo di una visione ecologica della società: le persone sono attori in un campo complesso i cui confini sono posti dalla geografia fisica e dalle risorse naturali, dalla conoscenza e dalle opportunità di cui dispongono e dal comportamento di ahri intorno a loro. Una lingua si iscrive in una matrice sociale e geografica nello stesso modo in cui una specie rara si inserisce in un ecosistema. Un moderato cambiamento ambientale può provocare estinzioni a cascata, con l’aumento delle pressioni esercitate sulle specie legate tra loro.
Consideriamo per esempio il caso del raro uccello canterino di Kirtland, del quale rimane in vita soltanto qualche centinaio di esemplari. Vive soltanto in sei contee del Michigan, dove si trova l’habitat di cui ha bisogno: pini di un’età compresa tra i cinque e i sei anni in un terreno sabbioso. Se per qualche motivo i pini dovessero essere minacciati o distrutti, a causa di cambiamenti climatici o disboscamenti, l’uccello canterino di Kirtland scomparirebbe.
Un principio analogo si applica a! caso della morte linguistica. Una piccola modifica dell’ambiente sociale, come la perdita del controllo sulle risorse a vantaggio di estemi, può avere drastiche conseguenze che si trasferiscono immediatamente agli ambiti della cultura e della lingua. Alla fine del 1987, per esempio, fu trovato l’oro nei territori occupati da 8.ooo indios Yanomami che abitavano le foreste del Brasile del nord. Nell’arco di otto mesi la regione si riempì di 30.000 cercatori che arrivarono per arricchirsi. Il governo brasiliano ha affermato che dall’inizio della corsa all’oro è morto almeno un indio al giorno, sostenendo tuttavia di non avere i mezzi per fermare questo massacro.

Le cause principali della scomparsa delle lingue non sono dunque esse stesse di natura linguistica. Come abbiamo indicato nel CAP. I l’uso di una lingua rappresenta piuttosto una cartina di tornasole per ciò che accade più in generale nella società. Laddove si modifica l’uso linguistico, è in corso un rivolgimento sociale a un livello più profondo, che può avere cause ambientali, economiche o politiche. Il carattere rivelatore di una lingua è una proprietà di enorme importanza, perché la perdita di una lingua — come la morte del canarino di un minatore — è un indicatore affidabile di tensioni meno visibili su cui potrebbe essere necessario indagare. Questa è una delle ragioni per le quali percepiamo il tema della perdita delle lingue come un argomento di grande importanza. ....

Diritti linguistici e diritti umani
I moderni stati-nazione europei che emersero nel XIX secolo si basavano sul principio di un’unica lingua nazionale. A causa dell'identificazione tra identità nazionale e integrità linguistica, la diversità linguistica in Europa ha finito per essere limitata alle zone di confine. Nell’opera di definizione dei confini nazionali e nei conseguenti aggiustamenti determinati dagli esiti delle guerre, alcuni popoli si sono ritrovati dalla parte sbagliata del confine (come la comunità di lingua ungherese nell’attuale Austria), o si sono ritrovati dispersi in svariati stati-nazione (come i Baschi in Spagna e in Francia o i Macedoni in Grecia, Bulgaria e Repubblica jugoslava della Macedonia). L’estensione della sovranità nazionale della Grecia su parti di territorio macedone fu accompagnato da misure particolarmente aggressive dirette a!l’ellenizzazione della popolazione di lingua slava, tra cui il divieto di usare in pubblico qualunque lingua che non fosse il greco. Le persone potevano essere multate, imprigionate o costrette a bere olio di ricino, e i bambini potevano ricevere punizioni corporali a scuola, se venivano sorpresi a parlare la propria lingua.

Sebbene 25 dei 36 stati-nazione europei moderni siano ufficialmente monolingui, la maggioranza di essi ospitano delle minoranze, sia indigene sia non indigene, le cui lingue non hanno lo stesso status e gli stessi diritti di quelli riconosciuti alle lingue ufficiali. Questo fenomeno può essere considerato come una forma di colonialismo interno, che impone il peso del bilinguismo a coloro che vivono alla periferia.

Questo modello di stato-nazione centralizzato, basato su un’unica lingua, è stato successivamente esportato nel resto del mondo. Esso tuttavia non riflette il modo in cui il mondo è fatto naturalmente, né è sorto spontaneamente rivelandosi superiore alle alternative indigene; esso è stato imposto con la forza del colonialismo monopolistico. Le politiche internazionali di questo secolo hanno sempre difeso gli stati-nazione, armando e sostenendo le loro elite centrali e chiudendo un occhio su quello che facevano nei confronti dei popoli periferici. Questo riflette il desiderio dei governi dei paesi sviluppati che le risorse del mondo siano controllate da un ristretto gruppo di docili clienti, e non riflette sempre le esigenze e le aspirazioni delle persone comuni, poiché i confini di molte nazioni tropicali sono completamente prive di una legittimazione storica o di ragionevolezza economica. L’ascesa degli stati-nazione in Africa, per esempio, ha imposto alle persone comuni una burocrazia parassitaria e ha indebolito le più efficienti strategie di sopravvivenza nelle parti marginali del continente, come la capacità da parte dei nomadi di spostarsi per centinaia e talvolta migliaia di chiometri in cerca di acqua e di cibo per i loro animali. Nel frattempo, le politiche fiscali dei governi hanno spinto verso la coltivazione di specie vegetali di largo consumo, a spese di piante adatte alle esigenze locali, e le scuole governative hanno costretto i bambini a un apprendimento delle lingue occidentali piuttosto che delle lingue delle loro comunità.
.......
permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 14/1/2008 alle 11:30 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
CULTURA
12 gennaio 2008
Differenza tra lina lingua e dialettopermalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 12/1/2008 alle 0:0 | Versione per la stampa
CULTURA
6 gennaio 2008
Quando l’italiano si sporca con espressioni dialettali
 
Sardismi, tanto per farsi capire

Quando l’italiano si sporca
con espressioni dialettali

Fonte: L’Unione Sarda - Marcello Cocco

mercoledì 26 luglio 2006 di exeo

Sarà meglio chiamarlo sardiano o italiardo? Si parla, naturalmente,
di quell’italiano popolare parlato dai sardi. La risposta può arrivare
da quello che accade nel resto del mondo: a New York, per esempio,
la comunità latina parla un inglese infarcito di espressioni e parole
spagnole. La "nuova" lingua si chiama spanglish. Allo stesso modo,
l’italiano targato quattro mori può essere battezzato italiardo.

Scelto il nome, restano da capire le regole di questa strana lingua
che, apparentemente, sembra essere un italiano ricco di errori
grammaticali. In realtà, è semplicemente un altro idioma
che segue regole differenti.

La struttura Il sardiano deriva, naturalmente, dal sardo il quale,
a sua volta, ha origini latine, ed ha subiio l'influenza del castigliano in secoli
di dominio spagnolo
Ovvio che risenta degli influssi di queste lingue.
Emblematico è l’uso dell’ausiliare che, soprattutto nelle interrogative,
finisce in fondo alla frase.

Una costruzione talmente tipica da essere usata dagli abitanti della Penisola
quando vogliono imitare un sardo. Capito mi hai?, è diventato addirittura
un tormentone comico. In realtà, ci sarebbe poco da scherzare visto
che i latini erano soliti piazzare il verbo in fondo alla frase.

Di derivazione spagnola, invece, un altro presunto errore: quando si parla
di una persona, il complemento oggetto si trasforma in un complemento
di termine. Ho sentito a Roberto, è un tipico esempio. E la frase può contenere
con un altro presunto errore, anch’esso di derivazione spagnola: ho sentito
a Roberto e le ho detto? La particella pronominale finisce
con l’essere praticamente sempre femminile.

È, invece, legato alla lingua sarda il mancato uso del passato remoto:
per raccontare quello che è accaduto in tempi più o meno lontani si usa
sempre il passato prossimo o l’imperfetto. Nel sardiano nessuno dirà mai
"frequentai amicizie che mi portano a sbagliare", ma ho frequentato
(o frequentavo) amicizie che mi hanno portato a sbagliare.

Le particelle: per trovare una parlata comune per i francesi,
i fautori della lingua d’oc si scontrarono con i sostenitori della
lingua d’oil: non tutti sanno che le due paroline (oc e oil) stavano
a indicare la particella affermativa, il sì italiano, per intendersi.

Ebbene, anche nel sardiano c’è una particella che usano gli italianofoni
vissuti a lungo nell’Isola. Alzi la mano chi non ha mai detto eia.
Ha un suono simile ma un significato completamente differente aiò,
parola dal doppio uso. È un invito a lasciare un luogo (corrisponde ad andiamo via)
oppure rappresenta lo sprone a fare qualcosa in fretta: aiò ché è tardi
(sbrigati ché è tardi). Per la verità, questa frase in "sardiano puro" sarebbe
un po’ diversa: aiò ched’è tardi. Quella doppia "e" sembra non piacere
a nessuno e allora viene inserita una d eufonica.

Altre particelle molto usate nel sardiano sono là e mì: là che ne devi andare
(guarda che devi andare via); mì che ti prendo a schiaffi
(bada che ti prendo a schiaffi). E che cosa dire di bo’? Significa basta, fermati.

Le parole: anche il vocabolario merita una certa attenzione. Molte parole, ovviamente,
appartengono all’italiano. Ma non solo: esistono tanti termini che sono tradotti dal sardo.
E ci sono anche alcune parole italiane che hanno un significato differente
rispetto alla lingua originale.

L’esempio canonico è rappresentato dal termine canadese: soltanto nell’Isola indica,
oltre che un abitante dello stato nordamericano, una tenda e un tipo di pizza,
anche una tuta sportiva.

Il vocabolario italiano riserva una piacevole sorpresa per i sardi: quando
viene usata la parola imperiale per indicare il portapacchi, nel resto d’Italia
nessuno capisce. Ma sono gli altri a essere in torto: secondo alcuni vocabolari,
l’imperiale è il tetto di una carrozza, sul quale si mettono i bagagli o anche
le persone quando è provvisto di appositi sedili.

Un altro termine recuperato dal sardiano e poco usato in italiano è certare:
i vocabolari dicono che significa bisticciare, come in sardo.

E che cosa dire del termine gaggio? In sardiano, indica una persona grezza,
non particolarmente raffinata; in italiano, invece, è un ostaggio
oppure una paga militare.

Curioso anche il destino della parola carruba: nell’Isola, oltre a indicare
il frutto che deriva dal quasi omonimo albero, è una persona non dotata
di particolare intelligenza, nel gergo italiano rappresenta, secondo quanto
dice il dizionario Garzanti, il carabiniere per il colore nero della divisa,
che richiama quello della carruba.

Un ultimo esempio: la pappina è un impiastro di semi di lino o, familiarmente,
una ramanzina. Che, in sardiano, diventa qualcosa di più pesante
(è un colpo, a mano piena, dato sulla parte posteriore del collo).

I sardismi: Inutile aver studiato Dante e Manzoni: chiunque può rischiare di utilizzare, inconsapevolmente, un termine sardiano. Qualche anno fa, per esempio, un giornalista
fu salvato solo da un correttore di bozze: aveva scritto cirdino,
certo che fosse un sinomino italiano di rigido.

D’altronde, sono tanti a essere convinti che l’aggettivo stravanato significhi
particolarmente bello in italiano. E c’è chi ha chiesto in un bar della Penisola
uno scioppino senza però riuscire a farsi portare la bottiglietta da un quarto di birra.

Di questa categoria fanno parte anche parole come aliga (immondezza),
crastulare (spettegolare), cugurra e pindaccio (portajella), mandrone (pigro),
murigo (affare sentimentale più o meno chiaro), pibinco (fastidiosamente preciso),
puntera (calcio dato di punta), roglio (situazione intricata), sciorare
(mostrare con vanto qualcosa), spagheggio (paura), trassa
(intermediazione di un terzo in una love story), vela (assenza scolastica ingiustificata).

Sorvolando, per ovvie ragioni, sulle parolacce, merita un’ultima riflessione
un’espressione che ha varcato anche le porte dell’università: qualunque
medico che lavora in Sardegna capisce che cattiva (o brutta) voglia
indica uno stato di nausea. Ma provate a dire "ho brutta voglia"
 in un pronto soccorso di Livorno. Correreste il rischio di essere
ricoverati. In psichiatria.Marcello Cocco


[ Torna all'inizio della pagina ]


exeo

Articoli di questo autore


http://www.emigratisardi.com/Quando-l-italiano-si-sporca-con.html
permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 6/1/2008 alle 16:54 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
SOCIETA'
31 dicembre 2007
Auguri in sardo
Auguri in sardoXML
Indice dei Forum -> Chiacchiere in libertà
Autore Messaggio
Ernesto
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 11/05/2007 11:27:18
Messaggi: 864
Offline

Chiedo aiuto ai piu' esperti e "anziani" del forum: quali sono gli auguri sardi tradizionali per le festivita' natalizie???

Stat Roma pristina nomine, nomina nuda tenemus
gingiul
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 31/03/2007 01:07:54
Messaggi: 4905
Ubicazione: in domo mia!
Offline

bona pasca e nadale in logudoresu

mi paret chi siet "bona paschixedda" in campidanesu!

aspettiamo altri più anziani e più esperti di me.

"dato che ci siamo Buana/puoi portarti pure via/dalla tua isoletta africana/tutti gli zio Tom che ti danno retta"
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 8017
Online

A fai Paschixedha e Annu nou tot' is annus
cun saludi e cun prexu!

CAMPIDANESE

Augurios a tottus. Bona Pasca de Nadale.
Bon’annu e Felicidade.

LOGUDORESE

Augurios a tottus. Bona Pasca de Nadale.
Bon’annu e Felitzidade.

UNIFICATO

Auguraus a totus is Sardus chi si nd' istudint totus is fumajolus chi prenant is àiris de velenus e chi is messajus e pastoris torrint meris de is terras po trabballai e prodúsiri in is maneras prus modernas, comenti funti fendi in totu su mundu de oi, ponendi e manigendi is capitalis in agricultura, pastoriu, indústria alimentari e turismu.
 
Auguraus postus nous de trabballu in custu isvilupu cun is arréxinis me in sa terra e su logu nostru ispantosamenti bellu.

Augúrius in sa língua nostra, po chi si fuedhit in sa libbertadi e si imparit me is iscolas, universidadis e crésias, me is comunus e in su cuntzillu regionali.


________________________

A tottu sos saldos auguramus chi che siant ghettadas a terra sas turres de sas fabbricas chi fuliant fumos de velenos in sas arias.

Sos pastores si-che leent sos terrinos issoro po los coltivare e produrrere in sas maneras pius modernas comente faghent in tottu su mundu investinde in sos settores de sos massajos, de sos pastores e turisticos.

Auguramus chi bi siant pius postos de tribagliu ligados a custu isviluppu nou chi pertocchet sa terra nostra e s’ambiente galu galanu meda che amus.

Auguramus chi sa limba nostra nadia si faeddet in libeltade e s’imparet in tottu sas iscolas: dae cussas de sos pitzinnos a s’universidade; si podat impreare in creggia, in sos Comunes, in su Cossizzu regionale.


________________________

FURBA POSSO ESSERE?


Ernesto
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 11/05/2007 11:27:18
Messaggi: 864
Offline

In realta' speravo di leggere qualcosa che ancora nn avevo mai "sentito": qualcosa di vecchio, che magari dicevano i nostri nonni quando si salutavano x capodanno...

Stat Roma pristina nomine, nomina nuda tenemus
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 8017
Online

Nonni?

Io sono giovane, ragazzo.

E poi... che cadzu (caglio) vuoi che si augurassero i nonni?
Salude e trigu?

gemelli diversi
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 27/02/2007 21:47:39
Messaggi: 1059
Offline

Ernesto wrote:
Chiedo aiuto ai piu' esperti e "anziani" del forum: quali sono gli auguri sardi tradizionali per le festivita' natalizie??? 


Auguri zio e cosa mi hai regalato?

Credeteci pure, la verità è un'altra
juannesalvador
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 31/10/2007 17:23:48
Messaggi: 2316
Ubicazione: NO
Offline

cicciobello pappa e non pappa.
e cicciobello col ciucciotto che piange....non piange....js

Non parlo inglese,solo sardo,italiano,francese e spagnolo.Il miocervello,emisfero est e ovest ospitano un database di ammentos e flash dell'infanzia di fatti accaduti,da me vissuti,esperienze variegate di 28 anni di altalena sul TIRRENO,di giri di lavoro nelle 4 province storiche Sarde,degli anni trascorsi in Francia.Non riesco a metterli in ordine nello scritto,sono purtroppo logorroico e quando scrivo,una la scrivo e cento ne penso!Mi aiuterebbe l'esperienza di uno scrittore minore,una partnership per aiutarci a vicenda.Spero che il messaggio venga raccolto.Grazie.JUANNE SALVADOR.
[WWW] [Yahoo!] aim icon [MSN] [ICQ]
gemelli diversi
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 27/02/2007 21:47:39
Messaggi: 1059
Offline

Cicciobello che pappa? ma tu sei un tantino antico iuanne, adesso c'è l'uomo ragno che fa le ragnatelle e le tagliatelle

Credeteci pure, la verità è un'altra
juannesalvador
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 31/10/2007 17:23:48
Messaggi: 2316
Ubicazione: NO
Offline

endi est sa play istescion.
ma non ve la regalo.
Me li spendo tutti in spigole e zuppa di mare.
A voi carbone......nero.....nero.......e battipanni al poppò...js

Non parlo inglese,solo sardo,italiano,francese e spagnolo.Il miocervello,emisfero est e ovest ospitano un database di ammentos e flash dell'infanzia di fatti accaduti,da me vissuti,esperienze variegate di 28 anni di altalena sul TIRRENO,di giri di lavoro nelle 4 province storiche Sarde,degli anni trascorsi in Francia.Non riesco a metterli in ordine nello scritto,sono purtroppo logorroico e quando scrivo,una la scrivo e cento ne penso!Mi aiuterebbe l'esperienza di uno scrittore minore,una partnership per aiutarci a vicenda.Spero che il messaggio venga raccolto.Grazie.JUANNE SALVADOR.
[WWW] [Yahoo!] aim icon [MSN] [ICQ]
flavio_sulcis
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 15/10/2007 17:38:50
Messaggi: 724
Online

Saluri e trigu a tottusu is-sardudusu
e-tappu e-ortigu a-is tzaraccusu


AUNDI? ge du xieisi
[Email] [Yahoo!]
Josephine
Lettore Frequente
[Avatar]

Registrato: 21/04/2007 23:34:52
Messaggi: 174
Offline


Is augurius prus mannus po tottus!

Anno Nuovo nuove idee!!!
Vi invito a visitare il mio blog sulla Sardegna:

http://casasardegna.canalblog.com/

Sono i primi abbozzi e conto su di voi per altri consigli e suggestioni, eventualmente potrete inviarmi materiale o foto per completare tanti altri argomenti culturali.

Un forte augurio per il 2008 a tutti voi e in particolare per la Sardegna!

pisittu
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 31/03/2007 09:41:06
Messaggi: 1770
Ubicazione: Sardinnya
Online

augurios è "sbagliato"!...è corretto usare NORABONAS

Creare uno Stato sardo significa muoversi verso il mondo con le proprie gambe, non fare l'autostop in una strada dimostratasi scarsamente trafficata e con veicoli diretti in direzione opposta.
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 8017
Online

Josephine wrote:

Is augurius prus mannus po tottus!

Anno Nuovo nuove idee!!!
Vi invito a visitare il mio blog sulla Sardegna:
http://casasardegna.canalblog.com/
Sono i primi abbozzi e conto su di voi per altri consigli e suggestioni, eventualmente potrete inviarmi materiale o foto per completare tanti altri argomenti culturali.
Un forte augurio per il 2008 a tutti voi e in particolare per la Sardegna! 

Grande, grandissima iniziativa, Josephine.
Soprattutto per creare un ponte con tanti ragazzi sardi, costretti a lasciare la loro terra oerchè disperati.
Spero che il tuo progetto diventi sempre più consistente.
Mi auguro anche di poterti essere utile in qualche modo.
Buon anno, carissima.
Riporto il passo che mi ha colpita.
Un bacio.
Eppure ho avuto occasione di incontrare molte persone desiderose di avere informazioni in tutti i settori, come ci sono tanti giovani residenti in Sardegna che dopo una laurea o un diploma, hanno bisogno ancora di un sostegno per stabilirsi in Francia, per lavoro, per la ricerca di uno “stage” o semplicemente per l’alloggio.  


Josephine
Lettore Frequente
[Avatar]

Registrato: 21/04/2007 23:34:52
Messaggi: 174
Offline

Grazie per l'incoraggiamento Calypso

Quest'idea non è completamente nuova in quanto sono anni che cerco di far capire alle varie istituzioni sarde l'importanza di tale progetto, e non solo per i giovani, c'è molto da fare per l'economia locale che potrebbe evitare che ancora molte persone vadano via per lavoro .
Su tuo consiglio e di Macchiavelli ho contattato recentemente anche le super consigliere di Soru e non ho avuto nessuna reazione o interesse.

La Sordità sarda è proprio dura da guarire.
Un tuo aiuto o consigli sono sempre i benvenuti.


pisittu
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 31/03/2007 09:41:06
Messaggi: 1770
Ubicazione: Sardinnya
Online

bel paradosso,sostegno per andare via...evviva ,invece che cambiare le cose qua ,si aiutano le forze migliori ad andarsene!

Creare uno Stato sardo significa muoversi verso il mondo con le proprie gambe, non fare l'autostop in una strada dimostratasi scarsamente trafficata e con veicoli diretti in direzione opposta.
flavio_sulcis
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 15/10/2007 17:38:50
Messaggi: 724
Online

Is augurius prus mannus po tottus!
grazie per gli auguri


nel tuo blo hai dimenticato i prezzi dei prodotti sardi che solitamente si usa nei circoli ( cosi detti sardi che oltre calpestare la cultura sarda importano prodotti di merda per farsi i soldini.
sopra tutto nei circoli sardi in francia se osi parlare una parola di sardo ti guardano come un francese guarda un'arabo quando si esprime nella sua lingua. il più grave é che la regione da dei soldi a questa gente che distrugge la cultura sarda.

peppinedda non ho nulla contro il tuo blog
ma sei vuoi fare conoscere la nostra cultura penso che il francese é il sardo sia d'obligo, l'italiano non ha nulla da vedere con la sardegna
[Email] [Yahoo!]
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 8017
Online

pisittu wrote:
bel paradosso,sostegno per andare via...evviva ,invece che cambiare le cose qua ,si aiutano le forze migliori ad andarsene!  

E secondo te dovrebbe propagandare nel suo sito l'indipendentzia?
Inutile... servono interventi concreti, non teorizzazioni e progetti utopistici.

Se un povero mi chiede l'elemosina perchè il suo stomaco brontola in quel momento... non gli spiego la teoria e la storia della sua povertà.
Ma gli do i soldi per un panino.
Almeno nell'immediato.

Le rivendicazioni sul suo passato non lo aiutano di certo a sopravvivere.

pisittu
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 31/03/2007 09:41:06
Messaggi: 1770
Ubicazione: Sardinnya
Online

è un'utopia perchè continuate ad avere una certa mentalità!

vi farebbe schifo lavorare per far tornare in patria i nostri emigrati?ma perchè non la smettete di ragionare passivamente,e di subire sempre le decisioni altrui!
siete deprimenti

Creare uno Stato sardo significa muoversi verso il mondo con le proprie gambe, non fare l'autostop in una strada dimostratasi scarsamente trafficata e con veicoli diretti in direzione opposta.
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 8017
Online

Se c'è qualcuno che subisce le decisioni altrui... mi pare che sia tu.

Tu studi o lavori, Pisittu?

flavio_sulcis
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 15/10/2007 17:38:50
Messaggi: 724
Online

vi farebbe schifo lavorare per far tornare in patria i nostri emigrati?ma perchè non la smettete di ragionare passivamente,e di subire sempre le decisioni altrui!


Tziu flaviu a votau
[Email] [Yahoo!]
flavio_sulcis
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 15/10/2007 17:38:50
Messaggi: 724
Online

E secondo te dovrebbe propagandare nel suo sito l'indipendentzia?
Inutile... servono interventi concreti, non teorizzazioni e progetti utopistici.

tu pensi che fare conoscere la sardegna come territorio italiano aiuti la sardegna?
[Email] [Yahoo!]
pisittu
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 31/03/2007 09:41:06
Messaggi: 1770
Ubicazione: Sardinnya
OnlineCalypso wrote:

Se c'è qualcuno che subisce le decisioni altrui... mi pare che sia tu.

Tu studi o lavori, Pisittu?  


lavoro,ma che c'entra?

Creare uno Stato sardo significa muoversi verso il mondo con le proprie gambe, non fare l'autostop in una strada dimostratasi scarsamente trafficata e con veicoli diretti in direzione opposta.
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 8017
Online

C'entra, eccome.
Analizza il tuo lavoro e la tua soddisfazione.
Se sei soddisfatto... EGOISTICAMENTE che bisogno hai di indipendentzia?

Se non sei soddisfatto, aspettando l'indipendentzia, farai la muffa.
Quindi guardati intorno... e a quel punto ben vengano i centri sardi all'estero, specie se sono davvero ponti di raccordo, non solo centri di cultura, ma anche di solidarietà per i corregionali.

Ho detto più volte che l'indipendenza potrebbe proteggere l'isola dai papponi italiani, ma non la metterà MAI al riparo dai corrotti nostrani.
I peggiori.

pisittu
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 31/03/2007 09:41:06
Messaggi: 1770
Ubicazione: Sardinnya
Online

Calypso wrote:

pisittu wrote:

Se un povero mi chiede l'elemosina perchè il suo stomaco brontola in quel momento... non gli spiego la teoria e la storia della sua povertà.
Ma gli do i soldi per un panino.
Almeno nell'immediato.

Le rivendicazioni sul suo passato non lo aiutano di certo a sopravvivere.  


io son stufo di vedere i sardi che vanno a elemosinare panini,ma dov'è scritto che doppiamo continuare in eterno ad emigrare,quando invece potrebbe essere il contrario...eppure ci sono molte nazioni che hanno invertito la marcia:l'irlanda ,tanto per dirne una!

Creare uno Stato sardo significa muoversi verso il mondo con le proprie gambe, non fare l'autostop in una strada dimostratasi scarsamente trafficata e con veicoli diretti in direzione opposta.
flavio_sulcis
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 15/10/2007 17:38:50
Messaggi: 724
Online

Ho detto più volte che l'indipendenza potrebbe proteggere l'isola dai papponi italiani, ma non la metterà MAI al riparo dai corrotti nostrani.

la cosa é molto semplice Caly si eliminano sia gli italici che i nostrani!!
[Email] [Yahoo!]
pisittu
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 31/03/2007 09:41:06
Messaggi: 1770
Ubicazione: Sardinnya
OnlineCalypso wrote:

C'entra, eccome.
Analizza il tuo lavoro e la tua soddisfazione.
Se sei soddisfatto... EGOISTICAMENTE che bisogno hai di indipendentzia?

Se non sei soddisfatto, aspettando l'indipendentzia, farai la muffa.
Quindi guardati intorno... e a quel punto ben vengano i centri sardi all'estero, specie se sono davvero ponti di raccordo, non solo centri di cultura, ma anche di solidarietà per i corregionali.

Ho detto più volte che l'indipendenza potrebbe proteggere l'isola dai papponi italiani, ma non la metterà MAI al riparo dai corrotti nostrani.
I peggiori.  


1)sono stufo di vedere amici che partono
2)lo spopolamento crea l'effetto domino negativo su tutta l'economia:si riducono i clienti,e quindi anche i posti di lavoro...qundi c'è pereicolo per tutti!
3)i papponi si possono eliminare,basta non sostenere più il loro potere...la gente per bene è ancora largamente in maggioranza.
4)peggio di così non si può andare
5)il mare non lo ignoro

Creare uno Stato sardo significa muoversi verso il mondo con le proprie gambe, non fare l'autostop in una strada dimostratasi scarsamente trafficata e con veicoli diretti in direzione opposta.
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 8017
Online

flavio_sulcis wrote:
Ho detto più volte che l'indipendenza potrebbe proteggere l'isola dai papponi italiani, ma non la metterà MAI al riparo dai corrotti nostrani.

la cosa é molto semplice Caly si eliminano sia gli italici che i nostrani!! 

Allora non rimane nessuno.
La poltrona implica di per sè dei compromessi rivoltanti.

Ma siamo off topic...
Dove sono questi auguri in sardo?


http://www.unionesarda.it/forum/posts/list/2639.pagepermalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 31/12/2007 alle 12:22 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
CULTURA
30 dicembre 2007
Italiano: lingua semiartificiale
 

IL DIALETTO CHE SE NE VA

La lingua italiana, che è strumento artificiale costruito sull'ossatura del dialetto toscano e che nel tempo ha avuto innumerevoli apporti da altri dialetti, da parte di altrettanti scrittori, è un idioma nato principalmente come lingua scritta circa 8 secoli fa e la tradizione ne individua, giustamente, il padre in Dante Alighieri. Una lingua dotta che ha sostituito il latino medievale di quel tempo, usata da scrittori e poeti, voluta come necessità di fare comunicare tra loro le genti italiche le quali parlavano decine di dialetti, dopo che il latino (proprio come il dialetto oggi!) stava scomparendo e sopravviveva, corrotto e diverso da quello classico, solo in ristretti ambienti intellettuali. C'era bisogno di una lingua nuova, non così complicata (ancorché perfetta!) come il latino e più simile ai dialetti parlati, perché si potessero intendere tra loro, ad esempio, i mercanti per le loro transazioni o i notai per mettere d'accordo i loro clienti nelle loro diatribe. Dante, insieme ad altri grandi scrittori e poeti contemporanei ed in buona parte conterranei, ne fissò le regole in modo che un’Italia, ancora ben lungi dall'essere unita, avesse quanto meno una lingua ufficiale, com’era già successo in quasi tutte le altre nazioni europee. Una lingua scritta, all’inizio, solo da pochi, poiché il popolo continuava a parlare il dialetto: se non poteva parlare latino, poiché in gran parte ignorante, per lo stesso motivo non poteva parlare italiano. Suppongo che l’italiano abbia cominciato, lentamente, ad affiancarsi ai vari dialetti in un lavoro che è durato secoli e che…sta ancora durando!

Il popolo analfabeta imparava il dialetto ad orecchio e pertanto non sapeva scriverlo, anche perché non aveva bisogno di scriverlo. Alcuni documenti attestano che altri, prima di Dante, hanno tentato di scriverlo, ma si trattava di casi sporadici, di autori non certo all'altezza dei grandi del due e trecento e di lingue volgari, le quali restavano comprensibili in un'area ben più ristretta rispetto a quell'Italia, ancora da venire, che si estendeva per tutto lo Stivale e che parlava dialetti diversi, ma pur sempre figli del latino. Dante stabilì che quello doveva essere l'italiano e mi piacerebbe sapere se egli stesso si sia reso conto di aver "inventato" una lingua che sarebbe durata per sempre! Com’è noto, altre Scuole precedettero quella toscana (quella siciliana e quella bolognese, le quali, per poco, non ebbero il sopravvento) a dimostrazione che una "lingua italica" non era soltanto un gioco, un’utopia o un esercizio intellettuale, ma una necessità sentita dalle Alpi al Mediterraneo. Il popolo dunque continuava col suo dialetto (e in qualche misura anche il popolo attuale, continua così dopo otto secoli!) e forse buona parte di esso, pur essendo contemporaneo di Dante, nemmeno conosceva né lui, né gli altri grandi del tempo. Sarebbe sciocco pensare che, dopo Dante, tutti gli italici improvvisamente si siano messi a parlare italiano! Ci sono voluti secoli, non solo, ma presumo che anche la nuova lingua sia stata appresa, poco e male, ad orecchio e perciò veniva parlata, ma non scritta da quella gente che in maggioranza era e restava analfabeta!

Le scuole aperte a tutti sarebbero arrivate molto più tardi. Così piemontesi e veneti, romani e napoletani, siciliani e sardi avrebbero continuato per secoli a parlare i loro diversissimi dialetti, anche se diversi lo erano soprattutto per ragioni fonetiche e meno per morfologia e sintassi.Anche i toscani continuarono a parlare quel dialetto (oggi chiamato, chissà perché, "vernacolo"!), il quale non doveva essere molto diverso da quello di oggi e dal quale, anno dopo anno, la nuova lingua italiana prendeva sempre più le distanze, fino a passare da una presunta identificazione, ad una semplice somiglianza. E' sbagliatissimo pensare ciò che troppi ancora oggi dicono con convinzione e cioè che il toscano sia la vera lingua italiana. Ancora più sbagliato è credere, come spesso si sente dire, che l'italiano più puro si parli a Siena! I toscani, ieri come oggi, parlano il dialetto toscano e…sarebbe bene che qualcuno li convincesse di ciò, visto che essi sono i soli italiani a non fare nessuno sforzo per parlare in lingua (come invece fanno gli altri 50 e passa milioni), poiché parlano lo stesso e identico idioma con tutti: in famiglia, sul lavoro, con gli altri italiani e perfino con gli stranieri! E il grande Manzoni (che in altra sede ho chiamato irrispettosamente "il lavandaio"!), secondo il mio modestissimo parere, anziché prendere a modello il toscano, poteva scegliere tra i grandi che lo avevano preceduto (Leopardi, Foscolo, ecc.) e, perché no, poteva prendere lo spunto dallo stesso italiano che si parlava in Lombardia, come si presume che parlassero Renzo e Lucia, quando non parlavano dialetto! In ogni caso anche "Don Alessandro" ha dato il suo importante contributo al consolidamento della nostra lingua: quella che oggi viene parlata in televisione (anche se non sempre!) e dagli attori di teatro, ma non certo quella parlata in riva all'Arno! Oggi l’italiano è una realtà sempre in movimento, come ogni cosa del resto, ma è una lingua ben definita le cui regole sono abbastanza precise, anche se non esatte come quelle del latino classico.

Una lingua che accoglie continuamente neologismi e parole d’origine straniera (come forse è sempre stato), ma le cui regole grammaticali e anche fonetiche, sempre che subiscano cambiamenti, li subiscono in tempi molto più lunghi. L’annosa diatriba tra linguisti (conservatori e progressisti, proprio come in politica!) continua e non avrà mai fine: per quel che può contare, il mio parere è che non è né possibile, né giusto imbalsamare la nostra lingua, ma nemmeno dobbiamo avere troppa fretta di cambiarla e di renderla simile…all’inglese! Occorre fare le cose con calma e con giudizio: ciò che ho letto di recente sulla ventilata introduzione della "k" nelle parole "che" e "chi" (gli orribili "ke" e "ki") solo perché i giovani "cellularedipendenti" così scrivono per praticità nei loro "messaggini", mi sembra un'enorme corbelleria! Tuttavia, visto le tante stupidaggini ed oscenità di successo, non mi stupirei che un giorno la Crusca accettasse questa proposta, la quale peraltro sarebbe un ritorno e non una completa novità ("sao ko kelle terre…"). Un’altra cosa che non ho mai capito è perché gli attori di teatro, gli annunciatori ed i messaggi pubblicitari dicano "zio" e "zucchero" usando la "z" aspra (cioè quella di "spazio") e non quella dolce (quella di "zappa") e mi risulta che in nessuna regione d'Italia, nemmeno in Toscana, si dica così! Misteri!

Questo è l'italiano: la lingua che ci ha permesso di capirci tra noi, di cementare la nostra Unità Nazionale ed il cui apprendimento ha fatto passi da gigante dal 1860 in poi, per via della massiccia scolarizzazione prima e dello sviluppo di tutti i mezzi di comunicazione del XX secolo poi: 150 anni che hanno significato per la lingua italiana molto di più degli oltre 6 secoli precedenti! Una lingua che in larghe fasce di popolazione ha preso il posto dei dialetti: sono sempre di più gli italiani che NON parlano e non capiscono più il dialetto, soprattutto perché non ne hanno più bisogno. La mia generazione ha subìto l'ostracismo al dialetto: i nostri genitori erano convinti che non si dovesse parlare dialetto, perché riduttivo, perché volgare e ce lo impedivano, a volte anche con la forza. Erano convinti che il dialetto fosse corruzione dell’italiano e non sapevano, per loro ignoranza, che l’italiano si era venuto a formare molto più tardi del dialetto. E' per ciò che una buona metà di noi non parla e non capisce (o capisce poco) il dialetto: l’altra metà, me compreso, ha dovuto impararlo se mai voleva comunicare coi nonni! I nostri figli non lo parlano mai e pochi lo capiscono. I nostri nipoti non lo parlano e non lo capiscono affatto! Nel giro di mezzo secolo il dialetto, almeno a Bologna e in tutto il Nord ad eccezione del Veneto, si è praticamente estinto. Negli ultimi 30 anni si sono avute molte pubblicazioni intese a rivalutare il dialetto come cultura da non disperdere; si rappresentano commedie dialettali, dove però gli attori, anche i meno giovani, lo parlano abbastanza male! Sono quasi tutti dilettanti, è vero, ma tale dilettantismo sarebbe anche accettabile, quanto a recitazione, ma come bolognesi il dialetto dovrebbero saperlo parlare!Si dice di voler salvare il dialetto, si scrivono trattati, si rappresentano commedie, ma si "dice" solo e non si "fa" nulla per salvarlo!

In questo modo il dialetto viene visto come un animale esotico in gabbia che si va a vedere per curiosità e non per altro. La gente sorride sorpresa a certe espressioni colorite (ciò che per essi è novità, per i parlanti è normalità) e tale sorpresa è indice di non conoscenza, infatti la gente legge, ascolta, sorride, ma NON usa! Il dialetto è considerato, dai miei coetanei e al massimo dai nostri figli, alla stregua di un fenomeno da baraccone (dai nostri nipoti nemmeno quello!) e non come una "cosa" da usare, come lo è per me, per mio padre e per tutti quegli anziani, finché vivranno, per i quali il dialetto è ancora la prima lingua, quella più vera, spontanea e connaturata, mentre è l'italiano, in un certo senso, ad essere ancora estraneo! In un mondo nel quale ormai tutti parlano italiano, nel quale la nuova Europa si sta chiedendo quale lingua adottare, nel quale l'inglese sta sempre più rubando linfa alle altre lingue, è difficile che i dialetti possano sopravvivere, se non come…reperti archeologici,antiche case che vengono restaurate e conservate, ma nelle quali nessuno si sognerebbe più di abitare! E saranno i nostri dialetti settentrionali (gallo-italici) a sparire per primi, poiché più diversi dalla lingua, poi toccherà anche agli altri. D'altronde è naturale che le lingue spariscano: chi parla più osco, etrusco o sannita? Teniamoci dunque il nostro caro bolognese. Amiamolo e curiamolo, come un vecchio parente o un caro vecchio cane che avrà ancora poco da vivere, ma che almeno passi serenamente gli ultimi anni.Anche per i dialetti vale la classica domanda che si fanno gli investigatori: cui prodest? “a chi serve” un dialetto, quando tutti parlano la lingua e tutti sono impegnati ad imparare l'inglese, il francese o il tedesco? E' giusto così, anche se dobbiamo purtroppo registrare che i nostri giovani non sanno il dialetto, ma stanno anche disimparando l’italiano! Ascoltano canzoni americane e non le capiscono, perché non sanno neppure l’inglese, benché lo studino a scuola!
-
Paolo Canè

1 commenti:

Anonimo ha detto...

hai scritto "i toscani, ieri come oggi, parlano il dialetto toscano".. non esiste un "dialetto" toscano.. in realtà farebbe bene ad ognuno di noi - io l'ho fatto - partecipare ad un corso di dizione.. la prima regola che ti insegnano è che solo a FIRENZE (ed in altri luoghi o città Toscane tipo Siena) sono giusti gli accenti.. ti fanno contare fino a "venti" e, mentre ai toscani ordinano di dire undi-Ci stando attenti alla C, ai non toscani (c'erano calabresi emiliani liguri ecc..) spiegano come mettere gli accenti sulle parole.. è vero che noi toscani parliamo così come parliamo con tutti ma se dobbiamo conversare seriamente per lavoro e per altri motivi ti assicuro che l'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti sono le C le T e le P l'accento è giusto il nostro.. te lo dice una che ha lavorato e lavora da anni in radio.. e poi pensa a come parla Carlo Conti, non ti sembra perfetto il suo italiano? anche Berlusconi parla un'italiano perfetto ha dovuto perfezionare gli accenti però. Ascolta, come dici tu, attori e gente della tv sentirai che gli accenti pronunciati sono quelli di Firenze e Siena..

Ne ho sentite tante di opinioni sull'italiano perfetto, i sardi sostengono che se loro non parlano nella loro "lingua" parlano l'italiano migliore di tutti, l'ho sentito dire anche da alcuni pugliesi.. Bene sarà che ognuno resti nelle sue convinzioni. In Toscana, come in ogni luogo in Italia, parlano l'italiano corretto solo le persone molto colte o chi lo fa per lavoro.

C'è da riconoscere solo il fatto che, come hai scritto anche tu, l'ITALIANO nasce con il caro Dante Alighieri e che noi non sbagliamo un accento.. Dove sono le migliori o più famose scuole d'Italiano in Italia? Ultima cosa.. non c'è motivo di prendere in giro il Manzoni.. mi sembra che abbia fatto un bel lavoro venendo a "sciacquare i panni in Arno".. io credo piuttosto che siano i vari provincialismi o la gelosia (che non ammettereste mai infamandoci -"gelosi di chi? ahahah" - direste) a non farvi ammettere certe cose..
ciao Giulia
permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 30/12/2007 alle 18:25 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (1) | Versione per la stampa
CULTURA
26 dicembre 2007
La situazione miserevole della lingua friulana e delle altre lingue dell'Italia, tra cui il sardo.
La situazione miserevole
della lingua friulana
e delle altre lingue dell'Italia,
tra cui il sardo.La situazione miserevole della lingua friulana  XML
Indice dei Forum -> Oggi si parla di...
Autore Messaggio
Prof. Renato Scherini
Onnipresente

Registrato: 14/03/2007 21:32:31
Messaggi: 1565
Online

Il friulano potenzialmente sarebbe senz'altro
una lingua, nella pratica però è purtroppo
un dialetto sempre più italianizzato e sempre
meno parlato. La sua triste situazione non
è dissimile da quella del sardo, con l'importante
eccezione del mensile "La Patrie dal Friûl",
effettivamente quasi interamente scritto
in buon friulano: tuttavia, le lettere pubblicate
nella rubrica della posta sono per la grande
maggioranza in italiano, segno che la rivista
ha pochi lettori e che ancora meno sono coloro
che la utilizzano effettivamente per migliorare
il proprio italiano. Esiste anche "Radio Onde Furlane",
che trasmette diversi programmi in friulano, ma
si tratta di una lingua fortemente italianizzata,
e rarissime sono le telefonate del pubblico in friulano.

Anche nel caso del friulano, purtroppo, tanti sono
i finti linguisti che gracchiano senza fare mai nulla
di concreto ed insultano chiunque tenti di impegnarsi
seriamente. Una delle tante buffonate è rappresentata
da un libro scritto qualche tempo fa da uno di quei
personaggi al fine di dimostrare che il friulano
è una lingua e non un dialetto...
libro naturalmente redatto in italiano...
Galamay
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 17/07/2007 03:28:19
Messaggi: 1210
Online

In realtà, dal punto di vista sociologico,
tutte le lingue non ufficiali
e non di cultura sono dialetti.


In pratica se per dialetto si intende
una variante della lingua ufficiale,
l'unico dialetto d'Italia è il Toscano
rurale, seguito poi dal Romanesco.


Tutte le altre lingue presenti in Italia
sono dialetti solo dal punto di vista
politico, ma da quello linguistico
sono lingue autonome, derivate
direttamente dal latino, come
la lingua toscana (da cui poi,
notoriamente, deriva la lingua
italiana).

[Email]
Prof. Renato Scherini
Onnipresente

Registrato: 14/03/2007 21:32:31
Messaggi: 1565
Online

Non dal punto di vista "politico", ma dal punto di vista pratico, perché finché sono usate da poche persone, in contesti limitati e quasi mai per iscritto, non possono essere definite lingue, ma dialetti...
Galamay
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 17/07/2007 03:28:19
Messaggi: 1210
Online

[Email]

Prof. Renato Scherini
Onnipresente

Registrato: 14/03/2007 21:32:31
Messaggi: 1566
Offline

Se oggi il catalano (in Spagna ed Andorra, non certo in Francia o ad Alghero) è lingua usata in tutti i contesti è semplicemente perché i suoi parlanti hanno continuato ad usarla anche nelle avversità, come per esempio il regime franchista che ne aveva fortemente limitato l'uso ufficiale...
Galamay
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 17/07/2007 03:28:19
Messaggi: 1211
Online

Prof. Renato Scherini wrote:
Se oggi il catalano (in Spagna ed Andorra, non certo in Francia o ad Alghero) è lingua usata in tutti i contesti è semplicemente perché i suoi parlanti hanno continuato ad usarla anche nelle avversità, come per esempio il regime franchista che ne aveva fortemente limitato l'uso ufficiale... 


Invece i sardi si sono vergognati di essere sardi e quindi
anche della loro lingua... inoltre i catalani sono relativamente
più uniti, invece i sardi non hanno trovato un compromesso
linguistico utile a tenere in vita almeno una varietà del sardo
diffondendola attraverso i media come lingua nazionale
dei sardi stessi in luogo dell'Italiano,
che doveva restare
LINGUA de ISTRANJOS
ancorchè sia più bella e più
prestigiosa del sardo.
Se i sardi avessero voluto
comunicare con gli altri fuori della Sardegna
avrebbero potuto farlo in inglese...


Il problema è l'ignoranza;
i sardi al 90% sono tutti degli
ignoranti... e prima la situazione era anche peggiore
...
I sardi non sapevano neppure dove fosse messa la Sardegna
(ancora oggi molti non lo sanno....); molti ancora non sanno
neppure che non c'è rapporto di dipendenza del sardo dall'italiano;
è corso invece il pregiudizio secondo cui i "dialetti" italiani
siano varianti errate della lingua ufficiale;
per uno che non sa
niente questa può sembrare una buona spiegazione della
predominanza del toscano su tutte le altre lingue dell'Italia
.

Ovviamente è solo propaganda; lo stato ,
giovandosi
dell'ignoranza abissale dei suoi cittadini
,
li ha
condizionati, inculcando loro un'identià falsa:
quella italiana
,
che NON esisteva e forse non esiste
neppure oggi,
visto che gli "italiani" si sentono
primariamente parte della regione in cui hanno
vissuto la loro infanzia;
questa è anche una delle
motivazioni della scarsa mobilità degli italiani...


L'altro grande problema dei sardi è stato il cattolicesimo,
che ha indotto in loro un greto fatalismo per cui occorre
accettare ogni cosa, anche brutta, perchè voluta da dio....

Il terzo problema è la mancanza di apertura al nuovo...
piuttosto che innovare la lingua e di formare una koinè
sarda si è preferito lasciarla morire...

Il quarto problema è l'invidia... vedere i vicini diventare
più ricchi perchè i figli si sono laureati (ovviamente sapendo
un buon italiano) ha indotto intere famiglie ad abbandonare
il sardo visto come lingua inutile o addirittura come
limba de su famini... non contava più il sentimento
di originalità dei sardi, contava solo l'arricchimento
personale, e non dal punto di vista culturale, ma da quello
strettamente economico:
"po traballai serbit foeddai
in italianu
" "parla bene!!!" "non voglio a parlarlo in sardo",
"il sardo è la lingua dei pastori... non serve a nulla"
"
studia figlio, se no diventerai un pastorello...
ollis pasci is brebeis o debenni abogau?"

Prof. Renato Scherini
Onnipresente

Registrato: 14/03/2007 21:32:31
Messaggi: 1567
OnlineGalamay wrote:


Invece i sardi si sono vergognati di essere sardi e quindi anche della loro lingua...

 


Appunto, che smettano una buona volta di vergognarsi,
si rimbocchino le maniche ed inizino a valorizzare
la lingua sarda...

Prof. Renato Scherini
Onnipresente

Registrato: 14/03/2007 21:32:31
Messaggi: 1569
OnlineGalamay wrote:


Invece i sardi si sono vergognati di essere sardi e quindi anche della loro lingua...

 


Appunto, che smettano una buona volta di vergognarsi,
si rimbocchino le maniche ed inizino a valorizzare
la lingua sarda...
Galamay
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 17/07/2007 03:28:19
Messaggi: 1212
OnlineProf. Renato Scherini wrote:Galamay wrote:


Invece i sardi si sono vergognati di essere sardi e quindi anche della loro lingua...

 


Appunto, che smettano una buona volta di vergognarsi, si rimbocchino le maniche ed inizino a valorizzare la lingua sarda... 


La maggioranza dei sardi è gente che non
si applica intellettualmente... la lingua comune
ormai esiste già.. l'italiano.

Chi vuole valorizzare il sardo viene visto come
un idealista senza speranze o, peggio, come uno
che voglia conservare una cosa che non serve più
e che andrebbe buttata via...

Due lingue non possono convivere nella stesso
territorio: la lingua che veicola maggiore cultura
avrà sempre la meglio su quella che ne veicola
di meno (o nessuna)... e se il sardo si mettesse
a veicolare cultura come l'italiano verrebbe
ostrraccizato per vari motivi

1) "Cosi il sardo si snatura dalla sua vera vocazione
di lingua degli affetti
" (per chi la parla ancora in casa);
inoltre "
il sardo è diviso in dialetti e anche volendo
insegnare ai bambini il dialetto della loro città
non si indurrebbe il loro uso come lingua veicolare
in sardegna dato che non sono sempre mutualmenrte
comprensibili... sarebbe necessaria una koinè sarda,
ma nessun sardo vuole che la variante dialettale
del proprio paese sia vista come inferiore alla fantomatica

"koinè sarda" "...

2) "
Cosi noi sardi ci ritroveremo isolati dagli altri italiani
e più poveri
"

3) "
Il sardo ha avuto tanto tempo per diventare lingua
di cultura e ora che una lingua di cultura, l'italiano,
è parlata da tutti in sardegna, far diventare il sardo
lingua di cultura è solo una perdita di tempo e di denaro.
"

4) "
Sarebbe meglio investire nella conoscenza dell'inglese,
la lingua di cultura del mondo, nei confronti del quale ,
lo stesso italiano sembra solo un superdialetto
".


Prof. Renato Scherini
Onnipresente

Registrato: 14/03/2007 21:32:31
Messaggi: 1571
OnlineGalamay wrote:


Due lingue non possono convivere nella stesso territorio:
la lingua che veicola maggiore cultura avrà sempre
la meglio su quella che ne veicola di meno (o nessuna)...
e se il sardo si mettesse a veicolare cultura come
l'italiano verrebbe ostrraccizato per vari motivi


 


Ma chi glielo ha detto? Ci sono mille esempi a smentirla,
primo fra tutti quello della Catalogna spagnola, dove si è
ormai raggiunto un bilinguismo armonico tra catalano
e castigliano... una volta che si iniziasse veramente
a valorizzare il sardo, nessun ostracismo potrebbe
arrestare tale valorizzazione, se c'è una cosa che
non si può ostracizzare è la cultura, neppure i regimi
più spietati ci sono mai riusciti, e questo glielo dirà
qualunque linguista vero...
Galamay
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 17/07/2007 03:28:19
Messaggi: 1214
Online

Prof. Renato Scherini wrote:

Galamay wrote:

Due lingue non possono convivere nella stesso territorio:
la lingua che veicola maggiore cultura avrà sempre
la meglio su quella che ne veicola di meno (o nessuna)...
e se il sardo si mettesse a veicolare cultura come
l'italiano verrebbe ostrraccizato per vari motivi


 


Ma chi glielo ha detto? Ci sono mille esempi a smentirla,
primo fra tutti quello della Catalogna spagnola, dove si
è ormai raggiunto un bilinguismo armonico tra catalano
e castigliano... una volta che si iniziasse veramente
a valorizzare il sardo, nessun ostracismo potrebbe
arrestare tale valorizzazione, se c'è una cosa che
non si può ostracizzare è la cultura, neppure i regimi
più spietati ci sono mai riusciti, e questo glielo dirà
qualunque linguista vero... Me lo auguro... comunque il catalano ha dalla sua il fatto
di essere stata la lingua del regno di Aragona... la Sardegna
invece è sempre stata colonia altrui... e il sardo non ha
lo spesso culturale del catalano... inoltre il sardo
non occupa tutta l'isola... e i sardi non sono catalani...
i catalani sono orgogliosi di se stessi , i sardi non ha
nulla di cui essere orgogliosi... sono sempre stati l'inudine,
mai il martello
.


http://www.google.com/search?hl=it&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GZAZ&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=il+catalano+%C3%A8+lingua+di+cultura&spell=1

Prof. Renato Scherini
Onnipresente

Registrato: 14/03/2007 21:32:31
Messaggi: 1575
Offline

Sinceramente quelli da lei citati non mi sembrano aspetti così rilevanti, in ogni caso non sono di certo ostativi alla valorizzazione della lingua sarda.
Galamay
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 17/07/2007 03:28:19
Messaggi: 1217
Online

Non di certo, ma fintanto che la lingua necessaria
per lavorare sarà l'italiano, sapere parlare il sardo
sarà solo un optional...
inoltre nelle città il sardo
non è più parlato dai giovani, i quali, anche
volendo imparare il sardo non raggiungerebbero
mai le comptenze dei madrelngua....Il catalano non ha mai subito il blocco della trasmissione generazionale...
il sardo si. Siamo di fronte, metaforicamente,
al dentifricio uscito fuori del tubo
... come facciamo
a rimetterlo dentro??' ne è rimasto poco dentro ,
la maggioranza è fuori e dentro non lo possiamo
più reimmettere... il sardo sopravviverà qualche
decina d'anni e poi morirà definitivamente.


http://www.google.com/search?q=estinzione+linguistica&rls=com.microsoft:*:IE
-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=
ie7&rlz=1I7GZAZ


Prof. Renato Scherini
Onnipresente

Registrato: 14/03/2007 21:32:31
Messaggi: 1576
Offline

Ci sono riusciti con l'ebraico, ci si può riuscire
anche con il sardo... non bisogna mai darsi per vinti...
Galamay
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 17/07/2007 03:28:19
Messaggi: 1218
Online

Prof. Renato Scherini wrote:
Ci sono riusciti con l'ebraico, ci si può riuscire anche con il sardo... non bisogna mai darsi per vinti... 


Il caso dell'ebraico è alquanto diverso dato che
gli israeliani sono originari di paesi diversi con lingue
molto differenti...quindi per capirsi hanno dovuto
trovare una lingua comune.
Nel caso dei sardi
la lingua comune è a tutti gli effetti già esistente:
l'italiano.

Per la maggioranza dei sardi, la lingua sarda
è del tutto inutile e studiarla è solo una perdita di tempo
.
Il brutto è che non hanno tutti i torti...


http://www.unionesarda.it/forum/posts/list/2554.page#74300permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 26/12/2007 alle 10:36 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
SOCIETA'
29 novembre 2007
Mal di... lingua!
 
Mal di...lingua!  XML
Indice dei Forum -> Di' la tua Vai alla pagina: Precedente  1, 2, 3  ...  31, 32, 33
Autore Messaggio
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 7137
Offline

DEFATIGANTE e DEFATICANTE hanno due significati opposti.

Infatti... con la "g" significa "pesante", "faticoso": è un lavoro defatigante; con la "c", invece, significa "che toglie la fatica": il calciatore è stato sottoposto a una cura defaticante.

Due cose non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un'occasione perduta.
Galamay
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 17/07/2007 03:28:19
Messaggi: 971
Online

Calypso wrote:
DEFATIGANTE e DEFATICANTE hanno due significati opposti.

Infatti... con la "g" significa "pesante", "faticoso": è un lavoro defatigante; con la "c", invece, significa "che toglie la fatica": il calciatore è stato sottoposto a una cura defaticante.
 


e il colmo è che per una volta, la voce più simile al latino è la prima, dato che la parola in origine non era fatica, ma fatiga... e cosi anche lacrima che era lagrima... strano che, sebbene anche in italiano le consonanti sorde abbiano teso a diventare sonore (strata---->strada; spata--->spada; sucum--->sugo, ma anche succo... citrum---->cedro. pauperus----> povero, ecc ecc) in questo caso si avvenuto il contrario... da g, si è passati a c, come da gangrena, si è passati a cancrena...
[Email]
Galamay
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 17/07/2007 03:28:19
Messaggi: 971
Online

Calypso wrote:

gdn wrote:
Qual'è il plurale di euro...euri come dice qualcuno?  

I dizionari della lingua italiana si comportano in modo vario, ma propendono ormai per la correttezza e unicità del plurale invariato euro.
Nell’uso poi, da qualche anno, è notevolmente maggioritaria la soluzione l’euro/gli euro. Comunque, si deve essere coscienti che il plurale euri non è scorretto, anche se molti storcono il naso perché sentono euri come forma popolareggiante e sbagliata.
Io comunque dico "VENTI EURO" e non "venti euri".
 


Per euro deve valere la regola che fale per foto e cinema... lo si deve trattare come un prefissoide cui manca la parola cui si dovrebbe riferire...

però a quel punto dovrebbe essere usato al femminile...
la euro(moneta) le euro(monete)

passami le 200 euro che ci sono sul tavolo...

ma nell'uso si usa il maschile/neutro

i 200 euro... e pazienza se ormai è l'uso che fa la regola e non più il contrario.

[Email]
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 7137
Offline

Circa il plurale di EURO trovo utilissimo questo intervento.

http://www.pubblica.istruzione.it/euro/web_istruzione/crusca.shtml

La mia risposta iniziale era per GDN... che probabilmente si è perso nel conteggio del suo tesoretto.
Infatti... a proposito di EURO o EURI... non è tanto importante COME chiamarli... l'importante è averli.

Due cose non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un'occasione perduta.
davide81
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 30/03/2007 23:51:55
Messaggi: 3216
Ubicazione: La Isla Bonita
Online

Per fortuna il sardo è una lingua superiore e non ci sono dubbi di sorta si dice sos euros / is eurus.

No more can they keep us in, listen, damn it, we will win!
[MSN]
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 7137
Offline

davide81 wrote:
Per fortuna il sardo è una lingua superiore e non ci sono dubbi di sorta si dice sos euros / is eurus. 

Ma tu guarda... dove non osa l'Italia... azzarda sa Sardigna!

COMPLIMENTONI!

Due cose non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un'occasione perduta.
gdn
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 07/04/2007 11:30:08
Messaggi: 903
Offline

Già, l'importante è averli, io comunque ho sempre detto gli euro pensando che euro fosse l'abbreviazione di european qualcosa e scusami Calypso ero proprio impegnato a contare i miei due euro.
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 7137
Offline

No GDN... non è un'abbreviazione.

Due cose non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un'occasione perduta.
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 7137
Offline

COINCIDERE, si coniuga con l'ausiliare avere: l'arrivo e la partenza hanno coinciso.

COLLUTORIO, si scrive con una sola “t”.

COMPLEMENTARITA', non complementarietà. Tutti i sostantivi derivati da aggettivi che finiscono in 'are' non hanno mai la 'e' prima della 't': elementarità, interdisciplinarità.

Due cose non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un'occasione perduta.
juannesalvador
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 31/10/2007 17:23:48
Messaggi: 744
Ubicazione: NO
Online

STANDING OVATION! ABBIAMO UNA MONTESSORI.!!!!.

Non parlo inglese,solo sardo,italiano,francese e spagnolo.Il miocervello,emisfero est e ovest ospitano un database di ammentos e flash dell'infanzia di fatti accaduti,da me vissuti,esperienze variegate di 28 anni di altalena sul TIRRENO,di giri di lavoro nelle 4 province storiche Sarde,degli anni trascorsi in Francia.Non riesco a metterli in ordine nello scritto,sono purtroppo logorroico e quando scrivo,una la scrivo e cento ne penso!Mi aiuterebbe l'esperienza di uno scrittore minore,una partnership per aiutarci a vicenda.Spero che il messaggio venga raccolto.Grazie.JUANNE SALVADOR.
[WWW] [Yahoo!] aim icon [MSN] [ICQ]
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 7137
Offline

E' prevista neve nel nuorese per stanotte...

http://img222.imageshack.us/img222/4424/palleneveta2.gif

Due cose non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un'occasione perduta.
juannesalvador
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 31/10/2007 17:23:48
Messaggi: 744
Ubicazione: NO
Online

E chi ti dice che sono del nuorese??Nevicherà anche nel limbara.Nevicherà sopra i 700 metri,A casa é già nevicato.POCO.Ma non sono del nuorese.Abito a nuoro.

Non parlo inglese,solo sardo,italiano,francese e spagnolo.Il miocervello,emisfero est e ovest ospitano un database di ammentos e flash dell'infanzia di fatti accaduti,da me vissuti,esperienze variegate di 28 anni di altalena sul TIRRENO,di giri di lavoro nelle 4 province storiche Sarde,degli anni trascorsi in Francia.Non riesco a metterli in ordine nello scritto,sono purtroppo logorroico e quando scrivo,una la scrivo e cento ne penso!Mi aiuterebbe l'esperienza di uno scrittore minore,una partnership per aiutarci a vicenda.Spero che il messaggio venga raccolto.Grazie.JUANNE SALVADOR.
[WWW] [Yahoo!] aim icon [MSN] [ICQ]
eveline
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 23/02/2007 19:22:38
Messaggi: 3055
Offline

Volevo rispondere Juanne,qualcosa di simpatico...poi ho detto:<< Adesso mi manda a cag***>> e mi sono autocensurata
Questa si che e' saggezza!


Sempre dalla parte del dubbio
[Email]
jessica
Lettore Occasionale
[Avatar]

Registrato: 18/11/2007 15:27:17
Messaggi: 48
Offline

EVELYNE. Ma chi é questo juanne che nominate dappertutto?Non sarà bello come il mio brad?Mi farai sapere?Angelina.

Amo leggere,scrivere,poco il computer.Non capisco dialetti campidanesi e ogliastrini.Bene il logudorese.Scrittori preferiti: CELINE.SALVATORE SATTA GIURISTA.PIERO CHIARA.MONTANELLI.Molto appassionata cinefila: da cassavetes,visconti,eastwood,scola,truffaut,e tutti gli altri,anche nanni loy.
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 7137
Offline

ECO= nel singolare può essere sia maschile sia femminile; nel plurale tassativamente maschile: un eco, un'eco, gli echi.

EVACUARE= si eviti l'uso di questo verbo quando sta per 'sgomberare': l'appartamento è stato fatto sgomberare, non evacuare.
Non parliamo dell'uso del termine da parte dei media, che lo riferiscono addirittura alle persone (è stata evacuata un'intera popolazione)

EVAPORARE= la pronuncia corretta è con l’accentazione piana: la benzina evapòra.
Ma se lo dite in giro vi prendono a cori di pernacchie.
Accontentatevi di saperlo.

Due cose non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un'occasione perduta.
zio antonio
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 23/02/2007 20:28:12
Messaggi: 1581
Ubicazione: italy
Offline

evacuare si usa anche nel caso uno debba correre alla toilette
eveline
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 23/02/2007 19:22:38
Messaggi: 3055
Offline

Ecco immagina che sforzo...EVACUATA UN'INTERA POPOLAZIONE

Sempre dalla parte del dubbio
[Email]
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 7137
Offline

E' ormai espressione abusata dalla TV... ma io la trovo davvero improponibile!

Due cose non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un'occasione perduta.
juannesalvador
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 31/10/2007 17:23:48
Messaggi: 744
Ubicazione: NO
Online

Evacuare vuol dire anche estromettere. Anche in medecina.
e nella vulgata di certe zone.L'italiano é complesso.
Non é certo l'inglese che con "mobbing" ti abbrevia una frase intera di dante.
Ecc.eccc.ec.....ecc.....percio' che gli inglesi stanno imponendo la loro
liongua,per non parlare nell'web o nell'aviazione civile,o a bruxelles dove
la ns lingua é stata "estromessa",evacuata,CAGATA.

Non parlo inglese,solo sardo,italiano,francese e spagnolo.Il miocervello,emisfero est e ovest ospitano un database di ammentos e flash dell'infanzia di fatti accaduti,da me vissuti,esperienze variegate di 28 anni di altalena sul TIRRENO,di giri di lavoro nelle 4 province storiche Sarde,degli anni trascorsi in Francia.Non riesco a metterli in ordine nello scritto,sono purtroppo logorroico e quando scrivo,una la scrivo e cento ne penso!Mi aiuterebbe l'esperienza di uno scrittore minore,una partnership per aiutarci a vicenda.Spero che il messaggio venga raccolto.Grazie.JUANNE SALVADOR.
[WWW] [Yahoo!] aim icon [MSN] [ICQ]
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 7137
Offline

juannesalvador wrote:
....percio' gli inglesi stanno imponendo la loro
lingua,per non parlare nell'web o nell'aviazione civile,o a bruxelles dove
la ns lingua é stata "estromessa",evacuata,CAGATA. 

In questo caso potrebbe anche "starci"...

Due cose non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un'occasione perduta.
rosa
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 23/02/2007 19:02:06
Messaggi: 2154
Offline

Alcuni calciatori utilizzano per lo più metafore e parlano per luoghi comuni spesso costretti a risposte banali da domande non da meno.
Quando sbagliano regalano: “certo, non ho un fisico da bronzo di Rialto” (Totò Schillaci)
oppure “ti ho fatto un cross che era una pennellata, sembrava un quadro di Pirandello” (Causio).
Storia dell’arte, e storia sono ostiche per chi mangia pane e calcio. L’allenatore Di Marzio inciampa sulla prima guerra mondiale quando dichiara “era difficile fare gol, perché la squadra avversaria ha eretto davanti alla propria area una linea majoret“,
e il giornalista Luzzi patisce l’antica Grecia: “Giannini gioca con quella spada di Pericle sulla testa“.
juannesalvador
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 31/10/2007 17:23:48
Messaggi: 744
Ubicazione: NO
Online

ROSA Per mariti palloniferi,ti consiglio la poesia ELMAS sul post
DEDICATO A DANIELA nell'angolo delle poesie.
L'inferno con il marito a pigiare su sky,ingollarsi di birra,partite del
cagliari e anche kakà................JS

Non parlo inglese,solo sardo,italiano,francese e spagnolo.Il miocervello,emisfero est e ovest ospitano un database di ammentos e flash dell'infanzia di fatti accaduti,da me vissuti,esperienze variegate di 28 anni di altalena sul TIRRENO,di giri di lavoro nelle 4 province storiche Sarde,degli anni trascorsi in Francia.Non riesco a metterli in ordine nello scritto,sono purtroppo logorroico e quando scrivo,una la scrivo e cento ne penso!Mi aiuterebbe l'esperienza di uno scrittore minore,una partnership per aiutarci a vicenda.Spero che il messaggio venga raccolto.Grazie.JUANNE SALVADOR.
[WWW] [Yahoo!] aim icon [MSN] [ICQ]
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 7137
Offline

Rosa... la spada di PERICLE è bellissima!

Due cose non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un'occasione perduta.
rosa
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 23/02/2007 19:02:06
Messaggi: 2154
Offline

juannesalvador wrote:
ROSA Per mariti palloniferi,ti consiglio la poesia ELMAS sul post
DEDICATO A DANIELA nell'angolo delle poesie.
L'inferno con il marito a pigiare su sky,ingollarsi di birra,partite del
cagliari e anche kakà................
JS 


Juà l'ho letta.....ma, te lo ripeto, sono un'analfabeta poetica....e me ne dispiaccio, non sai quanto.
Non le capisco, le poesie... certi pensieri intimi mi diventano un muro oltre il quale vedo solo un altro muro... e si che leggo tanto, tantissimo...ma da sempre la poesia mi fa quest'effetto.
Ecco che allora le tue.. le ho lette.. ...perdonami, ma non riesco a commentarle.....ma mica perchè non valgano...perchè mi sento troppo deficente, a leggere e a non interpretare. E' un mio limite, insomma.

p.s.
e poi leggendo la dedica a tal "Daniela"....ho tirato un sospiro....perchè non è la nostra Dani, il suo è interista come me
rosa
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 23/02/2007 19:02:06
Messaggi: 2154
Offline

Calypso wrote:
Rosa... la spada di PERICLE è bellissima!  


Si, Caly...anch'io ho riso tanto....poveri calciatori
Però bisogna dar ragione a Michel Platini, di cui è indubbia l’intelligenza non solo calcistica..... il quale sostiene che “anche Einstein, intervistato tutti i giorni, farebbe la figura del cretino“.
Calypso
Onnipresente
[Avatar]
Registrato: 23/02/2007 23:29:37
Messaggi: 7137
Offline

A detta dei suoi conoscenti... Einstein avrebbe fatto la figura del demente anche in una sola intervista.

Due cose non tornano mai indietro: una freccia scagliata e un'occasione perduta.
Galamay
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 17/07/2007 03:28:19
Messaggi: 971
Online

rosa wrote:
Alcuni calciatori utilizzano per lo più metafore e parlano per luoghi comuni spesso costretti a risposte banali da domande non da meno.
Quando sbagliano regalano: “certo, non ho un fisico da bronzo di Rialto” (Totò Schillaci)
oppure “ti ho fatto un cross che era una pennellata, sembrava un quadro di Pirandello” (Causio).
Storia dell’arte, e storia sono ostiche per chi mangia pane e calcio. L’allenatore Di Marzio inciampa sulla prima guerra mondiale quando dichiara “era difficile fare gol, perché la squadra avversaria ha eretto davanti alla propria area una linea majoret“,
e il giornalista Luzzi patisce l’antica Grecia: “Giannini gioca con quella spada di Pericle sulla testa“.  Quella su Pirandello lascia basiti, ma è ambigua, dato che occorre ricordare che il figlio di Luigi Pirandello, Fausto, era davvero un pittore...
[Email]
rosa
Onnipresente
[Avatar]

Registrato: 23/02/2007 19:02:06
Messaggi: 2154
Offline

Questa l'aveva già postata Marco.....a cui mando un saluto, esteso anche a Pina .

Quando...le virgole....e la grammatica ....fanno la differenza

In una palazzina con officina artigianale sul retro:
- SI VENDE SOLO IL DAVANTI, IL DIDIETRO SERVE A MIO MARITO

Negozio di mangimi:
- TUTTO PER IL VOSTRO UCCELLO

Panificio:
- QUANDO VI DIVENTA DURO VE LO GRATTUGIAMO GRATIS E META' CE LO TRATTENIAMO
- PANE FRESCO CALDO

Gelateria:
- VENDESI GELATERIA, LIQUIDO TUTTO
- SI VENDE GHIACCIO FRESCO

Mobiliere:
- SI VENDONO LETTI A CASTELLO PER BAMBINI DI LEGNO
- SI VENDONO MOBILI DEL SETTECENTO NUOVI

Macelleria:
- DA ROSALIA - TACCHINI E POLLI, A RICHIESTA SI APRONO LE COSCE
- CARNE BOVINA OVINA CAPRINA SUINA POLLINA E CONIGLINA

Polleria:
- POLLI ARROSTO ANCHE VIVI
- SI AMMAZZANO GALLINE IN FACCIA
- SI VENDONO UOVA FRESCHE PER BAMBINI DA SUCCHIARE

Sfasciacarrozze:
QUI SI VENDONO AUTOMOBILI INCIDENTATE MA NON RUBATE

Negozio di fiori:
SE MI CERCATE SONO AL CIMITERO... VIVO
SI INVIANO FIORI UN TUTTO IL MONDO VIA FAX

Abbigliamento:
- NUOVI ARRIVI DI MUTANDE, SE LE PROVATE NON LE TOGLIETE PIU'
- NON ANDATE ALTROVE A FARVI RUBARE, PROVATE DA NOI
- IN QUESTO NEGOZIO DI QUELLO CHE C'E' NON MANCA NIENTE
- AL REPARTO BAMBINI 3 AL PREZZO DI 2
- SI VENDONO IMPERMEABILI PER BAMBINI DI GOMMA

Autofficina:
VENITE UNA VOLTA DA NOI E NON ANDRETE MAI PIU' DA NESSUN'ALTRA PARTE

Derattizzatori:
QUI ULTIMA CENA PER TOPI

Ferramenta:
SEGA A DUE MANI E A DENTI STRETTI: 50 EURO

Lavanderia:
SI SMACCHIANO ANTILOPI

Meccanico:
SI RIPARANO BICICLETTE ANCHE ROTTE

Citofono caserma Carabinieri:
ATTENZIONE PER SUONARE PREMERE, SE NON RISPONDE NESSUNO RIPREMERE


Fonte:
http://www.unionesarda.it/forum/posts/list/1120/45.pagepermalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 29/11/2007 alle 23:30 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
SOCIETA'
10 novembre 2007
Osservatorio sulle lingue in pericolo: do you speak piemonteis?
 

DO YOU SPEAK PIEMONTEIS?

di Francesco Rubat Borel
Ci s'innamora di un paese o di un popolo per la sua storia, per la sua arte,
per la sua cultura, per la sua musica, per averci passato una bella vacanza.
E la sua lingua, anche se non la si conosce, ne diventa il segno di riconoscimento.
Un anno fa le canzoni avevano i ritornelli in spagnolo e quest'estate in francese;
conosco fanatici dei manga che vogliono imparare il giapponese, mentre prolificano
i corsi di arabo. Nei pub irlandesi di Torino non mancano le scritte in gaelico
(che nessuno capisce). Per non parlare dell'inglese…
Ma qual è la situazione di una lingua regionale e qual è, più in generale, la posizione
dei giovani verso le lingue minoritarie e i dialetti? Il caso del piemontese è esemplare:
a partire dall'evidente contraddizione del suo status di lingua minoritaria riconosciuto
dai linguisti stranieri, dalla Regione, dal Consiglio d'Europa, ma negato dallo Stato italiano
e dai linguisti italiani che lo considerano un dialetto. È una situazione comune a molti
altri idiomi: è stato il caso del catalano ai tempi di Franco, mentre oggi a Barcellona
si può vivere ignorando lo spagnolo; è il caso dell'insegnamento pubblico del corso
in Francia, a differenza dell'occitano e del bretone.

Tralasciando la questione del riconoscimento o meno di lingua minoritaria, vediamo
qual è l'atteggiamento della popolazione e soprattutto dei giovani nei suoi confronti.
La realtà piemontese è molto variegata. Da un lato, nelle città i giovani nati negli
anni '70 e '80 non lo usano nella loro conversazione. Molti però lo capiscono
o ne conoscono alcune frasi che usano in determinate occasioni. Dopo ormai due
generazioni dalle immigrazioni da altre regioni, le origini familiari non contano quasi nulla.
Si tratta di abitudini personali o di gruppo. Si nota però un maggiore interesse per ciò
che è la lingua e la capacità di parlarla. Le motivazioni sono varie: curiosità, ricerca
delle radici, volontà di differenziarsi in un mondo sempre più uniforme.
Ma mai (a mia conoscenza) la volontà di usare il piemontese come barriera
tra sé e gli altri.

Nei centri minori, invece, dove i giovani che parlano piemontese sono più numerosi,
ci sono due atteggiamenti: da un lato l'interesse per un aspetto della propria identità,
dall'altro l'indifferenza per ciò che è considerato nulla più che un mezzo espressivo
(è lo stesso comportamento di chi abita a Firenze e non gliene frega niente della
 bellezza della città). C'è poi chi crede di modernizzarsi rifiutando il piemontese
("Il dialetto a me mi fa schifo") per poi scimmiottare folklore da importazione.

Sono atteggiamenti simili a quelli di altre realtà europee. Il rifiuto è la posizione
più diffusa negli ambienti fortemente centralizzati o in cerca di promozione sociale.
In francese patois, termine così fortunato sulle nostre montagne, non significa affatto
dialetto o lingua minoritaria, ma indica una versione corrotta e volgare della lingua
nazionale, una parlata adatta solamente alle canzoni di osteria e alle barzellette,
 mezzo d'espressione di vecchi e bifolchi.

Paradossalmente, sono proprio certi impieghi delle lingue regionali a diffondere
queste idee. Non c'è nulla di più dannoso di un comico che si esibisca in scenette
con dialetti e accenti esagerati e inventati, di una sagra inventata dalla sera alla mattina
chiamata La Fera dij Cossòt (La Fiera delle Zucchine), delle stucchevoli riproposte
di vita medieval-settecentesco-contadina con il geometra e la bidella in costume,
dei proverbi e modi di dire spacciati per antica saggezza popolare.
"Il folklore è la morte vestita a festa", diceva un bretone.

Si è invece dimostrato un importante mezzo di valorizzazione il proporre
la parlata, accanto alla lingua nazionale e alle lingue straniere, in occasioni
come le manifestazioni sportive (in Irlanda i nomi delle squadre di calcio
sono spesso in gaelico), le mostre d'arte (in Catalogna si scrive di archeologia
solo in catalano), le grandi fiere alimentari e turistiche: queste sono attività
culturali e sociali che godono di buona considerazione e che diffondono
l'idea di valorizzazione e tutela linguistica.


Un'altra diffusa sciocchezza è l'affermazione che le lingue minoritarie dividano le nazioni.
In realtà, la situazione europea dimostra il contrario: è la loro scomparsa ad essere all'origine
dei conflitti. Oltre il caso della Jugoslavia, dove croati, serbi e musulmani parlano la stessa lingua,
gli esempi d'Irlanda del Nord e Paesi Baschi sono significativi: nell'Ulster quasi nessuno parla
il gaelico da trecento anni, e il basco è conosciuto da nemmeno un quarto della popolazione.
Dove invece la lingua gode di buona salute, come in Galles, Catalogna, Frisia, nessuno
immagina realmente il distacco dalla Gran Bretagna, dalla Spagna, dall'Olanda.

È l'assenza o la precarietà di radici che genera conflitti con gli altri. Accade ad esempio
con i figli degli immigrati extraeuropei: in Francia e Inghilterra i problemi con le comunità
straniere sono nate alla seconda generazione di immigrati, quando i giovani avevano perso
la loro identità e non parlavano più la lingua, ma non si sentivano del tutto francesi o inglesi.
E in Africa uno dei fattori della distruzione delle società locali è nelle città l'abbandono
degli idiomi locali per forme semplificate di inglese o francese.

Conoscere, rivalutare, parlare la lingua locale non porta a vantaggi immediati, ma dà invece
una visione del mondo al plurale, dove diverse identità e modi di vedere la realtà (perché
questo è ciò che una lingua produce) convivono.

La pluralità linguistica è stata sempre uno dei caratteri culturali del nostro continente
e ora sta scomparendo, ma per essere sostituita da cosa? Da un'uniformità all'americana?
Dalla riduzione delle lingue a semplice mezzo espressivo, come un paio di scarpe
che si può cambiare e buttare via? È una prospettiva inedita nella storia culturale
continentale.

Cosa si fa per soddisfare o suscitare l'interesse per una lingua minoritaria
come il piemontese?
Il problema maggiore è che ormai la maggior parte
dei minori di trent'anni non è più in grado di parlare la lingua e molti non la
capiscono.
E ci sono delle responsabilità. Gli adulti, nei confronti di un giovane
che voglia parlare piemontese, assumono atteggiamenti tipici: innanzitutto lo mortificano
fin quasi a farlo desistere al minimo errore di pronuncia o di grammatica
; quindi gli propongono
le parole più astruse del gergo e i proverbi più idioti. Infine sbottano:
"Ma 'l piemontèis a cambia da 'n pais a l'àut, is capioma pa". Obiezione oziosa:
è vero, come tutte le lingue anche il piemontese ha i suoi dialetti, ma con differenze
minime compensate dall'intercomprensione
.

Superati questi ostacoli posti dall'autodenigrazione, quali opportunità, quali situazioni trova
un giovane? Sono fondamentali le iniziative organizzate dalla Regione (che ha proclamato
il piemontese lingua regionale), dalle amministrazioni locali e da numerose associazioni
come l'insegnamento della lingua nella scuola dell'obbligo (più di cento classi, dalla periferia
di Torino ai paesini delle Langhe) a fianco dei corsi per i giovani più grandi e per gli adulti.

Ma i corsi non sono certo il mezzo più accattivante e idoneo, nonostante la buona presenza
giovanile. Anche una produzione letteraria di alto valore non è sufficiente. Nel 1904 il poeta provenzale Frederi Mistral vinse il Nobel per la letteratura, ma oggi in larga parte
della Francia meridionale non si parla più occitano.
E si tratta comunque di considerazioni
valide solo per una élite. Il valore di un idioma si misura meglio sulla produzione, sulla scrittura
in prosa.
Nella prosa i soggetti trattati e le modalità espressive sono necessariamente più vari,
e sono la palestra della lingua. Il piemontese gode di un'ottima posizione, con la sua abbondante produzione in prosa sia di testi letterari che giornalistici e scientifici, ma come fare per farli uscire
dalla cerchia dei piemontesisti?

La fortuna di una lingua si ha quando il suo uso è un fattore normale fra la popolazione, quando
non c'è più bisogno di associazioni e leggi di valorizzazione e tutela. In quel momento non si parla
più di lingua minoritaria. È il caso (mirabile) del catalano negli ultimi anni. Anche perché se non
c'è un sentimento diffuso, tutte le leggi sono inutili. Da ottant'anni l'Irlanda si prodiga
per la diffusione del gaelico, ma appena il 7% dei suoi abitanti è in grado di usarlo;
e il bilinguismo in Val d'Aosta è fatto oramai puramente amministrativo.
Al contrario, in Friuli, la vitalità della lingua è patente nelle scritte
sui muri e negli striscioni dell'Udinese.

Ma allora, che fare? Ci viene da rispondere in modo indiretto, accennando
ad una realtà "giovane": la musica. È la musica che in Italia e in Europa ha
portato al risveglio delle lingue e delle culture locali. Non tanto la musica
tradizionale, e tantomeno le perniciose canzoni nostalgiche e da osteria,
ma la musica moderna, quella che si può ascoltare alla radio, in un locale
ai Murazzi o suonata da un gruppo giovanile ad una festa scolastica.

Pensiamo a ciò che significano per le rispettive lingue e dialetti il genovese
De André, i Modena City Ramblers, i comaschi Van De Sfrooss, i napoletani
Alma Negretta e 99 Posse, gli occitani Lou Dalfin, i gruppi heavy metal e punk
baschi e bretoni.

Il Piemonte, assieme a eccellenti gruppi di riproposta della musica tradizionale,
ha band molto interessanti come i Mau Mau o i Farinej dla Brigna. I concerti
e le feste organizzati da alcune associazioni e da alcuni locali hanno avuto
successo proprio tra giovani che mai si sarebbero diversamente avvicinati
ad una lingua minoritaria. Questo è il percorso che un gruppo musicale
giovanile potrebbe intraprendere, anche come scudo contro un'uniformità strisciante.
Il resto verrà da sé. A venta desse n'andi.
 


http://www.comune.torino.it/infogio/rivista/archivio/06_01/a0601p08.htmpermalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 10/11/2007 alle 19:52 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
POLITICA
10 novembre 2007
Osservatorio sulle lingue in pericolo: focus sull'irlandese
 

Lingua irlandese

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

(Reindirizzamento da Irlandese)
Irlandese (Gaeilge)
Creato da: {{{creatore}}} nel {{{anno}}}
Contesto: {{{contesto}}}
Parlato in: Irlanda, parzialmente in Irlanda del Nord, alcuni emigranti e loro discendenti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Brasile.
Regioni:Parlato in: {{{regione}}}
Periodo: {{{periodo}}}
Persone: 380.000 (1,6 milioni come seconda lingua)
Classifica: non tra le prime 100
Scrittura: Alfabeto irlandese
Tipologia: {{{tipologia}}}
Filogenesi:

Indoeuropee
 Celtico
  Celtico insulare
   Goidelico
    Irlandese
     
      
       
        
         
          
           
            
             
              

Statuto ufficiale
Nazioni: Unione europea, Irlanda, Irlanda del Nord
Regolato da: Foras na Gaeilge
Codici di classificazione
ISO 639-1 ga
ISO 639-2 gle
ISO 639-3 gle  (EN)
SIL GLI  (EN)
SIL {{{sil2}}}
Estratto in lingua
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - Art.1
Saolaítear na daoine uile saor agus co?ionann ina ndínit agus ina gcearta. Tá bua an réasúin agus an coinsiasa acu agus dlíd iad féin d'iompar de ?eon brái?reacais i lei? a céile.
Il Padre Nostro
Saolaítear na daoine uile saor agus co?ionann ina ndínit agus ina gcearta. Tá bua an réasúin agus an coinsiasa acu agus dlíd iad féin d'iompar de ?eon brái?reacais i lei? a céile.
Traslitterazione
{{{traslitterazione}}}
Lingua - Elenco delle lingue - Linguistica
Il logo di Wikipedia Visita la Wikipedia [[:{{{codice2}}}:|in {{{nome2}}}]]!
Il logo di Wikipedia Visita la Wikipedia [[:{{{codice3}}}:|in {{{nome3}}}]]!
{{{mappa}}}
Questa pagina potrebbe contenere caratteri Unicode.

La lingua irlandese, in irlandese Gaeilge (prima della riforma ortografica del 1948: Gaedhilge) è la lingua nazionale della Repubblica d'Irlanda.

È una delle tre lingue goideliche altrimenti dette lingue gaeliche. Tra queste vi sono il gaelico scozzese (compresa la sua variante, il Gaelico Canadese) e il mannese (la lingua dell'isola di Man). Appartiene al gruppo linguistico delle lingue celtiche insulari della famiglia delle lingue celtiche. Secondo l'articolo 8 della costituzione irlandese è la "principale lingua ufficiale" (an phríomhtheanga oifigiúil) dell'Irlanda, poiché è la lingua nazionale. Dal 13 giugno 2005 l'irlandese è anche lingua ufficiale dell'Unione Europea, con decorrenza 1° gennaio 2007.

La lingua viene anche comunemente chiamata gaelico o gaelico irlandese.

Indice

[nascondi]

Esempi di testo [modifica]

Entrambi gli estratti si basano su trascrizioni degli anni '30 e '40 provenienti dalla contea di Cork. Furono intraprese da Brian Ó Cuív e pubblicate nel 1947 in The Irish of West Muskerry. A Phonetic Study, Dublino.

Padre nostro [modifica]

Trascrizione in irlandese

 • Ár nAthair, atá ar neamh:
 • go naofar d'ainm,
 • go dtagaidh do Ríocht,
 • go ndéantar do thoil ar an talamh,
 • mar dhéantar ar neamh.
 • Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
 • agus maith dúinn ár bhfiacha,
 • mar mhaithimid dár bhféichiúnaithe féin.
 • Agus ná lig sinn i gcathú,
 • ach saor sinn ó olc.
 • Amen.

Pronuncia[citazione necessaria]

 • Er nauer, atau er nav
 • Gu nifer danim
 • Gu dauga du Riukt
 • Gu nanter du hull er un taluv
 • Mar a niher er nav.
 • Ar naran leihul tour duin inniu,
 • agus mau duin ar viaha,
 • mar a uauimidnu dar vaikuna fane.
 • Agus na lig scin i gahu,
 • ah sear scin o olk.
 • Amen.

Traduzione italiana interlineare

 • Padre nostro che-è in cielo che sia-santificato tuo-nome, che verrà tuo regno, che sia-fatta tua volontà sulla terra come quale sia-fatta in cielo.

moderno irlandese standard

 • Ár nAthair atá ar neamh go naofar d'ainm, go dtaga do ríocht, go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.

Proverbi [modifica]

Trascrizione dell´irlandese (Dialetto di Coolea e standard moderno)

 • Is maith í comhairle an droch-chomhairligh.

Pronuncia

Traduzione italiana

 • È buono lei precetto del cattivo-precettore. =È buono il precetto di un cattivo precettore. (comhairle, „precetto“, è femminile)

Storia [modifica]

Gli esordi dell'irlandese sono per la maggior parte oscuri. Certo, è fuor di dubbio che l'irlandese è una lingua celtica, ma il modo e l'epoca in cui esso è giunto in Irlanda è oggetto di accese discussioni. L'unica cosa certa è che al tempo delle iscrizioni in alfabeto ogamico (quindi prima del IV secolo) in Irlanda si parlava già irlandese. Questo periodo linguistico molto antico viene definito irlandese arcaico. I processi linguistici che hanno influenzato l'irlandese antico, come l'apocope, la sincope e la palatalizzazione si sono sviluppati in questo periodo.

Generalmente si ammette che l'irlandese avesse un po' alla volta soppiantato le lingue parlate precedentemente in Irlanda (di cui non si ha alcuna attestazione diretta, ma che hanno lasciato tracce come sostrato linguistico dell'irlandese) rimanendo l'unica lingua parlata nell'isola all´epoca dell'arrivo del Cristianesimo nel IV e V secolo. Si hanno le prove di contatti con la Gran Bretagna romanizzata. A questo periodo risalgono alcuni prestiti latini dell´irlandese, in cui si rispecchia la pronuncia regionale del latino nelle isole britanniche. Altre parole sono giunte in Irlanda nel periodo dell´irlandese antico (600-900 d.C.) con il ritorno in Irlanda dei perigrini . Si trattava di monaci irlandesi e scozzesi, che perlopiù si recavano in missione sul continente dove esercitavano attività monastiche. Questo antico irlandese, ricco di flessioni, mostra nella sua forma scritta un alto livello di standardizzazione e assenza di frazionamento dialettale.

A partire dall'arrivo dei Vichinghi, alla fine dell´VIII secolo, l´irlandese deve spartire l'isola con altre lingue, anche se dapprincipio in misura ridotta. Dopo le iniziali razzie e saccheggi, gli scandinavi si assimilarono in una misura che è tutt'oggi contestata (si insediarono soprattutto nelle città costiere come commercianti), lasciando tuttavia poche tracce nella lingua irlandese. Il numero di prestiti scandinavi ammonta a una sessantina.
I disordini sociali e politici di questo periodo vengono comunque visti come i maggiori responsabili del passaggio dall'"irlandese antico", altamente standardizzato, all'"irlandese medio" (900-1200), molto diversificato nella grammatica. Questo si rifletté soprattutto sulla semplificazione delle forme
flessive (per esempio. nei verbi), nella scomparsa del neutro, nella neutralizzazione delle vocali brevi non accentate e nell'ortografia assai eterogenea.

Più decisivo e duraturo è stato l'influsso dei Normanni dopo il 1169. Non a caso si parla, a partire dal 1200 fino al 1600 di "Primo neo-irlandese", altrimenti detto irlandese classico. Nonostante i disordini all'inizio di questo periodo e la presenza prolungata dei Normanni nel paese, questa fase è caratterizzata da stabilità linguistica e ricchezza letteraria.

È vero che i nobili normanni si spartirono l'isola con alcuni signori locali, ma col tempo non riuscirono né a conquistare totalmente l'isola né ad assimilarla culturalmente. Soprattutto i territori ai margini occidentali e settentrionali erano perlopiù soggetti a tributi, ma dal punto di vista politico e culturale essi erano ampiamente indipendenti. L'inglese si era affermato solo nella zona di Dublino (chiamata in inglese "The Pale") e di Wexford. Persino con gli statuti di Kilkenny (1366), che vietavano ai coloni di origine inglese di usare l'irlandese, la situazione rimase a lungo tempo immutata. Il fatto stesso che si sentisse l'esigenza di emanarli è significativo della situazione linguistica. Molte delle famiglie di origine normanna o inglese assorbirono, del tutto o in parte, le caratteristiche culturali del paese.

La situazione non cambiò sostanzialmente nemmeno con gli insediamenti programmati di agricoltori inglesi e scozzesi in alcune parti dell'Irlanda durante il XVI e il XVII secolo. Il popolo parlava per la maggior parte l'irlandese, la nobiltà l'inglese o l'irlandese. In questo periodo iniziò verosimilmente il lento calo dei parlanti irlandese nella popolazione. La cacciata degli ultimi nobili gaelici nel 1607 (Flight of the Earls) privò del tutto la lingua da ogni legame con le classi elevate. Dal punto di vista della storia della lingua inizia qui il neoirlandese o irlandese moderno.

Il fattore più decisivo dell'arretramento della lingua è stato tuttavia l'industrializzazione sviluppatasi a partire dal tardo XVIII secolo. La carestia che si era diffusa nelle campagne fu catastrofica. Chi infatti voleva ottenere qualcosa o in alcuni casi anche sopravvivere, doveva emigrare nelle città e imparare l'inglese. L'irlandese divenne, almeno nell'immaginario collettivo, la lingua dei poveri, dei contadini, dei pescatori, dei vagabondi. Questa evoluzione prese piede un po' alla volta anche nei territori al di fuori delle città. A questo punto l'inglese cominciò sempre più a soppiantare l'irlandese.

Tentativi di far rivivere l'irlandese, attuati a partire dalla fine del XIX secolo e ancora più intensamente dopo l'indipendenza dell'Irlanda nel 1922, come pure il miglioramento dello status sociale dell´irlandese non sono riusciti ad arrestare questa tendenza, men che meno ad invertirla. Si deve comunque constatare che, se il numero di parlanti madrelingua è crollato vertiginosamente, il numero di irlandesi che conoscono l´irlandese a livello attivo e passivo come seconda lingua è notevolmente aumentato. Soprattutto nei grandi centri si trovano sempre più anglofoni che conoscono abbastanza bene, e in parte utilizzano, l'irlandese. Tra i fattori negativi della situazione linguistica del XX e del XXI secolo sono da annoverare la crescente mobilità delle persone, il ruolo dei massmedia e in parte la stretta rete sociale (quasi tutti i parlanti dell'irlandese si trovano in stretto contatto con anglofoni). Oggi si parla irlandese quotidianamente solo in piccole parti dell'Irlanda. Queste borgate, sparse a macchia di leopardo per lo più sulla costa a nord, ovest e a sud dell'isola, vengono denominate generalmente come Gaeltacht (pl. Gaeltachtaì).

Nel 1835 si calcolava che circa 4 milioni di persone parlassero irlandese. Il primo censimento esteso a tutto il paese venne comunque effettuato solo nel 1841, e non prevedeva domande circa la conoscenza dell'irlandese (si cominciò solo nel 1851). Nel 1891 la cifra di parlanti irlandese si era ridotta a circa 680.000, ma solo il 3% dei bambini tra i tre e i quattro anni parlavano irlandese. Il censimento irlandese del 2002 ha dato 1,54 milioni di persone (43% della popolazione) che affermano di conoscere l'irlandese. Di essi, non più di 70.000 sono di madrelingua e di essi non tutti parlano irlandese sempre e in ogni situazione. Oggi capita spesso che con gli stranieri o anche parlando coi bambini si passi a parlare in inglese. Perfino nelle Gaeltachtaí i bambini devono spesso imparare prima l'inglese, per volere dei genitori: "l'irlandese possono sempre impararlo dopo" è una frase che si sente ripetere di frequente. La contrapposizione numerica che ne risulta tra parlanti di madrelingua e parlanti una lingua come prima lingua è tipica per molte lingue minoritarie. In pratica tutti i parlanti crescono oggi bilingui irlandese-inglese.

L´irlandese nel quotidiano [modifica]

L´irlandese si può trovare anche oggi un po' dovunque in Irlanda. Per esempio, su tutta l'isola le indicazioni stradali e i nomi delle vie sono bilingui in inglese e in irlandese. In tutte le zone di Gaeltacht - le zone riconosciute da legge come aventi una maggioranza gaelofona - le indicazioni di questo tipo sono scritte solo in irlandese. Lo stesso vale per documenti pubblici e targhe commemorative. Altre insegne, come per esempio quelle dei ristoranti, sono al contrario quasi solo in inglese.

"Per strada" capita però raramente di udir parlare irlandese al di fuori della Gaeltacht. Di tanto in tanto si sente parlare irlandese soprattutto da parte di persone di una certa età in centri come Galway o più raramente Dublino. Nelle università è facile trovare alcune facoltà in cui l´insegnamento è in irlandese, soprattutto nelle materie umanistiche e di lingua e cultura celtica. Alla NUIG (National University of Ireland, Galway) l´inglese viene parlato relativamente poco anche nelle facoltà corrispondenti, come anche nelle scuole lán-ghaeilge private, nelle quali i giovani cresciuti nei territori di lingua non irlandese possono migliorare le loro conoscenze linguistiche di irlandese.

In tutte le scuole pubbliche del paese l´irlandese è materia obbligatoria, mentre il resto delle lezioni avvengono perlopiù in inglese. Ci sono tuttavia non poche scuole in cui altre materie a scelta possono essere studiate in irlandese. Soprattutto per la pressione dei genitori negli anni 70 l´irlandese è stato abolito dagli esami finali obbligatori. Da decenni, quindi, gli alunni sono obbligati a studiare irlandese, ma devono raramente dare una seria dimostrazione delle loro conoscenze linguistiche. Molti giovani ritengono che l´insegnamento dell´irlandese nella scuola, portato avanti principalmente per tradizione e per mantenimento dell´identità culturale, sia "seccante" e antiquato, visto che l´irlandese al contrario dell´inglese, del tedesco, del francese o dello spagnolo, non viene quasi per nulla usato nel commercio internazionale.

Difficile da calcolare è l'uso effettivo dell'irlandese nel ceto medio urbano colto. È vero che in questo gruppo sociale è relativamente molto diffuso un livello di conoscenza dell'irlandese da buono a molto buono, ma questo sembra restingersi sempre più ad un uso passivo e/o familiare. Ad ogni modo, in azienda e negli uffici pubblici come pure nelle conversazioni informali "per la strada" la lingua non viene quasi mai usata. Ben diverso è il caso delle conversazioni tra universitari, persone attive nel campo dell'istruzione o della ricerca, come pure tra gli artisti e gli scrittori. Questi approfittano talvolta dell'occasione (relativamente rara), di scambiare qualche parola in irlandese con amici o colleghi che conoscano la lingua. In pubblico questo tipo di conversazione tuttavia ha un ruolo secondario per ragioni evidenti, dato che la vita pubblica (televisione, quotidiani) è ovviamente dominata dall'inglese.

Vi sono però diversi club e a Dublino anche un caffè, dove si parla solo irlandese. Inoltre ci sono diverse emittenti radio in lingua irlandese: Raidió na Gaeltachta (statale), Raidió na Life (privata, di Dublino), un'emittente televisiva (Teilifís na Gaeilge) come anche alcuni quotidiani in lingua irlandese. Anche nella radio, televisione e stampa in lingua inglese compaiono qua e là espressioni irlandesi. Alcune istituzioni statali e pubbliche hanno denominazioni esclusivamente in irlandese o che vengono spesso utilizzate accanto alla forma inglese:

 • Il nome del paese  Éire (accanto a Ireland, spesso con sfumature poetiche o affettive)
 • Il parlamento  An tOireachtas ("l'Assemblea") – solo in irlandese nell' uso ufficiale
 • Il senato   Seanad Éireann ("Senato d'Irlanda") – solo in irlandese nell' uso ufficiale
 • La camera bassa  Dáil Éireann ("Adunanza d'Irlanda") – solo in irlandese nell' uso ufficiale
 • Primo ministro  An Taoiseach ("Il Primo“, „il Capo") – solo in irlandese nell'uso interno
 • Vice primo ministro  An Tánaiste ("Il Secondo") – solo in irlandese nell'uso interno
 • Deputato  Teachta Dála ("Deputato dell'Adunanza") – usato quasi solo in irlandese (il titolo T.D. posto dopo il nome)
 • tutti i ministeri  Roinn + i vari ambiti al genitivo ("Dipartimento di …“) – usato perlopiù in inglese
 • Polizia  Garda Síochána ("Guardia della Pace") – solo in irlandese nell'uso ufficiale
 • Posta  An Post ("La Posta") – solo in irlandese nell' uso ufficiale
 • Società delle corriere  Bus Éireann ("Autobus d'Irlanda") – usato solo in irlandese
 • Società delle ferrovie  Iarnród Éireann ("Ferrovie d'Irlanda") – usato solo in irlandese
 • Stazione radiotelevisiva  Raidió Telefís Éireann (RTÉ, "Radio Televisione d'Irlanda") – usato solo in irlandese
 • Telecom  già Telecom Éireann ("Telecom d'Irlanda") – solo in irlandese nell' uso ufficiale, nel frattempo privatizzata e denominata solo Eircom
 • Società per lo sviluppo della Gaeltacht  Údarás na Gaeltachta ("Autorità della Gaeltacht“) – usato solo in irlandese
 • ecc.

Inoltre i testi di tutte le leggi vanno emanati in una redazione in lingua irlandese, che fa testo in caso di ambiguità. Nella prassi, ciò non viene però applicato. Per lo più per le sentenze viene consultato solo il testo inglese, e talvolta la redazione in irlandese viene pubblicata solo in un secondo momento.

In rapporto al numero dei parlanti la letteratura irlandese è estremamente vivace. Vi sono diversi festival e premi letterari. Nella maggior parte delle edicole e librerie si possono trovare libri in irlandese, anche se spesso relegati in un angolo appartato.

Per finire, in tutti i negozi destinati ai turisti si trova esposta una gran quantità di autoadesivi, applicazioni da cucire sui vestiti, tazze e simili souvenir, in cui spesso è dato di leggere qualche parola in irlandese. La varietà di queste scritte spazia da espressioni come Erin go bráth ("Irlanda per sempre") fino a quelle come Póg mo thóin ("baciami il culo"). Questo modo superficiale di segnalare la propria identità, insieme alle denominazioni e alle scritte estemporanee in irlandese su negozi, articoli di consumo ecc., viene denominata Token Irish.

Dialetti [modifica]

L'irlandese, per chi lo parla come madrelingua ossia come prima lingua, esiste solo sotto forma di dialetto,non come lingua standard. Si distinguono i dialetti del Munster, del Connacht e dell'Ulster. Questi a loro volta si possono suddividere in numerosi sottodialetti, perlopiù su base geografica.

Una tale suddivisione potrebbe essere:

Munster:

Connacht:

Ulster:

Questi sottodialetti, poi, sono ulteriormente divisi in unità ancora più piccole, soprattutto nel Donegal, dove le denominazioni in irlandese qui riportate non sono di uso corrente: di solito si usa direttamente il nome della località (p. es. Téilinn) o della penisola o isola (p. es. Toraigh) corrispondente al dialetto. La maggior parte di queste Gaeltachtaí comprendono, in cifre assolute, solo poche centinaia di parlanti irlandese, e anche in termini relativi spesso la percentuale di questi ultimi è inferiore al 50% della popolazione.

A parte i territori sopra ricordati, a partire dagli anni cinquanta vi sono anche due piccolissime Pockets nella contea di Meath a nordovest di Dublino (Rath Cairne e Baile Ghib), che sono servite sorattutto a scopo di esperimento: era possibile mantenere delle Gaeltachtaí in prossimità di una città come Dublino? A questo scopo si promosse, con aiuti finanziari, il trasferimento di irlandofoni provenienti dal Connemara, ma il risultato è che non solo non si è verificata la nascita di un proprio dialetto, ma addirittura entrambe queste minuscole "pockets" sembrano avere poche possibilità di sopravvivere. Fin verso la metà del XX secolo vi erano anche altre località con un buon numero di parlanti irlandese, come per esempio nei Gleannta na hAontroma/i Glen di Antrim (contea di Antrim), Béal Feirste Thiar/West Belfast, Ard Mhacha Dheas/South Armagh, e Doire/Derry (nell'Irlanda del nord), oltre che nella contea di Clare.

Oltre ai parlanti delle Gaeltacht, comunque, quasi tutti gli irlandesi padroneggiano almeno un po' l'irlandese, dal momento che il suo studio è obbligatorio nelle scuole. Soprattutto nelle città di Dublino, Cork e Galway vi è un gran numero di parlanti, perlopiù gente di estrazione colta. Essi però parlano di solito l'irlandese standard (An Caighdeán Oifigiúil, ufficialmente in vigore dal 1948) elaborato ed insegnato per iniziativa dello Stato, oppure un dialetto appreso in questa o quella Gaeltacht. Solo l'irlandese di Belfast è riuscito a dar vita ad un proprio dialetto, che col tempo ha a sua volta influenzato l'irlandese del Donegal.

I singoli dialetti presentano molteplici differenze dal punto di vista linguistico (peraltro spesso ammesse nella lingua standard, come in italiano "noi andiamo" e "noi si va"):

 • Accento
  • Nel Munster e (con forti restrizioni) nel South Connemara non vi è solo il consueto accento sulla sillaba iniziale
   • Le sillabe "pesanti" (con vocale lunga oppure -ach(t)-) vengono accentate, di solito fino alla terza sillaba (salach ("sporco") /s?'lax/; bradán ("salmone") /br?'da:n/; amadán ("stupido") /?m?'da:n/)
 • Lessico
  • "guardare": Munster féach, Connemara breathnaigh, Donegal amharc
  • "Quando?": Munster cathain?, Connemara cén t-am?, Donegal cá huair?
 • Sintassi
  • "Io sono un traduttore":
   • Lingua standard Is aistritheoir mé (sono traduttore io)
   • Munster (di solito) Aistritheoir is ea mé (traduttore è esso io)
   • Connemara (di frequente) Tá mé i m'aistritheoir (sono io nel mio traduttore)
   • Donegal (di frequente) Aistritheoir atá ionam (traduttore è in-me)
 • Morfologia
  • Tendenza generale: più si va a sud più vi è tendenza all'uso di forme verbali sintetiche anziché analitiche: "io berrò" – ólfaidh mé vs. ólfad; "hanno mangiato" – d'ith siad vs. d'itheadar
  • nel Munster sono ancora in uso forme residuali di dativo (vedi anche, nel Kerry l'uso regolare della desinenza di dativo plurale -(a)ibh); altrove il dativo è rimasto solo in alcune espressioni stereotipate.
 • Fonologia e Fonetica
  • pronunce diverse di singoli gruppi di suoni: p. es.
   • Donegal, Mayo e parti del Connemara: le desinenze -(e)amh e -(e)abh si confondono con -(e)adh e -(e)agh , pronunciate /-u/
   • Sud-Connemara e Munster: -(e)amh e -(e)abh > /-?v/; -(e)adh e -(e)agh > /-?/, o talora /-?g/
  • Grado di Palatalizzazione delle consonanti:
   • Donegal realizzate spesso come affricate (/d´/ palatalizzata in un'affricata d?= g dolce dell'italiano)
   • Kerry in parte realizzate anche con altri luoghi di articolazione (alveolare – in opposizione alla /d/ dentale non palatalizzata)
  • Uso di glides
   • molto marcato nel Munster; condizionato soprattutto dalla pesante differenza acustica tra consonanti palatalizzate e non palatalizzate
  • le consonanti "tese" /L/ e /N/ ereditate dall'antico irlandese, come pure le corrispondenti palatalizzate /L´/ e /N´/ vengono perlopiù sostituite nel sud dalla dittongazione della vocale precedente o dall'uso della nasale velareceann ("testa"):

Scrittura [modifica]

L'irlandese viene oggi scritto con l'alfabeto latino (Cló Rómhánach). In precedenza si usava invece un particolare tipo di scrittura, derivato dalla maiuscola latina (Cló Gaelach). Fino alla prima metà del XX secolo i libri e altri scritti in irlandese venivano spesso stampati con questi antichi caratteri. Oggi essi vengono tuttora usati, ma solo a scopi decorativi. Per maggiori dettagli si veda scrittura irlandese.

Decisamente più antica è la cosiddetta scrittura ogamica o Ogham. Essa entrò nell'uso grosso modo tra il III e il VI secolo d. C., anche se non è possibile stabilire con certezza una datazione precisa . L'alfabeto ogamico è una sorta di "codice" per trascrivere l'alfabeto latino, molto adatto agli strumenti che si usavano per scrivere. Le 20 lettere che lo componevano erano formate da gruppi di segni (da 1 a 5, in varie posizioni): tacche per le consonanti o punti per le vocali. Le iscrizioni ogamiche si sono conservate solo su blocchi di pietra, ma probabilmente venivano scritte anche su legno.

Alfabeto e norme ortografiche [modifica]

Nell'ortografia irlandese vi sono cinque vocali brevi (a, e, i, o, u), e cinque vocali lunghe (á, é, í, ó, ú):

Vocali brevi e lunghe in Cló Gaelach
Vocali brevi e lunghe in Cló Gaelach

Vengono inoltre impiegate 13 consonanti (b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, r, s, t); le rimanenti consonanti dell' alfabeto latino (j, k, q, v, w, x, y, z) si ritrovano solo nella trascrizione di parole straniere e prestiti (p. es. jíp "jeep"; jab "job"; x-ghath "radiografia", dall'ingl. x-ray).

Le consonanti in Cló Gaelach
Le consonanti in Cló Gaelach

Un ruolo particolare spetta alla lettera h, che come lettera isolata si presenta solo nella trascrizione di parole straniere e prestiti (p. es. hata "hut"). Si può anche trovare preposta a una vocale in determinati contesti sintattici, p. es. álainn (aggettivo "bello") vs. go hálainn (avverbio "bellamente"). Inoltre, un' h posta dopo una consonante caratterizza la cosiddetta "lenizione" (dal lat. lenire = "ammorbidire"; una sorta quindi di "ammorbidimento"). La lenizione costituisce un mutamento fonetico caratteristico delle lingue celtiche insulari. In Cló Gaelach queste consonanti con lenizione si trascrivevano con un punto posto sopra la lettera.:

Le consonanti con lenizione in Cló Gaelach
Le consonanti con lenizione in Cló Gaelach

L'alfabeto irlandese è così composto: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, r, s, t, u.

Pronuncia [modifica]

La pronuncia dell'irlandese, come pure quella del gaelico di Scozia, costituisce una scienza a parte. Il primo problema consiste nel fatto che la lingua standard a volte differisce considerevolmente dai dialetti, ma è estremamente raro che i parlanti di madrelingua usino la lingua standard. Anche i presentatori della radio, della televisione ecc., utilizzano perlopiù una lingua standard con marcati tratti dialettali o dei dialetti standardizzati. Il secondo problema sta nel fatto che gli stessi dialetti sono molto diversi tra loro e per di più presentano molte irregolarità. Comunque sia, la lingua standard, con l'aiuto di numerose regole, può essere appresa bene perché a confronto, per esempio, dell'inglese, vi sono relativamente poche eccezioni. Descrivere qui nel dettaglio tutte queste regole richiederebbe una voce solo sull'argomento.

La regola principale è che la pronuncia di una lettera o di un gruppo di lettere dipende sempre dalle lettere vicine. Solamente le vocali lunghe contrassegnate da un segno di lunga (síneadh fada o fada breve) vengono sempre pronunciate come si scrivono.

Sostanzialmente, tutte le consonanti (ad eccezione di h nella maggior parte dei dialetti) possono rappresentare una coppia di fonemi, uno palatale e uno non palatale. Nell'ortografia queste due varianti, che vanno assolutamente tenute distinte, sono facili da riconoscere: sia prima che dopo le consonanti (o i gruppi consonantici) palatali si trovano esclusivamente {e} o {i}, mentre con le consonanti (o gruppi consonantici) non palatali vi sono {a}, {o} o {u}. Sono poche le eccezioni, di cui si debba studiare a parte la pronuncia. Quanto alla palatalizzazione in sé, si attua sollevando leggermente la lingua e ponendo la sua parte anteriore contro il palato. Inoltre, spesso vengono aperte le labbra.

Nell'ortografia dell'irlandese si osserva la frequente presenza della lettera h. L' h posta dopo una consonante sta ad indicare la presenza della lenizione. Si tratta di un mutamento del suono iniziale tipico delle lingue celtiche insulari. Si tratta di fenomeni fonologici determinati dalla storia della lingua, che però con la caduta dei suoni finali in antico irlandese (prima della metà del VII secolo) hanno assunto via via sempre più un carattere grammaticalizzato. Ogni consonante con lenizione viene pronunciata diversamente dal suono corrispondente privo di lenizione. Nel loro complesso, i mutamenti avvenuti in tutte le lingue celtiche insulari costituiscono dei sistemi che hanno una loro logica e sono in sé chiusi.

  Pronuncia (non palatale) Pronuncia (palatale)
m m
mh w
g g
gh ? ?´ – con "j" (senza frizione) come sostituto
f f
fh

All'interno di parola i suoni con lenizione tendono invece a fondersi con le vocali vicine dando così luogo a vocali lunghe o a dittonghi. Questo vale soprattutto per le varietà del Munster.

Gruppi consonantici come {mb}, {gc}, {nd}, {bhf}, {ng}, {bp} e {dt} rimandano quasi sempre a fenomeni di nasalizzazione (la cosiddetta "eclissi"). Anch'essi fanno parte di mutamenti fonetici all'inizio di parola. In questi gruppi di solito si pronuncia solo la prima consonante, che "eclissa" la successiva.

  Pronuncia (non palatale) Pronuncia (palatale)
bp b
dt d
mb m
bhf w
ng ?

La pronuncia delle vocali brevi si può determinare solo dal contesto fonetico ed avrebbe poco senso cercare qui di farne un sunto.

Grammatica [modifica]

L'irlandese è una lingua marcatamente flessiva, ma nel corso della sua evoluzione molte forme sintetiche sono state sostituite da costrutti analitici.

 • Ordine basico delle parole: Verbo-Soggetto-Oggetto (in italiano invece: Soggetto-Verbo-Oggetto)
  • Esempio: Rinne mé an obair. (lett. "Faccio io il lavoro" = "Io faccio il lavoro"). Questo è un tratto caratteristico di tutte le lingue celtiche insulari (ad eccezione del bretone).
  • Tuttavia, tutti gli elementi della frase semanticamente autonomi possono essere collocati al principio, con un mutamento di struttura della frase, allo scopo di messa in rilievo.
   • Esempio: frase neutra Rinne mé an obair leis an athair inné. lett. "Feci io il lavoro con il padre ieri" = "Ieri ho lavorato con il padre".
   • Permutazioni possibili:
    • An obair a rinne mé leis an athair inné. (in rilievo è "il lavoro")
    • Mise a rinne an obair leis an athair inné. (in rilievo è "io")
    • (Is) leis an athair a rinne mé an obair inné. (in rilievo è "col padre")
    • Inné a rinne mé an obair leis an athair. (in rilievo è "ieri").
  • Il complemento oggetto espresso da un pronome si colloca di solito alla fine della frase.
   • Esempio: Chonaic mé an fear ar an tsráid. lett.: "vidi io l'uomo sulla strada" = "Ho visto l'uomo sulla strada"
   • invece: Chonaic mé ar an tsráid é. lett.: "vidi io sulla strada lui" = "L'ho visto sulla strada"
 • Mutamenti di suoni iniziali: lenizione e nasalizzazione (o eclissi) erano originariamente (prima dell' antico irlandese) dei fenomeni meramente fonologici, che hanno assunto un significato rilevante per la grammatica solo con la caduta delle terminazioni in irlandese arcaico (prima del 600 circa a.C.). Oggi essi servono a contraddistinguere svariate funzioni come il possesso (pronomi possessivi), la differenziazione tra preterito e imperativo, marca dei complementi preposizionali, marca del genere grammaticale, marca delle subordinate dirette e indirette, ecc.
  • Esempio: capall /'kap?l/ "cavallo" diventa mo chapall /m? 'xap?l/ "il mio cavallo" (con lenizione) o ár gcapall /ar 'gap?l/ "il nostro cavallo" (eclissi).
 • Morfologia verbale: ci sono cinque tempi: presente, preterito (passato semplice), imperfetto (passato ripetuto), futuro e condizionale.
  • Il condizionale, pur presentando un aspetto fortemente modale, viene formato all'interno dei paradigmi dei tempi e viene quindi considerato esso stesso un tempo. Inoltre vi sono il congiuntivo, l'imperativo, dei participi nonché nomi verbali (un po' come i verbi sostantivati in italiano, anche se con un ruolo più importante nella grammatica e con maggiori caratteri di sostantivo). Non esiste invece un infinito.
 • Esempi di paradigmi verbali (lingua standard). Si può riconoscere facilmente l'uso diverso di forme verbali analitiche e sintetiche nei paradigmi:

Verbo della Classe 1 (tema monosillabico) con suono finale palatale: bris, "rompere"

  Presente Futuro Preterito Imperfetto Condizionale Cong. Pres. Cong. Pret.
1. Sg. brisim brisfidh mé bhris mé bhrisinn bhrisfinn brise mé brisinn
2. Sg. briseann tú brisfidh tú bhris tú bhristeá bhrisfeá brise tú bristeá
3.Sg. briseann sé/sí brisfidh sé/sí bhris sé/sí bhriseadh sé/sí bhrisfeadh sé/sí brise sé/sí briseadh sé/sí
1. Pl. brisimid brisfimid bhriseamar bhrisimis bhrisfimis brisimid brisimis
2. Pl. briseann sibh brisfidh sibh bhris sibh bhriseadh sibh bhrisfeadh sibh brise sibh briseadh sibh
3. Pl. briseann siad brisfidh siad bhris siad bhrisidís bhrisfidís brise siad brisidís
impersonale bristear brisfear briseadh bhristí bhrisfí bristear bristí

Verbo della Classe 2 (tema polisillabico) con suono finale non palatale: ceannaigh, "comprare"

  Presente Futuro Preterito Imperfetto Condizionale Cong. Pres. Cong. Pret.
1. Sg. ceannaím ceannóidh mé cheannaigh mé cheannaínn cheannóinn ceannaí mé ceannaínn
2. Sg. ceannaíonn tú ceannóidh tú cheannaigh tú cheannaíteá cheannófá ceannaí tú ceannaíteá
3.Sg. ceannaíonn sé/sí ceannóidh sé/sí cheannaigh sé/sí cheannaíodh sé/sí cheannódh sé/sí ceannaí sé/sí ceannaíodh sé/sí
1. Pl. ceannaímid ceannóimid cheannaíomar cheannaímis cheannóimis ceannaímid ceannaímis
2. Pl. ceannaíonn sibh ceannóidh sibh cheannaigh sibh cheannaíodh sibh cheannódh sibh ceannaí sibh ceannaíodh sibh
3. Pl. ceannaíonn siad ceannóidh siad cheannaigh siad cheannaídís cheannóidís ceannaí siad ceannaídís
impersonale ceannaítear ceannófar ceannaíodh cheannaítí cheannóifí ceannaítear ceannaítí
 • Preposizioni: molte preposizioni semplici si fondono con i pronomi personali per formare le cosiddette preposizioni congiunte. Il significato delle preposizioni congiunte varierà dunque a seconda del pronome: da ar ("su") a "su di me", "su di te", "su di lui", "su di lei", e così via.
  ag (presso) ar (su) le (con) faoi (sotto)
1. Sg. agam orm liom fúm
2. Sg. agat ort leat fút
3. Sg. masc. aige air leis faoi
3. Sg. fem. aici uirthi leithi (léi) fúithi
1. Pl. againn orainn linn fúinn
2. Pl. agaibh oraibh libh fúibh
3. Pl. acu orthu leo fúthu


Bibliografia e libri didattici [modifica]

 • Grammatica e dizionario del Gaelico d'Irlanda, Kay McCarthy & Anna Fattovich - Keltia Editrice (in italiano)
 • Thomas F. Caldas, Clemens Schleicher: Wörterbuch Irisch-Deutsch, Helmut Buske Verlag 1999, ISBN 3-87548-124-0 (dizionario irlandese-tedesco)
 • Lars Kabel: Kauderwelsch, Irisch-Gälisch Wort für Wort, Reise Know-How Verlag 2002, ISBN 3-89416-281-3 (comprende un CD per la pronuncia)
 • Mícheál Ó Siadhail: Lehrbuch der irischen Sprache, Helmut Buske Verlag 2004, ISBN 3-87548-348-0 (zu diesem Werk ist eine Aussprache-CD erhältlich) (manuale [in tedesco] della lingua irlandese)
 • Martin Rockel: Grundzüge einer Geschichte der irischen Sprache, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, ISBN 3-70011-530-X (Storia della lingua irlandese [in tedesco])

Voci correlate [modifica]

Collegamenti esterni [modifica]

Immagine:Titoloshamrock.png Voce della serie Irlanda
Isola d'Irlanda | Repubblica d'Irlanda | Irlanda del Nord
Argomenti: Storia | Geografia | Province | Contee | Città | Cultura | Irlandesi
Visita l'Irish Pub per collaborare sulle voci relative all'Irlanda


Bandiera dell'Unione Europea Lingue ufficiali dell'Unione Europea Bandiera dell'Unione Europea
Bulgaro | Castigliano | Ceco | Danese | Estone | Finlandese | Francese | Gaelico | Greco | Inglese | Italiano | Lettone | Lituano | Maltese | Olandese | Polacco | Portoghese | Rumeno | Slovacco | Sloveno | Svedese | Tedesco | Ungheresepermalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 10/11/2007 alle 17:57 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
POLITICA
10 novembre 2007
Osservatorio sull lingue in pericolo: focus sul bretone e il gallo
 

Lingua bretone

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Stub Questa voce di lingue è solo un abbozzo: contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
Bretone (Brezhoneg)
Creato da: {{{creatore}}} nel {{{anno}}}
Contesto: {{{contesto}}}
Parlato in: Francia
Regioni:Parlato in: Bretagna
Periodo: {{{periodo}}}
Persone: 257.000
Classifica: non nelle prime 100
Scrittura: {{{scrittura}}}
Tipologia: VSO + SVO
Filogenesi:

Indoeuropee
 Celtiche
  Lingue brittoniche
   Bretone
    
     
      
       
        
         
          
           
            
             
              

Statuto ufficiale
Nazioni:
Regolato da:
Codici di classificazione
ISO 639-1 br
ISO 639-2 bre
ISO 639-3 bre  (EN)
SIL BRE  (EN)
SIL {{{sil2}}}
Estratto in lingua
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - Art.1
Dieub ha par en o dellezegezh hag o gwirioù eo ganet an holl dud. Poell ha skiant zo dezho ha dleout a reont bevañ an eil gant egile en ur spered a genvreudeuriezh.
Il Padre Nostro
Dieub ha par en o dellezegezh hag o gwirioù eo ganet an holl dud. Poell ha skiant zo dezho ha dleout a reont bevañ an eil gant egile en ur spered a genvreudeuriezh.
Traslitterazione
{{{traslitterazione}}}
Lingua - Elenco delle lingue - Linguistica
Il logo di Wikipedia Visita la Wikipedia [[:{{{codice2}}}:|in {{{nome2}}}]]!
Il logo di Wikipedia Visita la Wikipedia [[:{{{codice3}}}:|in {{{nome3}}}]]!
{{{mappa}}}
Questa pagina potrebbe contenere caratteri Unicode.

Il bretone (nome nativo brezhoneg) è una lingua celtica insulare del gruppo brittonico.

Storia [modifica]

Come molte lingue regionali in Francia, il bretone è quasi scomparso a vantaggio del francese, soprattutto dalla fine del XIX secolo.


Collabora a Wikiquote (FR)
« Je m'opposerai à l'enseignement de la langue bretonne dans les écoles primaires »
Collabora a Wikiquote (IT)
« Io mi opporrò all'insegnamento della lingua bretone nelle scuole elementari »
(Joseph Barthélémy, ministro della giustizia della Francia di Vichy nel marzo 1941)


Collabora a Wikiquote (FR)
« Il n'y a pas de place pour les langues régionales dans une France destinée à marquer l'Europe de son sceau »
Collabora a Wikiquote (IT)
« Non c'è posto per le lingue regionali in un Francia destinata a segnare l'Europa con la sua impronta »
(Georges Pompidou, presidente della Repubblica Francese nel 1972)

Ma il bretone si è "risvegliato" dopo la seconda guerra mondiale con una progressione importante negli anni '70 e i difensori del gallo cominciarono a farsi sentire negli anni '90. Attualmente ci sono circa 300.000 persone che parlano la lingua bretone.

Parentela con le altre lingue celtiche [modifica]

Bretone Gallese del nord Gaelico Irlandese Gaelico Scozzese Italiano
ul levr zo ganin mae gen i lyfr tá leabhar agam tha leabhar agam Io ho un libro
ur banne zo ganit mae gennyt ti ddiod tá deoch agat tha deoch agad Hai da bere
un urzhiataer zo gantañ mae ganddo fo gyfrifiadur tá ríomhaire aige tha coimpiutair aige Ha un computer
ur bugel zo ganti mae ganddi hi blentyn tá páiste aici tha pàisde aice Lei ha un bambino
ur c'harr zo ganimp (o ganeomp) mae gennym ni gar tá carr againn tha càr againn Noi abbiamo la macchina
un ti zo ganeoc'h mae gennych chi dy tá teach agaibh tha taigh agaibh Voi avete una casa
arc'hant zo ganto (o gante) mae ganddyn nhw arian tá airgead acu tha airgead aca Loro hanno soldi

Le lingue in Bretagna [modifica]

La Bretagna è composta storicamente da due aree linguistiche:

Tuttavia il gallo ed il bretone si sono molto influenzate l'una con l'altra nel corso dei secoli.

Statuto [modifica]

Nel dicembre 2004, il Consiglio regionale della Bretagna ha ufficialmente riconosciuto all'unanimità il gallo ed il bretone come «lingue della Bretagna» al fianco della lingua francese, nell'ambito di un piano a favore del bilinguismo in Bretagna per salvare le lingue regionali. Dal 2006, il gallo è proposto come lingua facoltativa alla maturità. Questa opzione è effettiva solo nei dipartimenti bretoni.

Curiosità [modifica]

 • Nel 2004 il fumetto Asterix il gallico è stato tradotto in bretone e gallo.
 • Nell'ultimo conflitto mondiale, il bretone fu usato come linguaggio in codice per comunicazioni radiofoniche (un po' come i dialetti navajo o apache furono usati dagli americani). In effetti furono pochissime le persone di questa lingua che passarono nel campo tedesco.

Esempi [modifica]

Segnaletica bilingue a Quimper/Kemper. Da notare l'uso della parola ti che in bretone significa sia stazione di polizia e anche ufficio turistico, con la variante da bep lec'h che significa tutte le direzioni.
Segnaletica bilingue a Quimper/Kemper. Da notare l'uso della parola ti che in bretone significa sia stazione di polizia e anche ufficio turistico, con la variante da bep lec'h che significa tutte le direzioni.
BRETONE ITALIANO
degemer mat benvenuti
deuet mat oc'h sei benvenuto
Breizh Bretagna
brezhoneg Bretone (lingua)
ti, "ty" casa
ti-kêr municipio
kreiz-kêr centro città
da bep lec'h tutte le direzioni
skol scuola
skol-veur università
bagad banda di cornamuse (solo nel Bretone moderno)
fest-noz lett. "festa di sera" anche fest deiz "festa di giorno"
kenavo ciao
krampouezh frittelle (una frittella = ur grampouezhenn)
chistr sidro di mele
chouchen idromele
war vor atao sempre verso il mare
Kembre Galles
Bro Saoz Inghilterra (litt. paese dei Sassoni)
Bro C'hall Francia (litt. paesi dei Galli)
Iwerzhon Irlanda
Unan daou tri pevar pemp c'hwrec'h seizh eizh nao dek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Unnek daouzek trizek pevarzek pemzek c'hwrezek seitek triwec'h naontek ugent 11 12 13 14 15 16 17 3x6(=18) 19 20
tregont, daou-ugent, hanter-kant, tri-ugent, pevar-ugent, triwec'h ha pevar-ugent 30 2x20(=40) 50 3x20(=60) 4x20(=80) 3x6+4x20(=96)

Collegamenti esterni [modifica]

Da: http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_bretone

Vedi anche:  http://it.wikipedia.org/wiki/Gallo_%28lingua%29
permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 10/11/2007 alle 17:48 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
POLITICA
10 novembre 2007
Osservatorio sulle lingue in pericolo: focus sull'occitano
 

Lingua occitana

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Occitano (Occitan, Lenga d'òc)
Creato da: {{{creatore}}} nel {{{anno}}}
Contesto: {{{contesto}}}
Parlato in: Francia, Italia, Spagna, Monaco [1]
Regioni:Parlato in: quasi tutta la Francia meridionale, Val d'Aran in Catalogna, Valli Occitane in Piemonte e Liguria, Guardia Piemontese in Calabria
Periodo: {{{periodo}}}
Persone: 1.939.000
Classifica: non nelle prime 100
Scrittura: {{{scrittura}}}
Tipologia: {{{tipologia}}}
Filogenesi:

Lingue indoeuropee
 Italiche
  Romanze
   Italo-occidentali
    Occidentali
     Galloiberiche
      Galloromanze
       Occitano
        
         
          
           
            
             
              

Statuto ufficiale
Nazioni: Val d'Aran, minoranza nazionale in Italia
Regolato da: Conselh de la Lenga Occitana
Codici di classificazione
ISO 639-1 oc (prima del 1500)/pro
ISO 639-2 oci
ISO 639-3 oci  (EN)
SIL   (EN)
SIL {{{sil2}}}
Estratto in lingua
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - Art.1
Totes los èssers umans naisson liures e egals en dignitat e en dreches. Son dotats de rason e de consciéncia e se devon comportar los unes amb los autres dins un esperit de fraternitat.
Il Padre Nostro
Totes los èssers umans naisson liures e egals en dignitat e en dreches. Son dotats de rason e de consciéncia e se devon comportar los unes amb los autres dins un esperit de fraternitat.
Traslitterazione
{{{traslitterazione}}}
Lingua - Elenco delle lingue - Linguistica
Il logo di Wikipedia Visita la Wikipedia [[:{{{codice2}}}:|in {{{nome2}}}]]!
Il logo di Wikipedia Visita la Wikipedia [[:{{{codice3}}}:|in {{{nome3}}}]]!
Immagine:Occitanie.svg
Diffusione geografica dell'occitano
Questa pagina potrebbe contenere caratteri Unicode.

L'occitano o lingua d'oc (nell'originale: occitan, lenga d'òc) (da cui linguadoca) è una lingua romanza parlata in alcune zone del sud della Francia, in Spagna (Val d'Aran in Catalogna) ed in Italia nelle Valli Occitane (Piemonte e Liguria) e in Calabria a Guardia Piemontese (CS); la presenza storica e contemporanea dell'occitano a Monaco è invece controversa. [1]

In queste ultime zone l'occitano è lingua minoritaria riconosciuta e tutelata dalle leggi locali. Diversa la situazione in Francia dove l'occitano gode di pochissima tutela. In Spagna (Val d'Aran), l'occitano è una lingua ufficiale regionale dal 1990.

A parlare l'occitano sarebbero circa due milioni di persone[2], mentre si stima in circa sette milioni il numero di persone che ne avrebbero una conoscenza passiva.

Indice

[nascondi]

Etimologia [modifica]

La denominazione occitano deriva dalla parola occitana òc che significa .

Questo criterio distintivo venne usato da Dante Alighieri, che descrisse le lingue occitana, francese e italiana in base alle loro rispettive particelle affermative: òc, oïl (antenato del moderno oui) e .

Mentre la parola òc deriva dal latino hoc, la parola oïl deve la sua origine al latino hoc ille.

Il termine lingua occitana deriva da òc e apparve nei testi amministrativi latini verso il 1300. Eppure, fino al secolo XX, la lingua occitana non era nota frequentemente con questo nome e veniva chiamata per lo più lingua d'oc (da cui Linguadoca) o provenzale. Dagli anni 1960-1970, la parola occitano è diventata usuale e implica una definizione linguistico-geografica estesa, mentre il termine provenzale oggi designa il provenzale in senso stretto, ossia la parlata occitana in uso nella sola Provenza.

Dove si parla occitano [modifica]

L'ambito di diffusione della lingua occitana copre il terzo meridionale della Francia ed è nettamente delimitato ad ovest dall'Oceano Atlantico, a sudovest dai Pirenei (che lo dividono da basco, aragonese e catalano), a sud dal Mar Mediterraneo, ad est dalle Alpi (nelle Valli Occitane d'Italia) e a Monaco (dove coesisteva con il ligure monegasco fino al Ottocento).

Abbastanza chiara è la linea di confine con il francese ed il francoprovenzale, che segue una linea ondulata che va da Bordeaux alla Val di Susa in Piemonte. Nella Francia centrale esiste inoltre una vasta area di transizione linguistica, chiamata Croissant per la sua forma (verso Guéret, Montluçon e Vichy), dove si parla un occitano con forti influssi francesi.

In Francia le regioni in cui si parla occitano sono le seguenti:

In Italia, l'occitano è parlato nelle valli occitane del Piemonte e della Liguria, nonché a Guardia Piemontese in Calabria, dove la parlata occitana è frutto di un antico insediamento di valdesi sfuggiti alle persecuzioni religiose.[citazione necessaria]

In Spagna, l'occitano (nella sua variante dialettale guascone) è diffuso nella Val d'Aran, in Catalogna.

A Monaco, l'occitano (nizzardo) coesisteva tradizionalmente con il ligure monegasco (cf. Raymond Arveiller, 1967, Étude sur le parler de Monaco, Monaco: Comité National des Traditions Monégasques) nelle zone che sono state cedute alla Francia.

In misura minore esiste poi la diaspora occitana (Argentina, Uruguay, Stati Uniti).

Dialettologia [modifica]

Per approfondire, vedi la voce Pronuncia dell'occitano.

Ancora non del tutto chiusa è la discussione sulla natura di lingua dell'occitano. Mentre al giorno d'oggi nessuno specialista sostiene che si tratti di un dialetto del francese, e tutti gli specialisti lo considerano come una lingua unita (soltanto alcuni autori no specialisti lo considerano invece una famiglia linguistica).

Fra le lingue neolatine la più prossima all'Occitano è senz'altro il catalano, che, a partire dagli inizi dell'età moderna (XVI secolo) era anche conosciuto, dai suoi stessi parlanti, come LLemosí, cioè Limosino (occitano di Limoges). In realtà le due lingue hanno costituito un'unità fino al XIII secolo.

La centralità dell'occitano [modifica]

L'occitano ha sempre occupato una posizione di centralità geografica rispetto a tutte le altre lingue derivanti dal latino e funge tutt'ora da tratto d'unione tra le lingue nazionali (francese, italiano, spagnolo) e le lingue regionali (catalano, franco-provenzale, ecc.).

Una volta appresa l'esistenza stessa dell'occitano e valutatane l'area di diffusione, è facile spiegarsi un fenomeno che altrimenti non avrebbe spiegazione: l'italiano e lo spagnolo sono così simili fra di loro, ancora di più rispetto al francese, perché esiste il "ponte" delle lingue occitana e catalana (v. tabella qui sotto).

latino portoghese spagnolo francese catalano occitano sardo italiano friulano romeno
clavem chave llave/clave clef/clé clau clau crae/crai chiave clâv cheie
noctem noite noche nuit nit nuèch (nuèit) notte/notti notte gnot noapte
cantare cantar cantar chanter cantar cantar (chantar) cantare/cantai cantare chantâ cânta
capram cabra cabra chèvre cabra cabra (chabra, craba) cabra/craba capra chavre capra
linguam língua lengua langue llengua lenga limba/lingua lingua lenghe limba
plateam praça plaza place plaça plaça pratha/pratza piazza place piata
pontem ponte puente pont pont pont (pònt) ponte/ponti ponte puint punte
ecclesiam (anche basilicam) igreja iglesia église església glèisa (glèia) creja/cresia chiesa glesie biserica
caseus
lat.volg. formaticum
queijo queso fromage formatge formatge (hormatge) casu formaggio/cacio formadi brânza/cas

Il problema del riconoscimento e della tutela [modifica]

Ancora oggi l'occitano, al pari di altre lingue, non gode di alcuna forma di riconoscimento o autonomia all'interno dello Stato francese e risulta pertanto in forte regresso.

La rigida politica accentratrice di Parigi (tradizionalmente diffidente verso ogni forma di decentramento), unita al secolare e diffuso prestigio della lingua francese hanno causato grave nocumento all'occitano, che è stato da tempo abbandonato a favore del francese nelle città principali, mentre resiste ancora nelle aree rurali e meno densamente popolate. La debole percezione di un'unità storico-linguistica occitana, sommata alla scarsa diffusione della lingua tramite i mezzi di informazione ed alla scarsa considerazione da parte dei suoi stessi locutori (derivante dalla secolare discriminazione dell'occitano come "cattivo francese"), pongono oggi in grave pericolo la sussistenza dell'occitano.

Parzialmente diverso è il discorso per quanto riguarda l'Italia, in cui ha trovato attuazione il dettato costituzionale dell'art. 6. La legge 15 dicembre 1999, n. 482, ha riconosciuto l'occitano come minoranza linguistica storica all'interno dello Stato italiano e ha posto le basi per una maggiore valorizzazione.

Per quanto riguarda infine la Spagna, lo statuto della Catalogna garantisce ampia tutela (bilinguismo) alla minoranza linguistica della Valle d'Aran.

Il problema della standardizzazione [modifica]

Un ulteriore problema, ancor oggi non del tutto risolto, riguarda la standardizzazione dell'occitano.

Il bando della lingua dall'uso ufficiale nel XVI secolo ebbe difatti per conseguenza un rapido declino delle norme ortografiche occitane, al punto che nei secoli successivi caddero in disuso e ciascun autore utilizzò una grafia propria, spesso mutuata dal francese (le cosiddette graphies patoisantes).

I primi autorevoli tentativi di arrestare l'inselvatichimento dell'occitano vennero intrapresi a metà dell'Ottocento. Simon-Jude Honnorat scrisse nel 1840 un dizionario francese-occitano con un sistema ortografico molto vicino a quello dei trobadori, mentre nel 1854 alcuni poeti provenzali fondarono la società letteraria Félibrige, che ben presto divenne maggiore artefice della rinascita della lingua occitana.

I poeti del Félibrige (tra cui il premio Nobel Frédéric Mistral) scrissero le loro opere servendosi di una grafia francesizzante incentrata sul provenzale (grafia felibriana o mistraliana) che, grazie alla sua semplicità, trovò presto vasta affermazione, ma non venne considerata soddisfacente per rappresentare la varietà dialettale delle altre regioni occitane.

Fu così che a partire dagli inizi del XX secolo alcuni studiosi (tra cui Joseph Roux) si dedicarono alla riscoperta e alla modernizzazione dell'antica grafia medioevale dei trobadori, propugnandone la diffusione come standard dell'occitano. Nel 1919 Antonin Perbosc e Prosper Estieu fondarono a tale scopo la Escòla occitana, mentre negli anni Trenta il linguista Louis Alibert perfezionò queste regole nella sua grammatica prima e nel suo dizionario poi.

La grafia così ricostruita (grafia classica), meno aderente all'ortografia francese e basata sui tratti comuni dei differenti dialetti, è stata ufficializzata dall'Istituto di Studi Occitani e vale oggi come standard in tutto il mondo occitanofono.

Rimane tuttavia l'eccezione parziale del provenzale, che forte della propria cospicua produzione letteraria si è adeguato parzialmente alla norma classica e parzialmente è rimasto fedele alla grafia felibriana, con ciò rallentando il fenomeno di unificazione dell'occitano moderno.

Storia [modifica]

Per approfondire, vedi la voce poesia trobadorica.

L'apogeo delle lingue d'oc si ebbe tra gli ultimi decenni dell'XI e la metà del XIII secolo. In questo periodo l'occitano non solo era una lingua unificata e veicolare, ma era utilizzata come lingua giuridica ed amministrativa.

In quel periodo l'insieme delle lingue d'oc (sotto l'indicazione di provenzale) conobbero una ricchissima fioritura letteraria, culminata con la lirica dei trobadori medioevali.

Nel 1229, in seguito all'invasione della Linguadoca da parte di re Luigi VIII, il Re di Francia estese il proprio dominio politico nel Midi, il Sud della Francia, (Crociata albigese). La lingua d'oil, diffusa fino a quell'epoca nella sola Francia settentrionale, divenne predominante su tutti gli altri idiomi parlati nel territorio occupato dall'attuale Francia, poiché venne impiegata nell'amministrazione del potere politico. Il processo fu poi accelerato dall'editto di Villers-Cotterêts (1539), che impose ufficialmente su tutte le terre sotto sovranità francese l'uso pubblico della lingua di Parigi.

Con la fine dell'Ancien Régime non cambiò nulla al riguardo, anzi, l'uso del francese assunse valenza strategica in quanto simbolo e garanzia dell'unità nazionale. In tutti questi secoli le lingue regionali, tra cui le lingue di antico ceppo d'oc, rimasero tuttavia diffuse quali vernacoli, soprattutto nelle zone rurali e montagnose.

Note [modifica]

 1. ^ a b In virtù della natura di penisola linguistica del Principato di Monaco, dove il ligure monegasco non è incluso nelle varietà di transizione del dialetto mentonasco e roiasco, la presenza di parlanti occitano (nel dialetto nizzardo della variante provenzale) ha subito una complessa evoluzione nel corso dei secoli, andando a coesistere in certi periodi col ligure locale. I principali periodi d'immigrazione occitana nel Principato si collocano dagli anni sessanta dell'Ottocento agli anni trenta del Novecento, in coincidenza con la costruzione del Casinò e l'importante aumento di popolazione. Tuttavia questi immigrati avrebbero dimenticato ben presto la loro lingua d'origine, tanto che negli anni quaranta nessuno degli abitanti parlava più occitano (Arveiller, 1941). Secondo alcune fonti (Ethnologue, 2005) [1] una comunità di 4500 parlanti occitano continuerebbe a coesistere col francese e monegasco, mentre altre testimonianze riportano di una comunità ristretta a qualche decina di persone. L'università Laval (a Québec) non cita l'occitano fra le lingue parlate a Monaco nel suo studio ([2]).
 2. ^ Ethnologue, 2005

Bibliografia [modifica]

 • (FR) Bec Pierre, La langue occitane, coll. Que sais-je? n° 1059, Parigi: Presses Universitaires de France, 1955; 1a ed. 1963
 • (FR) Arveiller Raymond, Étude sur le parler de Monaco, Monaco: Comité National des Traditions Monégasques, 1967, patrocinato dal CNRS

Collegamenti esterni [modifica]
permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 10/11/2007 alle 17:44 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
CULTURA
2 novembre 2007
Carrasecare
Carrasecare

Deus, ses in s’aera?
Deus fattu a bisera
Cras a mandzanu bo’ lasso sa vida e mikk’ando
Cras a mandzanu su mundu affanculu che mando

Deus, bessi dae domo
Fakemi mòrrere como
ki morza biende
Sos anjoneddos brinkende

Balla ki commo benit carrasecare
A nos iscutulare sa vida
Tando tue podes fintzas irmenticare
Tottu s’affannu mannu ‘e sa gida
E su coro no, no s’ispàntat
E sa morte no, no chi no b’ìntrat
E sa notte frag' 'e bentu de beranu
Ses cuntentu?

Deus, a mala ‘odza
Soe solu ke foza
kito su 'entu a manjanu at a bènner cantende
Amus a faker muttetos in paris riende
Deus bessi dae domo
Fachemi morrere como
Chi morza biende
Sos anjoneddos brinkende
 


http://it.youtube.com/watch?v=w1_wrR8xIMspermalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 2/11/2007 alle 13:59 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa
CULTURA
2 novembre 2007
Limba
LimbaLimba, limba
Itte simple jogu
Nois faeddamus, nois cantamus
Limba, limba
In paris o solos
Addoroyamus, fortzis pregamus
Limba, limba
Intro sas domos, intro sos coros
Intro sas laras

Limba, limba
Limba, limba

La jugent sos poetas
Pro binker sas demasias
La jugent sos politicos
Pro faker feas poesias
La jugent sos populos ‘alu incatzados
Totu ant una limba
La mo'ent sos canes affamados
Ei puru sos corvos! Itte limba!

Limba, limba
Sa ‘oge ‘e s'anima
Non la bokkimus, non la 'irmenticamus
Limba, limba
Sa ‘oge ‘e su mundu
Rantzica o durke, mendula o murta
Limba, limba
Pro mandicare, pro basos dare
Pro frastimare

Limba, limba

La jugent sos faularjos
Ei totu cuddas jenias
La jugent sos politicos
Pro narrer paristorias
La jugent sos populos kena bandera
Totu ant una limba
La mo'et su sole, la mo'et sa luna
E su mundu...sa limba

Ei sas limbas malas
Una die ant a cessare
Et cuddu gama ‘e makkos
Ki  'okkident sa jente
Una die ant a si calyare
Cun sa malaitta limba
LINGUA

Lingua, lingua
Che semplice gioco
Noi parliamo, noi cantiamo
Lingua, lingua
Insieme o da soli
Urliamo, forse preghiamo
Lingua, lingua
Dentro le case, dentro i cuori
Dentro le labbra

Lingua, lingua
Lingua, lingua

Ce l’hanno i poeti
Per vincere gli eccessi
Ce l’hanno i politici
Per fare brutte poesie
Ce l’hanno i popoli ancora incazzati
Tutti hanno una lingua
La muovono i cani affamati
E pure i corvi! Che lingua!

Lingua, lingua
La voce dell’anima
Non la uccidiamo, non la dimentichiamo
Lingua, lingua
La voce del mondo
Aspra o dolce, mandorla o mirto
Lingua, lingua
Per mangiare, per dare baci
Per bestemmiare

Lingua, lingua

Ce l’hanno i bugiardi
E tutta quella specie
Ce l’hanno i politici
Per raccontare favole
Ce l’hanno i popoli senza bandiera
Tutti hanno una lingua
La muove il sole, la muove la luna
Ed il mondo...la lingua

E le malelingue
Un giorno finiranno
E quel gregge di matti
Che uccidono la gente
Un giorno taceranno
Con la maledetta lingua
 
http://it.youtube.com/watch?v=29dy-yI8ZX8permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 2/11/2007 alle 13:41 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
CULTURA
30 ottobre 2007
Dialetto e lingua italiana
 Dialetto e lingua italiana


Il tizio che ha scritto il testo incollato sotto non ha capito
che l'Italia NON è una nazione...

Frattura nazionale???
Ma se uno parla l'italiano con gli altri cittadini italiani
e la lingua locale della sua vera nazione cosi suoi veri
connazionali, a lui che male gliene viene??

In ogni caso la lingua della nazione sarda è il sardo...
l'Italiano è solo lingua di  colonizzazione culturale, benefica quanto
si vuole, ma se porta all'estinzione del sardo porterà anche alla morte
della stessa Sardegna. Dialetto e lingua italiana  del 10-10-2007 Ascolta
Prof. Ugo Vignuzzi
prof. Dialettologia italiana alla facoltà di lettere La Sapienza

In Italia abbiamo 10mila dialetti, il 35% di questi hanno circa 2000
anni di storia. Bisogna fare chiarezza, cosa vuol dire dialetto e lingua
e cos'è la lingua nazionale. Il dialetto è un'entità linguistica locale.

Mentre per lingua si intende un idioma attraverso il quale ci siano
scambi intellettuale e scientifici.
In Italia come ho già detto ci sono moltissimi dialetti, per quanto riguarda le lingue, il concetto è più sfuggente, abbiamo il ladino, ladino dolomitico è un gruppo di dialetti della lingua ladina uniti da strette affinità e parlati da circa 30.000 persone nella parte orientale dell'arco alpino (Isola linguistica Ladino-Dolomitica).

La lingua friulana (che in friulano viene definita furlan o, più informalmente, marilenghe) appartiene al gruppo orientale delle lingue neolatine, e
in particolare viene inserito nel gruppo delle Lingue retoromanze o Ladine,
con le quali ha diverse analogie, ma se ne differenzia anche per l'influsso
avuto dalle lingue e dalle culture circostanti (tedesco, sloveno).

Altra lingua è il sardo, Il sardo (nome nativo sardu o limba sarda
in logudorese, lìngua sarda in campidanese ) è una lingua appartenente
al gruppo neolatino (romanzo) delle lingue indoeuropee.
È parlata nell'isola e Regione autonoma della Sardegna (Italia).

Classificata come lingua romanza occidentale e considerata
in passato la più conservativa delle lingue derivanti dal latino,
è costituita da un insieme di varianti.
Queste hanno alloro volta
dialetti.


Poi abbiamo il tedesco, ampiamente tutelato in Alto Adige (Italia) dove gode
di uno status di sostanziale coufficialità con l'italiano e nella Val Canale,
in Friuli-Venezia Giulia; inoltre dialetti ascrivibili alla famiglia linguistica
del Tedesco sono parlati dalle minoranze walser del Piemonte e della
Valle D'Aosta, da quelle mochene del Trentino e da quelle carnico-germaniche
di Sauris, e Timau, nel Friuli-Venezia Giulia, Sappada in provincia di Belluno,
altro è il Arbëreshë, una varietà di albanese arrivata in Italia nel 1400
con un gruppo di cattolici albanesi, parlato in Calabria e Sicilia.

Il fatto che in Friuli si stia avviando l'insegnamento del friulano
e che in Sardegna sia partito l'insegnamento del sardo non lo vedo
come un fatto positivo, rischiamo di creare una frattura nazionale.


Poi dobbiamo pensare all'enorme dispendio di soldi nel trasformare per esempio
i libri in friulano.
Ci vorranno molti anni, se avverrà mai, affinché il friulano
si parli correntemente dagli abitanti del posto, oppure affinché diventi la lingua ufficiale".

Pensiamo alle enormi difficoltà che ci sono in Irlanda, per fare un esempio,
dal 1918 si cerca di far parlare e scrivere in irlandese e non in inglese,
dopo tanti anni 1 irlandese su 4 parla irlandese.
Oltre agli enormi problemi che comporterebbe parlare e scrivere in una lingua
altra, rispetto alla nazionale e con questo voglio dire problemi di ordine scissionista.

Al Telefono
Benedetto Carlucci
Atella, prov. Potenza
Mario Cannella
responsabile delle edizioni annuali dello Zingarelli
Anna Toppano
Insegnante Primo Circolo Didattico Udine primaria
Giovanni Mazziotti
dirigente Istituto Randaccio di Cagliari
Approfondimenti
Sît uficiâl de Societât Filologjiche Furlane
L'Italiano è una lingua appartenente al gruppo delle lingue romanze della famiglia delle lingue indoeuropee.
Un dialetto (dal greco ´¹¬»µºÄ¿Â, dialektos, letteralmente 'lingua parlata')
Con il termine Arbëreshë o Arbereschi
Quartu Sant'Elena - Corso di lingua sarda per dipendenti pubblici
A Cagliari a scuola torna 'l'ora di Sardo'
Sì al friulano a scuola e in ufficio

http://www.radio.rai.it/radio1/laradioneparla/
view.cfm?NOTIZIA=228529&DATATEMA=2007-10-10
permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 30/10/2007 alle 18:41 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
SOCIETA'
30 ottobre 2007
LA LINGUA SARDA OGGI.
 

La lingua sarda oggi: bilinguismo,
problemi di identità culturale e realtà
scolastica

Convegno Dalla Lingua materna al plurilinguismo. Organizzato dal Movimento di Cooperazione Educativa del Friuli Venezia Giulia

intervento di Maurizio Virdis (Università di Cagliari)

Gorizia, 7-8 novembre 2003

La lingua sarda vive oggi una situazione e una dimensione che può apparire per molti versi contraddittoria. Da un lato infatti il numero dei parlanti sardi diminuisce progressivamente, in specie tra le giovani generazioni, e, anche fra chi fa uso del sardo, va aumentando il numero di coloro che questa lingua usano in maniera e misura sempre più marginale, in alternanza, spesso anche in un medesimo atto locutivo, con l’italiano; inoltre si assiste a un massiccio processo di rilessificazione che sostituisce a dosi massicce tanta parte del lessico tradizionale e storicamente depositato con elementi supinamente tratti dall’italiano, sì che anche coloro che magari usano il sardo come codice più frequente nella loro esistenza sociale, lo usano con apporto assai cospicuo di lessico esterno alla lingua. Questo da un lato, dicevo, il lato negativo; dall’altro si assiste positivamente a un fenomeno per il quale il sardo viene usato con maggior competenza, appropriatezza e ricerca linguistica da parte di svariati scrittori e intellettuali; sì che si può dire che oggi, proprio ora che la lingua sarda perde sempre più tanti dei suoi utenti, essa, d’altro canto si raffina nel suo uso e dà forse le prove migliori che mai abbia dato nella scrittura letteraria e non solo; perché il sardo trova impiego anche nella stampa, in riviste specializzate (sempre comunque di carattere letterario umanistico e culturale, meno o quasi per nulla nell’impiego tecnico scientifico), e, pur in misura minore, in determinate trasmissioni televisive delle emittenti locali. Soprattutto, mi preme sottolineare, si è arrivati in questi ultimi decenni alla creazione letteraria in prosa, i cui primi esperimenti moderni (fatte salve alcune eccezioni ottocentesche) sono cominciati circa una ventina d’anni fa, ma si infittiscono oggi con risultati più che pregevoli, tra i quali si annoverano anche dei bei tentativi di traduzione.

È dunque il segno di una contraddizione tutto ciò, e comunque di una divaricazione: quella fra una coscienza, o magari incoscienza, sociale diffusa che vede nella lingua di maggior prestigio, e cioè l’italiano ovviamente, il codice da utilizzare quale mezzo di elevazione sociale (il che però significa assai spesso anche omologazione) da un lato, e dall’altro la rinascita, o direi meglio la prosecuzione, maggiormente sentita e dotata di strumenti culturali più forti, di una coscienza identitaria che nella lingua vede uno, se non proprio ‘lo’ strumento essenziale di manifestazione. Se dunque la vita della più gran parte della società sarda ha sempre più obliterato le proprie radici, v’è però un nucleo tenace che compie l’operazione inversa di mantenimento e di riscoperta di esse. Non è altro che il frutto della storia tutto ciò, a ben vedere; una conseguenza e un effetto in cui si radicalizza e si estremizza un processo cominciato nei lontani secoli XV-XVI, quando la Sardegna entrò nell’orbita politica e statuale iberica catalano-spagnola, e si cominciò a vivere linguisticamente una situazione di diglossia, per cui il sardo andò assumendo un ruolo sempre più marginale e comunque subordinato rispetto alle lingue dominanti: il potere parlava altro, e così sarebbe stato d’allora in poi. Tuttavia fra molti esponenti delle classi superiori locali si rivendicava se non certo l’indipendenza politica, certamente una visibilità di autonomia anche culturale con la quale si potessero accorciare le distanze politiche e di assetto di potere all’interno delle dinamiche dell’impero spagnolo. È nella seconda metà del Cinquecento che così si pose la questione della lingua sarda, sulla base di un uso letterario già preesistente il quale, se anche ci sfugge in buona parte, dovette forse essere, io credo, più consistente di quanto non ci lascino intravedere i resti avanzati di questa tradizione. Una parte almeno dell’intellighenzia sarda richiedeva nel maturo Cinquecento, anche attraverso la lingua e il suo uso, una propria autonoma funzione, coordinata al potere centrale e da questo riconosciuta. Frutto di questa temperie è l’opera dell’Araolla che rivendicava la dignità della lingua sarda e la sua capacità di uscire dal mero impiego pragmatico e quotidiano; e da molti punti di vista egli forgiò uno strumento di creazione e di attività letteraria che avrà larghissima fortuna nel futuro fino alla soglia dei nostri tempi; strumento che era costituito da una base strutturale grammaticale e lessicale sarda ma con forte immissione, nel vocabolario e in molti giri sintattici e stilistici, di materiale e di modalità espressive provenienti dallo spagnolo e soprattutto dall’italiano, oltre che dal latino. Fatto che dimostra sia la diglossia di fondo in cui ormai il sardo e la Sardegna vivevano, sia, parimenti, il plurilinguismo vigente, almeno fra le classi medio alte e, a livello passivo, praticamente in tutte le classi almeno a livello di percezione socioculturale.

Nel secolo XVIII la Sardegna esce dall’orbita ispanica e comincia o ricomincia a gravitare nella sfera italiana: il Regno di Sardegna nel 1720, più di un secolo prima dell’unificazione politica dello stato italiano, è assegnato al sovrano piemontese, ma il Piemonte ormai da tempo si avvicinava politicamente e culturalmente all’Italia. In questo periodo in cui si riorganizzano in Sardegna gli studi universitari, la Sardegna stessa riesce a partecipare del processo di rinnovamento culturale europeo messo in moto dal clima illuminista; e sul piano politico è importante ricordare come alla fine di questo secolo vi sia stato un forte movimento politico, determinato e soprattutto autocosciente che ricercava l’autonomia dello stato sardo contro il governo piemontese, segno di una acquisita maturità del pensiero politico e frutto del nuovo clima culturale che metteva la Sardegna a pieno titolo nel contesto storico europeo: questi fatti sono infatti contemporanei ai grandi rivolgimenti politici europei, sono contemporanei alla Rivoluzione francese, per intenderci.

Per quanto riguarda la lingua e la linguistica, vanno ricordati l’opera e il pensiero di Matteo Madao. La sua opera intitolata Il ripulimento della lingua sarda, pubblicata a Cagliari nel 1782, è opera certamente d’erudizione e basata su presupposti di descrizione grammaticale e di intento retorico, ma certo non è priva di buone intuizioni proprie dell’autore o ricavate dal dibattito culturale e specificamente linguistico, italiano ed europeo (basti pensare alle frequenti citazioni del Muratori soprattutto, nonché del Du Cange e del Cuvarrubia, fra gli altri). Al di là dei fatti e delle proposizioni specifiche minute che, pur in sé assai rilevanti, non v’è il tempo di analizzare specificamente, è l’impostazione e la funzione sottesa a quest’opera che invece ha qualche cosa a che fare col pensiero politico e di rinnovamento culturale del secolo XVIII, potendosi infatti a mio avviso azzardare una qualche analogia fra il pensiero politico che portò alla cosiddetta ‘sarda rivoluzione’, e le riflessioni sulla lingua. Si legga per esempio dall’allocuzione al lettore del Ripulimento del Madao:

«La lingua della Sarda nostra nazione, comecchè venerabile per la sua antichità, pregevole per l’ottimo fondo de’ suoi dialetti, elegante, per le bellezze che aduna delle altre più nobili, eccellente per la sua analogia colla Greca, e colla Latina, e non solo giovevole, ma eziandio necessaria alla privata, e pubblica società de’ nostri compatrioti, e concittadini, giacque in somma dimenticanza in fino al dì d’oggi, dagli stessi abbandonata come incolta, e dagli stranieri negletta come inutile. […] il natio linguaggio, ch’è il più sensibile vincolo del politico corpo de’ nazionali»

La lingua della nostra nazione sarda, benché onorevole per la sua antichità, pregevole per il fondamento de’ suoi dialetti, elegante per le bellezze che ha ricevuto delle altre più nobili lingue, eccellente per la sua analogia con la lingua greca, e con la lingua latina, e non solo utile, ma anche necessaria alla società privata e pubblica dei nostri compatrioti, e concittadini, è rimasta dimenticata fino ad oggi; abbandonata dai sardi come incolta, e dagli stranieri trascurata come inutile. […]

Il Madao dunque afferma come necessario dare una capacità di buona ed elevata scrittura alla lingua sarda, dato che essa, ora dimenticata e disprezzata, ne ha tutto il potenziale, che potrà rivelarsi al meglio di sé dopo che essa sarà appunto ‘ripulita’ e dopo che sarà ricondotta alle sue proprie, e nobili, origini, che, per il Madao, si troverebbero nel greco e nel latino. Ma, a parte ancora tutto ciò, è soprattutto il concetto del sardo quale lingua ‘nazionale’, in senso ancora settecentesco ma che già prelude all’Ottocento a dover interessare. Infatti se è pur vero che in Sardegna, dice ancora il Madao, gli uomini di cultura e di erudizione ben conoscono le lingue di maggiormente provata tradizione letteraria e culturale, e l’italiano principalmente, è pur vero che la lingua universalmente intesa in quella che egli chiama repubblica sarda, è proprio ed appunto il sardo; esso però, per la negligenza e la pigrizia dei ‘nazionali’ cioè dei Sardi, è stato trascurato e ignorato, e si tratta dunque di esaltarlo e di renderlo capace degli scopi e delle funzioni migliori: di modo che i Sardi, i Sardi tutti, possano intendere i ragionamenti e gli argomenti più elevati non in una lingua loro estranea, ma nella loro. Non solo, ma, dice ancora il Madao nel Settecento, due secoli fa, la lingua sarda deve avere commercio con le altre lingue per potersi arricchire e affinare, e soprattutto per potersi immettere nella corrente culturale e di idee degli altri popoli, nazioni e culture (e il paragone è fatto proprio con il commercio, che è un argomento e un concetto ben settecentesco quindi: come la Sardegna ha commercio di beni economici con altre nazioni, così deve averlo anche con le parole e i costrutti di altre lingue); ciò non significa allora che i Sardi devono restare chiusi nella propria lingua e ignorare le altre, ma viceversa devono aprirsi al mondo, conoscere le altre lingue, a cominciare ovviamente dall’italiano, soprattutto da parte dei dotti e colti: prospettiva di internazionalizzazione, se vogliamo dirlo, ma con forte radicamento nella nazionalità sarda. Vengono dunque tracciate delle linee di politica culturale ben marcata: ed è chiaro come l’opera e le idee del Madao vadano, in qualche maniera, insieme con quanto si agitava e si dibatteva nel contesto politico più strettamente inteso, e non solo sardo. Ma per quanto ci riguarda da vicino, è affermata chiaramente, ma potrei anche dire rivendicata, l’esistenza di una ‘nazione sarda’ in senso già moderno: nazione il cui vincolo sociale e civile è da ritrovare essenzialmente proprio nella lingua; ed altrettanto è proposta la necessità e la volontà di immettere la cultura sarda nel consorzio culturale internazionale; una tale petizione della e per la lingua si fonda sul dato delle sue pretese e ritrovate nobili origini: se oggi questa proposizione delle origini nobili della lingua può apparirci ingannevole, e forse anche un poco ideologica, tuttavia, non va dimenticato, essa ben si collegava con l’erudizione italiana ed europea del tempo.

Passato il momento rivoluzionario settecentesco, quietatisi gli animi, iniziato il processo storico e politico dell’unificazione d’Italia, la lingua sarda è percepita come un patrimonio della cultura popolare, importante certo, ma a livello appunto folclorico e demologico, quale deposito di una sapienza popolare cui però si guarda con un certo sussiego e tutt’al più in maniera strumentale quale veicolo per una migliore acquisizione della lingua nazionale che è ormai l’italiano. Né le classi politiche o la borghesia isolana sentono la necessità di porre la questione della lingua quale strumento di rivendicazione o di lotta o di antagonismo. È semmai in alcuni settori delle classi sociali e politiche di opposizione, quelle più venate di sardismo, nel periodo storico che precede e segue la prima guerra mondiale, che la questione della lingua riemerge come strumento di identificazione popolare, dove all’idea e al sentimento di subalternità di classe si lega l’idea di subalternità nazionalitaria e culturale: il riscatto degli umili e dei marginali che aspira a un ruolo di maggior evidenza, riconoscimento e dignità; date le condizioni economiche e sociali non certo floride della Sardegna dell’epoca, la lotta sociale e la lotta per la sardità, si univano, in molto sentimento diffuso e fra molte personalità, in una medesima percezione e in una stessa disposizione d’animo; penso, in quest’ambito storico, soprattutto a figure di poeti quali Peppino Mereu o Antioco Casula la cui opera è ancora letta ed appassiona. Ma anche nella lotta politica, anche in quella più o mena permeata di sardismo, la questione lingua è restata e resta in ombra e in seconda fila, quando addirittura non viene nemmeno contemplata.

Arriviamo così al nostro oggi. Non voglio fare analisi sociologiche perché no ne ho la competenza, tuttavia alcune osservazioni posso farle, pur senza la pretesa di dire niente di nuovo. Da un lato, anche in Sardegna, come in tutte le regioni italiane, si assiste a fenomeni in se stessi pur positivi, quali la diffusa scolarizzazione, la circolazione dell’informazione e dei media di comunicazione di massa, l’adeguamento e l’emancipazione sociale, la partecipazione alla politica e alla vita nazionale; fenomeni che tuttavia portano effetti collaterali meno auspicabili, primo fra tutti quello di una omologazione acritica a determinati modelli di comportamento e di vita, a modelli culturali spesso mal digeriti, ma ciononostante ambiti quali segno e feticcio di una finalmente acquistata dignità e parità sociale; e in questi modelli entra pure ovviamente il modello linguistico. Anzi proprio a questo proposito è da segnalare come inchieste relativamente recenti abbiano mostrato che la Sardegna è una di quelle regioni italiane in cui la lingua locale, il “dialetto” (dico fra virgolette dialetto), è maggiormente rifiutata e meno usata; se essa resiste, resiste praticamente per lo più in condizioni di monolinguismo sardo, che si contrappone a un altrettanto evidente monolinguismo italiano; più difficile e sempre meno diffusa, anche se certo non assente, l’alternanza dei due codici, come invece avviene in altre regioni italiane (il Veneto e la Sicilia soprattutto). La cosa trova ovvia spiegazione nel fatto che per la più gran parte dei parlanti, la lingua sarda è sinonimo o comunque connotato di un passato misero e miserabile che si vuole dimenticare e di cui ci si vuole liberare, è il segno della subordinazione sociale e politica; la lingua di classi più che subalterne e per di più legate a modalità di vita ormai ritenuta arcaica e pertanto non desiderabile, la lingua degli antichi e dei bifolchi, della ristrettezza e della chiusura paesane contro l’apertura, nazionale e internazionale, urbana e civile. Va aggiunto inoltre che la grande distanza esistente fra i codici locale e nazionale, in parte intrinseca ai codici stessi, in parte indotta dalla separatezza e dalla diglossia, non consente quello slittamento di codice e quella gradatio, quel continuum di registri intermedi che sono possibili in altri dialetti o parlate locali.

Resta però quel filo rosso dell’intellettualità e di alcuni settori politici sardi che non hanno mai abdicato alla lingua e alla cultura dell’Isola, alle radici culturali di essa, da mantenere e da riscoprire e da (ri)utilizzare in chiave moderna; e resta naturalmente un nucleo tenace di parlanti, soprattutto nelle campagne e nelle zone interne che almeno per ora assicurano la sopravvivenza della lingua.

Data comunque la situazione odierna di evidente e fattuale declino della lingua sarda ci si può allora domandare se abbia mai senso recuperare, praticare, usare, insegnare e parlare il sardo. È proprio necessario avere una lingua a sé stante, autonoma, altra, propria, tutta propria, perché l'identità culturale possa essere affermata? È proprio con la lingua e attraverso la lingua che si consolida una tale identità? C’è anche chi potrebbe rispondere di no: che in fondo l'identità si può affermare per altre vie, legandosi e fondandosi su altre radici (come la conoscenza della storia, della cultura e dell'etnia, o dell’esser popolo o magari nazione). E se questo è sufficiente, allora può bastare il codice linguistico oggi maggiormente in uso (e cioè l'Italiano), magari appropriandosene, e, trasformandolo in modo creativo: senza più, quindi, complessi di inferiorità per gli eventuali ‘sardismi’ che si andrebbe ad introdurvi, volontariamente, e liberamente: è ciò che fanno diverse personalità che operano o hanno operato nel campo della letteratura (penso a Sergio Atzeni), o anche in attività per così dire più effimere come il teatro popolare (penso al gruppo ‘La Pola’), il fumetto, la canzone. Si potrebbe insomma, diciamo così, "svuotare" l'italiano dall'interno, e piegarlo a una "parola", a una ‘parole’ sarda, volgere l’italiano ad assumere una tintura di sardità: qualcosa di simile insomma a ciò che è stato fatto con le lingue europee nelle Americhe o con l'inglese in Irlanda, a nessuno seconda per orgoglio nazionale, e d’identità. E c'è chi potrebbe perfino pensare che porsi il problema dell'identità, in termini di marcata differenziazione, è un dato ben caratteristico della debolezza, della fragilità, della minorità, proprie dell’età dell’adolescenza, della non ancor raggiunta maturità.

Ma allora, se così, si deve chiudere ogni discorso sulla lingua, sulla limba come da noi si dice, sulla lingua sarda, insomma? Penso proprio di no, penso invece che la saggezza consista nel programmare e recuperare la diversità tramite il confronto e il dialogo: e in maniera che tale diversità non sia solo nostalgia o infantile contrapposizione agli altri. Una alterità che sia quindi un fatto interiorizzato, un fatto che essendo la pasta stessa di cui siamo impastati, ci renda la coscienza delle molteplici lingue e culture che agiscono in noi, in una compresenza di elementi differenziali che può renderci orgogliosi. Ciò significa riappropriarsi di qualcosa che, per noi, è stato e ci ha costituito, o che ha, se non altro, contribuito a farci essere come soggetto storico e attuale. Discorso forse un po' ostico e antipatico, oggigiorno, questo della storia: ma non c’è cultura sarda, non c’è poesia sarda, non c’è ballo o canto o canzone (anche moderna) sarda, non c’è arte figurativa sarda (né di ieri né di oggi) se non c’è (almeno coscienza e memoria di) lingua sarda: se è vero che la lingua è memoria attiva, struttura del ragionamento, cosmo delle emozioni; altrimenti tutto ciò che ci appartiene rischia di esser visto, anche e proprio a casa nostra, da noi stessi voglio dire, con gli occhi dello straniero che guarda l’esotico: e non esagero nel dire ciò, nei centri urbani e nei ceti urbanizzati si pensa alle cose della tradizione o della specificità sarda con le parole della pubblicità di un agenzia turistica. Ed è per questo che il recupero della lingua e di tutto il patrimonio culturale non lo si deve ridurre a museo o ad archeologia, a ‘bene culturale’ da proteggere, né, peggio – ed è il pericolo che più incombe, va ridotto a folclore: che sminuirebbe la lingua a un fatto museale o ad un oggetto di interesse per alcuni addetti ai lavori: filologi, linguisti, demologi. Perché non vale il ragionamento di coloro che dicono che tanto ormai il sardo non lo parla quasi più nessuno e fra poco scomparirà: il sardo continua ad agire anche nelle menti dei sardi che il sardo non lo conoscono né lo parlano, che non l’hanno mai appreso e imparato; il sardo agisce se non altro nelle strutture linguistiche d’ogni livello dell’italiano regionale di Sardegna, che è il codice usato dai più (agisce nella fonetica, nella sintassi e in ampi settori del lessico); e in contatto col sardo sono/siamo tutti quanti, anche coloro che sardofoni non sono, magari da generazioni; da significati e da significanti sardi siamo tutti circondati nella nostra esperienza quotidiana. Bisogna partire dal constatare che il processo di ‘desardizzazione’ culturale ha trovato spunto e continua a trovare alimento nella desardizzazione linguistica, e che l’espropriazione culturale è venuta e viene a rimorchio dell’espropriazione linguistica. Non voglio proporre la troppo facile ed anche abusata equazione per la quale civiltà x è supinamente equivalente a lingua x: ad una data civiltà si può infatti accedere in molti modi, e sono ben consapevole che vi sono tante persone, intellettuali ma non solo, che hanno conoscenza e coscienza e amore per la realtà e la cultura sarda e che il sardo lo conoscono poco o per niente: ma certo lo strumento linguistico è una chiave primaria di accesso a tale conoscenza e consapevolezza.

Se così stanno le cose dunque, allora l’approccio a un codice in più da imparare, il codice linguistico sardo e della sardità, la lingua sarda insomma, può permettere un più agevole accesso a ciò che, magari senza saperlo, già si possiede, può innescare quella feconda diversità, e quel raffronto interiore fra lingue e significati di cui si diceva; e su questo codice si potrà allora innestare quel che ancora non c'è: che sia questo qualcosa il sardo (ri)chiamato a (nuova) vita, o un codice variante dell'italiano ma intriso di sardità, consapevolmente usato e proposto, e in modi tutti propri e originali; o magari - perché no? - entrambe le cose: che sarebbe la ricchezza maggiore; e ciò affinché non si resti condannati al monolinguismo balbuziente, che è, si sa, quello dei barbari, perennemente estranei anche a se stessi, e mal sopportati da tutti.

Tutto ciò significa, a mio avviso, che comunque il quadro di interpretazione della realtà sociolinguistica del sardo e l’utilizzo di esso debbano partire dall’accertamento di una situazione di plurilinguismo, e comunque di bilinguismo, in cui però i rapporti fra le due lingue variano da situazione a situazione e da gruppo a gruppo sociale.

Allora si pongono problemi reali di ordine diverso, in merito agli interventi che possano o debbano aver luogo per il recupero, la salvezza e la rivitalizzazione della lingua, operando a livelli diversi secondo i destinatari e i luoghi dell’intervento. Ma un’azione primaria credo debba oggi essere fatta e rivolta alla più gran parte dei destinatari: quella del convincimento al recupero. Infatti se vi è certo una minoranza molto motivata al discorso di questo recupero, la maggioranza, rispetto ad esso, oscilla fra atteggiamenti che vanno dallo scetticismo, all’apatia e spesso alla contrarietà. Quando si propongono esperimenti didattici di insegnamento del sardo, spesso si sente dire soprattutto dai genitori: “ma insegnategli l’inglese, che quello che gli serve, non perdete tempo col sardo!”.

La motivazione e il convincimento in ogni caso non possono avvenire solamente a scuola, quest’ultima può e deve intervenire a sostegno culturale, analitico e critico dell’azione, e a rafforzare didatticamente un processo che deve però esplicarsi primariamente nella vita sociale e culturale dei cittadini; se limitato alla scuola, in una situazione come quella attuale in Sardegna, tutto ciò diventerebbe, appunto, soltanto ‘roba di scuola’, e si tradurrebbe in definitiva in qualche ora di noia settimanale in più per gli allievi, non compresa e mal tollerata. Gli strumenti devono essere primariamente altri. Ho sempre avuto la convinzione, che sia pure attenuatamente conservo, che l’utilizzo della lingua sarda da parte delle amministrazioni pubbliche, non gioverebbe più di tanto alla causa della salvezza del sardo, tuttavia sarebbe certo, se la cosa fosse attuata con più determinazione, costanza e continuità di quanta non se ne impieghi finora, sarebbe, dico, un segnale di un qualche impatto per la comunità sociale e civile, che potrebbe vedere e percepire il sardo usato non più solo per la pragmaticità più ovvia e quotidiana, ma sanzionato da un crisma giuridico. E il governo regionale o i governi locali dovrebbero, con maggiore progettualità, non limitata al piano finanziario, favorire non soltanto la produzione letteraria, la cui influenza e il cui effetto può agire soltanto alla lunga, ma anche la produzione in sardo, di qualità se possibile, nella stampa più diffusa, nella programmazione televisiva, nello spettacolo a più largo raggio d'azione. Né vedrei male una campagna mediatica, attuata con spirito e duttilità, lontana da ogni moralismo o pedanteria o accademicità, ed affidata a operatori e professionisti della comunicazione, che radichi l’idea della dignità, della necessità del recupero e dell’impiego consapevole della lingua, della chance in più che sarebbe possederla in maniera consona.

Ed anche sul piano scolastico l’azione dovrebbe essere cauta e diversificata a seconda del tipo di discente che ci si trova davanti. Portare l’attenzione e la progettualità didattica soltanto sull’insegnamento linguistico (a prescindere dal metodo didattico che si voglia applicare e con cui si voglia operare, cosa nel cui merito non entro) sarebbe nella più gran parte dei casi operazione votata al fallimento o al risultato scarso e deludente. Come ho già detto per la più gran parte delle giovani generazioni sarde, il sardo è lingua non più parlata e assai spesso neppure compresa, o magari compresa e usata quale registro minimo dello scherzo e dell’insulto, dell’emozione più epidermica ed effimera; per lo più fra i giovani non è minimamente sentita l’esigenza dell’apprendimento della lingua locale, per il semplice fatto che essi la percepiscono soltanto nei termini e nei limiti entro cui la usano o la sentono usata. L’azione didattica deve allora inserire l’insegnamento linguistico entro un quadro più ampio, che faccia considerare la lingua sarda come un elemento, certo importantissimo, di un complesso storico e culturale della Sardegna di dimensioni più vaste, che abbracci la storia, l’antropologia, le tradizioni popolari, la letteratura nel suo significato più ampio, la stessa storia della lingua, e che incardini l’insegnamento più prettamente linguistico nei termini problematici della questione lingua. Anche la scuola deve, pur se in maniera diversa da ciò che si dovrebbe fare in ambito politico e sociale, anche la scuola deve primariamente convincere, radicare la convinzione dell’utilità e della necessità culturale e civile di apprendere la lingua regionale.

Pertanto ancor prima, dell’insegnamento di una competenza linguistica attiva (un prima che non è necessariamente cronologico, ma soprattutto gerarchico e logico), prima ancora dell’insegnamento grammaticale (quali che siano i metodi che si prescelgano), prima ancora di tutto ciò, dico, sarebbe necessario proporre ai discenti letture in sardo, buone letture ovviamente: far comprendere che il sardo si usa anche per l’espressione dell’alto sentire, per testi di natura complessa, per argomenti anche non ovvii; far comprendere che il sardo è capace anche di esprimere il pensiero astratto e non solo la necessità immediata e concreta; che il lessico sardo è più ampio di quanto non si pensi o non si sappia; che il sardo non è condannato, per sua intrinseca natura, a rimanere legato alla materialità dell’esistenza senza poter andare oltre (e gli strumenti lessicografici recenti lo provano ampiamente, e sono pertanto, e fra l’altro, ottimo sussidio per l’apprendimento); è necessario insomma che si spezzi il circolo vizioso secondo il quale così inconsciamente si ragiona: poiché di fatto in sardo si parla soltanto di cose di poco conto, della quotidianità, del familiare, dell’emozione, e non si va più in là di tanto, allora il sardo è incapace di esprimere qualcosa che sopravanzi tale limitazione, perché non ne possiede gli strumenti, soprattutto lessicali, non possiede le parole adeguate per procedere al di là di tali pretesi limiti; e quand’anche si conosca o si ritrovi la parola giusta per un discorso di maggior profondità, questa parola assai spesso, nella mente e nella percezione dei più, assume risonanze che la legano ai registri bassi o informali e la rendono spogliata del suo vero significato: effetto perverso di quella desardizzzazione, linguistica e non solo di cui dicevo; effetto di una diglossia divenuta ideologia.

Troppo spesso si fanno degli esperimenti didattici che, pur con le migliori intenzioni e la miglior volontà da cui i docenti sono animati, anzi che imprimere negli allievi il senso e la consapevolezza delle capacità attuali e virtuali della lingua sarda, generano l’effetto opposto. Assai spesso infatti si assiste al fatto che l’attenzione del docente viene appuntata sul versante del sardo inteso quale deposito della tradizione: si fanno compiere agli alunni ricerche sulla lingua popolare, sulla parlata degli anziani del paese o del quartiere, sulla terminologia dei lavori tipici, artigiani e agropastorali, sulla ricerca di leggende, antichi racconti e proverbi, sul lessico dei giochi infantili di una volta: insomma un’azione limitata al campo antropodemologico. Niente di male in se stesso, può essere un buon punto di partenza: soprattutto se impostato con spirito creativo e dando forte rilievo al legame che unisce lingua e cultura, parola e civiltà, parola e specificità, parola e creazione. Ma purché la prassi didattica non si esaurisca qui, specialmente nei cicli scolastici che seguono la scuola materna ed elementare (e senza poi stare a dire che i pur titubanti esperimenti del genere si fermano, per lo più e salvo rare eccezioni, alla scuola media; il che è indizio del fatto, talvolta esplicito talvolta sottaciuto e irriflesso, che l’insegnamento del sardo viene pensato quale supporto di una prassi didattica, come veicolo per la conoscenza di una realtà che di fatto esiste e di cui bisogna pur prendere atto, ma per la quale spesso non si ha alcun interesse fondato). Se ci si ferma qui, se si limita l’attenzione alla lingua sarda soltanto nei termini e nei limiti suddetti, nei limiti del tradizionale e del popolare, si rischia di radicare ancor più nei discenti l’idea che il sardo è soltanto la lingua della tradizione che essi ormai, per lo più e sempre più, percepiscono come qualcosa di estraneo al loro mondo; si radica in essi la percezione che il sardo è la lingua di un altro tempo, di un’altra generazione, legata a mestieri che praticamente non si fanno più e che non avranno futuro, la lingua della materialità e non quella della virtualità che progetta l’avvenire e che riflette le intenzioni; l’obiettivo didattico dovrebbe essere mirato non soltanto a quel che col sardo oggi effettivamente si fa e si dice, ma anche a ciò che col sardo si può e si potrebbe fare e dire. La questione è che nel curriculum di formazione dell’insegnante manca quasi sempre una formazione specifica relativa alla cultura e ancor più alla lingua sarda; manca in genere una solida conoscenza, e quindi una coscienza, della storia (storia interna ed esterna) della cultura e della lingua, della sua produzione, dei suoi tesori ma anche dei suoi limiti e comunque dei suoi problemi. Si pone pertanto come urgente il problema della preparazione del (futuro) insegnante di sardo, problema che, pur se da relativamente lungo tempo è stato avvertito, soltanto ora comincia ad essere affrontato con maggiore ancorché timida cognizione.


http://www.mce-fimem.it/sardegna/plurilinguismo/lsoggi.htmpermalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 30/10/2007 alle 18:38 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
POLITICA
17 ottobre 2007
Gli esperantisti e le lingue che muoiono
 

D I S V A S T I G O
Approfondimenti


GLI ESPERANTISTI
E LE LINGUE CHE MUOIONO

Un problema reale, un’obiezione insidiosa

Ogni tanto (e in particolare ora durante il cosiddetto “anno delle lingue”) si sente
risonare un lamento funebre per la prossima scomparsa di numerose lingue
etniche, ormai ridotte ad un numero minimo di parlanti; secondo alcuni
linguisti sarebbero alcune decine le lingue il cui ricordo è ormai affidato
ad una sola persona. Gli stessi studiosi si pongono il problema di come
preservare questo patrimonio culturale dell’umanità.

Parallelamente, si sta diffondendo l’opinione che lo stesso fenomeno
non tarderà a manifestarsi su scala mondiale
, portando come risultato
la sopravvivenza di una sola lingua a larga diffusione, mentre tutte le altre
inesorabilmente perderanno importanza, fino a scomparire.
La stragrande maggioranza di coloro che abbracciano questa opinione
non esita ad attribuire all’inglese il ruolo di lingua destinata a prevalere,
e molti ritengono di dover favorire il corso “inevitabile” delle cose riconoscendo
fin da ora un ruolo privilegiato all’inglese nella formazione scolastica di base,
nell’uso esclusivo come lingua di lavoro di strutture internazionali e così via,
a scapito di altre lingue etniche ed anche della propria lingua materna.

Quando gli esperantisti argomentano che la scomparsa di lingue etniche
sarebbe un’eventualità dannosa per la civiltà umana nel suo complesso,
e quindi dovrebbe venire contrastata e non favorita, l’obiezione che viene
loro rivolta è che in fondo l’obiettivo degli esperantisti è lo stesso,
con la pura e semplice sostituzione dell’inglese (che parte già da
un buon livello di diffusione e dall’appoggio di una solida struttura
economica) con l’esperanto (sicuramente svantaggiato in partenza,
anche se di apprendimento più facile).

La risposta a questa obiezione non è ovvia. La comprensione fra appartenenti
a ceppi etnici diverse, e la contemporanea sopravvivenza con piena
dignità delle diverse lingue etniche, è fonte, come si usa dire ora, di “conflitto
di interessi”. L’esperanto è nato in un periodo in cui questo conflitto
non si poneva (nessuna situazione di pericolo era prevedibile allora
per le lingue esistenti), e quindi la validità della proposta degli esperantisti
va riesaminata alla luce di questo conflitto attraverso una visione un po’
più ampia. Questo articolo non ha la pretesa di dare la soluzione,
ma di fornire qualche spunto di riflessione.

Come scompaiono le lingue

Una lingua esiste come mezzo di espressione di un gruppo, ed è uno
degli elementi alla base del gruppo stesso, o, come talvolta si dice,
di identificazione del gruppo.

In tutti i casi di estinzione di lingue, segnalati e paventati dai linguisti, quello che si estingue
è il gruppo che in quella lingua si identifica
. Non è quindi la scomparsa della lingua
che provoca un impoverimento culturale dell’umanità, ma l’estinzione di un gruppo portatore
di una cultura.
Preservarne la lingua, attraverso la stesura di una grammatica
e di un vocabolario, la raccolta di testi tramandati ed eventualmente la loro
traduzione in altra lingua sopravvissuta, è opera di archeologia, che va vista
sotto questo aspetto.

L’apprendimento spontaneo di una nuova lingua può essere motivato dal desiderio
di comunicare con un gruppo diverso, senza per questo ambire a farne parte,
oppure dall’interesse ad entrare in un gruppo nuovo, e questo interesse può
essere associato (ma non lo è necessariamente) alla rinuncia, più o meno
consapevole, alla permanenza nel gruppo precedente.

L’imposizione ad altri gruppi, da parte di un gruppo dominante, dell’uso
della propria lingua, può essere associata all’intenzione di mantenere
gli altri gruppi in condizione di inferiorità permanente, oppure di inglobarli attraverso
la perdita della loro identità. La scelta della rinuncia all’identità può anche essere
una reazione difensiva dei membri dei gruppi subalterni (meglio aderire a un gruppo
dominante che essere discriminati!), o una scelta consapevole di identificazione
in un gruppo più ampio. Attraverso questo tipo di scelte, in parte forzate e in parte
spontanee, si sono affermate le lingue cosiddette nazionali;
le lingue locali, definite dialetti, sono state discriminate
nella scuola
(che contemporaneamente
introduceva una normazione, fissando regole ortografiche e grammaticali),
nell’uso da parte delle strutture pubbliche e così via,
anche allo scopo di creare o rafforzare una coscienza nazionale.

Esistono minoranze linguistiche che hanno conservato la propria identità
all’interno di nazioni linguisticamente omogenee. Un’accresciuta sensibilità
per i valori culturali ad esse legati sta portando progressivamente
a un riconoscimento più o meno esteso dell’uso di queste lingue,
anche quando non coincidono con lingue predominanti in stati vicini.

Possiamo concludere che l’estinzione di una lingua non è un fenomeno linguistico
 (si perdoni il bisticcio di parole), ma l’emersione di un fenomeno sociale,
collegato all’estinzione del gruppo portatore della lingua,
o al suo assorbimento, spontaneo o forzato, entro un gruppo diverso.

L’esigenza di comunicazione

È di moda adesso parlare di “globalizzazione”, di solito in termini negativi,
anche se molti non sanno poi definire questo termine e non sanno spiegare
perché lo considerano una iattura (e di solito, se lo spiegano, portano esempi
controproducenti!). Se ci limitiamo al suo significato etimologico, diciamo
che oggi le possibilità di scambiare persone, informazioni, idee, merci e servizi
anche fra luoghi molto distanti sono cresciute a dismisura. Ne consegue l’esigenza
di comunicare fra persone che risiedono in luoghi distanti, in tempi brevi
e preferibilmente senza intermediari (ricordiamo l’aforisma sempre attuale
“traduttori, traditori”), con costi complessivi contenuti.

Anche se la traduzione automatica si sta sviluppando, non si può pensare
che a breve termine persone appartenenti a gruppi linguistici diversi possano
comunicare fra loro senza che vi sia un apprendimento, spontaneo o forzato,
di lingue diverse dalla propria. In linea di principio questo apprendimento costituisce
un arricchimento culturale, che ripaga dello sforzo necessario.

Sta tuttavia emergendo, e sta prendendo coscienza di sé, un gruppo “transnazionale”
disposto a focalizzare il proprio apprendimento su una sola lingua, l’inglese,
e ad ammettere che questa si avvia ad essere l’unico strumento di “comunicazione globale”.
Questo gruppo si sta caratterizzando già oggi attraverso l’uso esclusivo dell’inglese
per le proprie relazioni internazionali
, attraverso la rinuncia consapevole all’apprendimento
di altre lingue e attraverso la teorizzazione che le altre lingue appunto sono destinate
a sparire nel giro di qualche generazione. La relativa difficoltà dell’inglese non è
considerata un ostacolo: anzi, garantisce, almeno per un certo periodo di tempo,
una sicura rendita di posizione a chi l’inglese lo sa già, ed è in grado di usarlo
o di insegnarlo. L’esistenza di una rendita di posizione comune è uno degli elementi
di aggregazione più forti di qualsiasi gruppo.

Di fronte al pubblico esterno, può apparire che questo gruppo sia affine
a quello costituito dagli esperantisti, i quali pure propongono l’uso esclusivo
dell’esperanto per le relazioni internazionali. Ma le somiglianze si fermano
qui, e le differenze non sono di poco conto
, e sono legate ai valori
espressi dal movimento esperantista fin dalla sua nascita.
In primo luogo molti esperantisti sono sinceramente interessati all’apprendimento
di altre lingue, e non si propongono di ridurne il ruolo di strumento
di comunicazione che cementa gruppi con una propria cultura, ne consente
l’espressione artistica e li identifica rispetto ad altri gruppi linguistici.
Ma soprattutto la facilità dell’esperanto implica non solo la riduzione
del tempo e della fatica per l’apprendimento, ma anche, e questa
è la vera differenza sul piano ideologico, la rinuncia ad una rendita
di posizione legata alla conoscenza della lingua oggi: chi usa l’esperanto non si pone il problema di imitare l’uso “grammaticalmente corretto” stabilito da un gruppo dominante a cui cercare di assimilarsi, ma usa come meglio crede la flessibilità insita nella lingua, su un piano di parità con chi l’ha imparata prima di lui.

Non ci può quindi essere confusione. L’affermazione dell’esperanto come lingua pianificata adatta per le relazioni internazionali non può costituire un pericolo per le lingue esistenti, in quanto il gruppo che si identifica attraverso l’esperanto ha fra i propri valori la conservazione, e non l’assimilazione, spontanea o forzata, di gruppi che si esprimono attraverso lingue proprie, e quindi la sopravvivenza di tutte le lingue con pari dignità (diventerà di moda parlare di “glottodiversità”?). Può darsi che la rinuncia deliberata ad una rendita di posizione ostacoli la diffusione dell’esperanto, ma la consapevolezza dei valori che dividono gli esperantisti da coloro che, forse in buona fede, puntano su una soluzione diversa per la comprensione internazionale dovrebbe aiutare a presentare il problema nei suoi termini oggettivi.
permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 17/10/2007 alle 20:49 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
POLITICA
15 ottobre 2007
Conferenza annuale sulla lingua sarda
Conferenza annuale
sulla lingua sarda

Paulilatino, 5 maggio 2007.

Intervento del Presidente della Regione Renato Soru

La prima decisione da prendere è se parlare in italiano
o in sardo. Io ormai sono abituato a parlare in italiano
più che in sardo, anche se da piccolo sono stato educato
a parlare il sardo da mia madre e mio padre, dai miei parenti,
dagli amici per la strada. Però poi per le attività quotidiane
risulta ormai più facile usare l'italiano. Oggi però conviene
affrontare questa complicazione e provare a parlare in sardo.

Ci capita di parlare in sardo con gli amici soprattutto,
con i fratelli e le sorelle, con qualche parente più grande
di noi. E questo che significa? Vuol dire che il sardo risulta
essere la lingua dell'intimità, la lingua dei sentimenti,
la lingua dell'amicizia, la lingua che abbiamo nel cuore
e usiamo l'italiano per la lingua dell'ufficialità,
del lavoro, per la lingua delle relazioni più distanti.

[...]

[...] Noi stiamo portando avanti il lavoro che Pasquale Onida
iniziò tempo fa, con coraggio, quando era Assessore regionale
alla Pubblica Istruzione. Anche lui ebbe chiara la visione
che bisognasse in qualche modo mettersi d'accordo
ed avere un'unica lingua sarda, almeno scritta,
da usare per tutto, che possa rappresentarci
più del sardo delle varianti locali.

"Divide et impera" dicevano i romani, e così è avvenuto
anche per il sardo.
Il fatto che sia stato così frammentato
ha fatto sì che in Sardegna non siamo stati capaci
di realizzare ciò che hanno realizzato in altre regioni
(per es. in Valle d'Aosta dove coesiste l'italiano ed il francese,
in Friuli dove c'è l'italiano ed il friulano), non per la povertà
della lingua ma per l'eccessiva ricchezza, in quanto
esistono molte e differenti varianti sarde. Il sardo è inoltre,
come ricordato questa mattina, la minoranza linguistica
più grande (per numero di parlanti) e la più diffusa in Italia.

Pasquale Onida, quindi, ha avuto tempo fa, credo, la nostra
stessa visione, quella che abbiamo avuto l'anno scorso
quando questo progetto è iniziato e cioè la volontà di dotare
la Sardegna e i sardi di una lingua sarda ufficiale
che possa essere utilizzata per la scrittura, nella quale
tutti i sardi si possano riconoscere anche per gli evidenti
benefici che possiamo trarne.

Questo progetto credo sia iniziato più di 15 anni fa anche
se non andò a buon fine in quanto produsse un codice,
la LSU, che non ottenne un sufficiente consenso.

[...]

In questa Amministrazione abbiamo quindi semplicemente
ripreso questo discorso. Stiamo ancora lottando?
C'è ancora la necessità di lottare? O possiamo portare
a termine questo progetto di creare una lingua sarda,
almeno per la scrittura, che possa poi pretendere
di diventare ufficiale?

Se abbiamo questa lingua, il merito è soprattutto delle
persone che hanno parlato questa mattina, di Prof. Bolognesi,
Corraine, Puddu, Brigaglia e di altri esperti che hanno
partecipato a questa Commissione e che hanno
avuto la pazienza di avviare, anche scontrandosi,
questo progetto e di pervenire ad una visione comune.
Hanno avuto anche l'umiltà di accantonare le loro visioni
differenti e di non concentrarsi quindi sul 2%, 5% o 10%
che li divideva ma in quel 90% che

avevano in comune, per consegnare infine
all'Amministrazione regionale una proposta
di lingua sarda comune, la Limba Sarda Comuna.

[...] Questa Limba Sarda Comuna non è la lingua
sarda ufficiale, è una proposta sperimentale e ciò significa
che quest'anno, o il prossimo anno, possiamo ancora
sperimentare e migliorarla. Però certo la tendenza
è quella di arrivare a una Limba sarda comuna,
che diventi ufficiale o co-ufficiale, della Regione sarda.

Bisogna lavorare ancora? Certo! Quindi gli studiosi
che hanno partecipato a questa Commissione
devono ancora sentirsi coinvolti, e l'Amministrazione
regionale li coinvolgerà per perfezionare questa lingua
e fare ciò che ancora può essere fatto.

Poi, come ho già detto qualche altra volta, di lingua sarda
ne abbiamo parlato molto e a lungo, e soprattutto la Regione
ne ha parlato per lungo tempo anche se era l'ultima
pubblica amministrazione in Sardegna che non aveva usato il sardo.

Nelle provincie, negli uffici della lingua sarda delle provincie,
in numerosi comuni si stava già parlando il sardo,
ma non ancora alla Regione. Per questo, a maggioranza,
abbiamo approvato questo standard linguistico,
a titolo sperimentale, e per la prima volta l'abbiamo
fatto parlando in sardo, ed è sicuramente importante
che non solo si parli di lingua sarda ma che sempre
di più si parli in sardo.

Parlare in sardo è sicuramente il modo più efficace
per promuovere e diffondere la lingua, quindi
non bisogna parlarne ma parlarla!

Per questo motivo ora, in questo convegno, come
Presidente della Regione, sto parlando in sardo,
anche se con qualche difficoltà e con una lingua
che definirei purtroppo un po' povera.

Questo dimostra che la Regione s'impegnerà sempre
di più a parlare il sardo, ad usare questa Limba Sarda Comuna
per i suoi documenti e per fare tutto ciò che sarà
necessario per salvaguardare la lingua, [...] per renderla
nuovamente viva.

Mi meraviglio quando qualcuno mi chiede: "ma cosa
ce ne facciamo? Ormai oggi parliamo in italiano e in inglese.
A cosa ci serve? Per raccontare barzellette, per parlare
con i nonni o per cose di poco conto? Perché ci serve?
Questo veramente non lo capisco
".

Il sardo è una grande ricchezza che abbiamo come popolo
che si vede come una nazione, con un'identità nazionale.

Avere una lingua è una grande ricchezza e quindi buttarla
via o lasciarla morire è veramente una cosa terribile,
e non capisco perché, se dobbiamo avere la responsabilità
di proteggere un nuraghe o di salvare qualche pietra,
talvolta di bassa emersione, magari di una città punica,
dobbiamo lasciar morire una cosa viva come la lingua,
che parla di noi, [...] che parla di un popolo e della sua
storia cento, mille volte di più di quattro pietre messe in fila. [...]

Non mi hanno dunque meravigliato i risultati della ricerca
[...] la quale ha dimostrato, a mio parere, con chiarezza
che quasi il 70% dei sardi, di tutti i sardi, non solo
di quelli che parlano il sardo, crede sia importante
salvare la lingua, parlarla e studiarla a scuola.

Una parte consistente di intervistati afferma inoltre di parlare
il sardo e di capirlo. E qualcuno obietta: "ma si tratta di sedicenti
parlanti il sardo
"; questo mi preoccupa in maggior misura,
perché se sono "sedicenti" e mentono, poveretti!,
significa che sentono ancora di più il valore della propria
lingua e si rammaricano per non saperla parlare; per me
è dunque molto più significativo un "sedicente"
parlante il sardo di qualcuno che lo parla veramente.
Ciò significa che quella persona lo sente come una mancanza,
un limite che sente, un qualcosa che gli manca e che vorrebbe avere.

Ugualmente chiari per chiunque sono certi dati risultanti dalla
ricerca come quelli che evidenziano che: "
la maggior parte
dei sardi parla il sardo con i fratelli e con le sorelle, con gli amici
".
"Quando discute con qualcuno, quando usa espressioni volgari,
quando ha paura o quando canta una ninnananna ad un bambino"
e questo rivela che il sardo è la lingua dei sentimenti e siccome
noi sardi, a volte, ci vergogniamo di manifestarli rinunciamo
a parlare il sardo, perché appunto ci sembra di dare troppa
confidenza a qualcuno.

[...] Ma se il sardo è la lingua dei sentimenti,
se è la lingua del cuore, significa ancora di più quindi
che dobbiamo smettere di vergognarci. La dobbiamo smettere
di tenerla nascosta e sempre di più, parlandola,
possiamo essere graditi a qualcuno.

Che fare dunque? Cosa ci rimane da fare? Proseguire
con questa sperimentazione per il tempo che ancora occorre,
speriamo non troppo lungo, e da questa sperimentazione,
una volta corretti ed eliminati gli errori, arrivare ad una
Limba Sarda Comuna che sia un codice scritto,
accettato da tutta la Sardegna.
Abbiamo visto che alla fine questa lingua è considerata,
per il 92%, una lingua vera, naturale e ancora viva
e la parte che la differenzia dalle altre varianti
è veramente minima.

Mi sembra che la distanza più grande fosse del 25% circa,
cioè solo per circa il 25% la lingua
dei paesi considerati dalla ricerca si differenzia
dalla Limba Sarda Comuna.

Cosa ci rimane da fare? Proseguire questo progetto
e dare avvio ad altre iniziative.

Prima di tutto bisognerebbe insegnare ufficialmente
il sardo nelle scuole; insegnarlo non perché
qualcuno si ricorda, o si interessa e vuole farlo.
Crediamo sia importante, e ritengo che abbia ragione
chi ha sostenuto che, se il sardo viene insegnato a scuola,
debbano essere riconosciuti crediti e vantaggi per chi lo
conosce, e lo sa parlare, e non condizioni sfavorevoli
o discriminazioni. Quindi crediti, punteggi e ... cose del genere.

Se nei concorsi alla Regione o nei concorsi pubblici
si attribuiscono punti a chi sa parlare l'inglese
o un'altra seconda lingua, non capisco perché
non si possa dare qualche punto anche
a chi sa parlare il sardo. [...] Certamente ciò significa
che qualcuno può entrare alla Regione anche
se non conosce il sardo, [...] però se conosce il sardo
ha diritto a qualche punto in più, e conoscere il sardo
sarà considerato un premio, un vantaggio.

Per concludere, una lingua è una ricchezza e sicuramente
per un popolo rendersi conto dell'importanza della propria
lingua è anche un fatto politico e penso sia imperdonabile
buttar via, giorno dopo giorno, anno dopo anno, generazione
dopo generazione, una ricchezza grande come questa.
Se siamo in grado di salvaguardare, proteggere altre cose
che riteniamo importanti, sarebbe veramente folle
non riuscire a capire allo stesso modo l'importanza
della lingua, e di conseguenza proteggerla e lasciarla
in eredità alle altre generazioni.

Un altro dato importante, per me, evidenziato
dalla ricerca è questo: i ragazzi, mi sembra
dai 6 ai 14 anni, parlano e capiscono il sardo
più dei ragazzi di età superiore, appartenenti
alla generazione mediana del campione statistico.
Da questo si può dedurre che la lingua sarda sta ritornando
in uso,
come infatti dimostra quella bambina di quattro anni
che è stata educata a parlare bene l'olianese.
Allo stesso modo anche molte altre famiglie oggi educano
i figli servendosi dell'italiano e del sardo, mandando
i figli a scuola e riscoprendo, insomma, il valore
della lingua sarda, della quale non ci dobbiamo
vergognare ma essere orgogliosi.

Tra le altre competenze dobbiamo anche conoscere il sardo,
che è la lingua di questo popolo al quale apparteniamo
e che abbiamo la responsabilità di conservare.

Dunque, concludo così. Grazie a chi, prima di questa Amministrazione,
ha iniziato questo cammino. Grazie agli studiosi che hanno
dispensato scienza e coscienza, mettendo da parte un po'
di scienza per privilegiare la coscienza di dover alla fine
arrivare ad una Limba sarda Comuna utile per tutti.

Grazie a tutti coloro che in questi anni hanno testimoniato
amore e passione per la lingua sarda e vi chiedo scusa
per questo sardo un po' troppo povero.

Conferenza annuale sulla lingua sarda

Paulilatino, 5 maggio 2007


Fonte:

http://www.sardegnacultura.it/documenti/7_93_20071002123324.pdf
permalink | inviato da IlMondoDiGalamay il 15/10/2007 alle 11:40 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
CULTURA
14 ottobre 2007
Italiano moribondo sotto i colpi micidiali dell'Inglese.
Italiano moribondo
sotto i colpi micidiali dell'Inglese.


di Leslie Ray

Questa è una storia drammatica, la storia dell’assassinio di una lingua.
O meglio, per essere più precisi, di un suicidio assistito.
Il malvagio di questo melodramma è la lingua inglese, la vittima l’italiano,
la sua morte lenta, strisciante, angosciosa e il motivo la globalizzazione.

Nella lingua italiana vengono introdotti a un ritmo esponenziale vocaboli
presi a prestito dall’inglese, soprattutto nel campo della politica e in quello
degli affari, della politica, della nuova economia e dei nuovi mezzi
di comunicazione, ovvero del business, della new economy e dei new media.
Per desiderio di impressionare con la propria conoscenza, o per paura di perdere
il treno, creativi di marketing e giornalisti condiscono i loro testi con parole inglesi,
il più delle volte in modo del tutto gratuito. Il risultato è che, gradualmente ma inesorabilmente, i testi italiani stanno diventando inglesi.

La dolce, musicale lingua di Dante Alighieri è forse destinata a capitolare
di fronte all’inglese, proprio come Dante stesso si sentiva mancare
alla vista dell’amata Beatrice?

Questi sono tre passaggi tratti da altrettanti articoli di giornale scelti più o meno a caso. La lingua predominante è sempre l’italiano, ma l’equilibrio si sta decisamente spostando a suo sfavore (i corsivi sono miei):

“Un sì condizionato da parte dell'authority guidata da Tesauro.

ROMA - L'Autorità Antitrust ha dato il via libera condizionato all'acquisto di Stream da parte di Tele+. Alla pay tv di Canal+ sono stati imposti anche vincoli sulla programmazione cinematografica: a tutte le majors con contratti in vigore, deve essere assicurato il diritto di recesso unilaterale.” - Corriere della Sera, 13/5/2002. (5 parole in 3 frasi, una media di 1,6 parole inglesi per frase)

“Adesso le conseguenze delle assenze per malattia di hostess e steward sono tutte politiche. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento, rispondendo in un question time alla Camera ha usato parole dure.” - La Repubblica, 4/6/2003. (4 parole in 2 frasi, una media 2 vocaboli inglesi per frase)

“Stiamo uscendo dal business delle fotocamere APS a causa della contrazione della domanda sul segmento consumer e della loro ridotta redditività, che ci ha portato a dei risultati insoddisfacenti” dice Cecilia Spanu, Marketing Manager di Kodak Italia” - La Repubblica, 21/01/2004. (addirittura 4 parole inglesi in 1 frase)

Ma il fenomeno è ancora più allarmante nei settori dei mezzi di comunicazione che si occupano in modo specifico di informatica e commercio su internet (e-business), dove la lingua sta diventando inglese, puro e semplice. L’esempio seguente si riferisce all’inizio di un articolo su internet (online) rivolto a giovani italiani tecnologicamente preparati e desiderosi di entrare a far parte dell’economia globale (www.jobline.it):

“Jobline diventa consulente Lycos. La società di e-recruiting, che vanta un database europeo di oltre 380 mila curriculum vitae, si occupa solo della raccolta e dello screening dei competence profile e non della selezione.”

Qui possiamo vedere come i nomi inglesi siano considerevolmente più numerosi dei tre italiani (società, raccolta, selezione). L’invasore inglese ha vinto, con l’aiuto dei suoi mercenari latini.

Esterofilia e traduzione

Si potrebbe pensare che un traduttore libero professionista che, come me, lavora in prima linea con la lingua italiana, sia ben lieto del fatto che qualcun altro abbia già fatto il lavoro per lui. In effetti, è spesso piacevole e divertente imbattersi in frasi come quella citata sopra, perché possono essere restituite al loro stato naturale – l’inglese – con ben poca fatica.

Il problema nasce quando i vocaboli vengono presi a prestito dall’inglese
con un cambiamento semantico, un ampliamento o un restringimento del significato.
Negli ultimi anni, per esempio, la parola “green” (la parte del campo di golf intorno alla buca, con erba molto rasata) ha assunto in italiano il significato dell’intero “campo da golf” (golf course). Mi è capitato spesso di dover spiegare a incontentabili clienti italiani perché il “green” non può essere ritradotto letteralmente in inglese visto che, quando si parla di green e course, le dimensioni contano e “la parte per il tutto” in questo caso non funziona.

Allo stesso modo, “outlet” viene oggi usato in italiano come abbreviazione di “factory outlet” (“spaccio aziendale”), proprio come nel Novecento la parola “smoking” fece il suo ingresso nell’italiano con il significato di “smoking jacket” e “night” di “night club”. Il risultato è che la parola “outlet” è ormai merce danneggiata. Recentemente, infatti, un cliente rappresentante di una grande catena commerciale italiana mi ha detto che preferivano non usassi il termine “outlet” riferendomi ai loro negozi nelle traduzioni in inglese, perché non volevano che la connotazione “fanne gran mucchi e vendili a poco” della parola venisse in alcun modo associata alla loro azienda.

L’“italiese” che emerge da questi tentativi di infilare a forza vocaboli inglesi nelle frasi italiane presenta infatti non pochi problemi. Uno è l’ambiguità prodotta dall’inserimento all’ingrosso di unità lessicali inglesi nella struttura grammaticale dell’italiano. Recentemente, in un testo di architettura, mi sono trovato di fronte la frase “open space, park e giardini”. Visto che in genere l’italiano non accetta le forme inglesi al plurale, in questo caso non esiste alcun modo per capire a quanti spazi aperti e parchi si stia facendo riferimento.

Fra gli altri curiosi fenomeni dell’italiese vi sono l’anglicizzazione di vocaboli italiani come “restauration”, versione “inglese” inesistente di “restauro”, e la reinvenzione del verbo “realizzare” con il significato di “rendersi conto” (ovvero “realize”). E poi c’è la parola francese “stage” (/sta:z/), nel senso di periodo di istruzione o internato, che alcuni italiani hanno oggi trasformato in una parola inglese (/steidz/) che peraltro avrebbe tutt’altro significato (ossia “palcoscenico”). Si assiste anche all’invenzione di nuove e divertenti parole italiane nate da vocaboli inglesi, come il verbo “downlodare” e la “ticketteria”, uno strano ibrido tra “biglietteria” e “ticket office”.

Se considerassimo il problema da un punto di vista orwelliano, dovremmo cominciare a preoccuparci del fatto che concetti presi da una visione del mondo targata USA stiano entrando in massa nell’italiano, costringendo così gli italiani a vedere il mondo allo stesso modo. Oggi in Italia esistono i “badanti” (carers) e le “risorse umane”, laddove prima c’erano semplicemente i parenti e il personale. Forse questo contribuirà a renderla una società più attenta e piena di risorse?

Lascia ancora più perplessi l’arbitraria introduzione di vocaboli tipicamente britannici nel sistema politico italiano. La RAI, la rete televisiva pubblica italiana, rispecchia la preoccupazione elettorale di Tony Blair chiamando “RAI Education” i propri programmi educativi; e il parlamento italiano ha ora un suo “Question Time”, oltre a Umberto Bossi della Lega Nord come “Ministro della Devolution” e il suo collega di partito Roberto Maroni come “Ministro del Welfare”. Per quel che riguarda la maggioranza della popolazione italiana, è piuttosto improbabile che tutto questo sia un segno di maggiore trasparenza.

Questo italiano svalutato è una “lingua minore”?

Il processo che ho iniziato a spiegare viene accolto in Italia con reazioni che vanno dall’entusiasmo alla preoccupazione, al panico. I suoi sostenitori, quelli con almeno un’infarinatura d’inglese, ne sono ovviamente entusiasti dal momento che sono i beneficiari, i depositari dell’arcano “sapere”. Sono come i preti che dicono messa in latino, mentre il gregge ignorante partecipa docilmente e passivamente al rito della globalizzazione. Nella società italiana si viene così a creare una divisione di classe tra gli eredi e i diseredat